Nőtt a drá­gább nek­tár és dzsúsz rész­ará­nya

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A gyü­mölcs- és zöld­ség­le­vek ven­dég­lá­tó-ipa­ri for­gal­mában a Nielsen li­ter­ben 4 szá­za­lék mí­nuszt, fo­rint­ban pe­dig 3 szá­za­lék pluszt re­giszt­rált 2005. december–2006. no­vem­ber­ben az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz vi­szo­nyít­va. A pi­ac mé­re­te ér­ték­ben 24 mil­li­árd fo­rint kö­rül mo­zog. A men­­nyi­sé­gi és értékbeni trend kü­lönb­sé­gé­nek egyik oka, hogy az ol­csóbb, 0–24 szá­za­lék gyü­mölcs­tar­tal­mú szeg­mens HoReCa-részesedése mind­két szem­pont­ból 3 szá­za­lék­pont­tal csök­kent. Emel­ke­dett vi­szont a 25–99, va­la­mint a 100 szá­za­lé­kos rész­ará­nya.
Az ízek kö­zül a ven­dég­lá­tás­ban leg­ked­vel­tebb őszi­ba­rack, to­váb­bá na­rancs és al­ma pi­a­ci ré­sze­se­dé­se csök­kent.
A ki­sebb szeg­men­sek kö­zül va­la­me­lyest ja­vult a mix, a kör­te és az ana­nász po­zí­ci­ó­ja.
Az üz­let­tí­pu­sok kö­zött men­­nyi­ség­ben a ve­ze­tő, úgy­ne­ve­zett vo­lu­men­he­lyek pi­a­ci ré­sze­se­dé­se 37-ről 39 szá­za­lék­ra emel­ke­dett egyik év­ről a má­sik­ra. Ugyan­ak­kor az ét­ter­me­ké és a pubjellegű kocs­má­ké 1-1 szá­za­lék­pont­tal 32, il­let­ve 14 szá­za­lék­ra csök­kent.
A ki­sze­re­lé­sek kö­zül a do­mi­náns pa­pír­do­boz mu­ta­tó­ja men­­nyi­ség­ben 9 szá­za­lék­pont­tal csök­kent, 73 szá­za­lék­ra. Majd­nem meg­dup­lá­zó­dott az üveg ará­nya, és 16 szá­za­lék­ra emel­ke­dett. Né­mi­leg nőtt a mű­anyag pa­lack ré­sze­se­dé­se is, 13 szá­za­lék­ra.

Kapcsolódó cikkeink