Víz­vá­lasz­tó az ér­ték­több­let

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ha va­la­mely cég ás­vány­víz­ben „uta­zik”, ak­kor az ko­mo­lyan ve­szi kül­de­té­sét, szem előtt tart­ja az egy­re nö­vek­vő fo­gyasz­tást, és har­col is a po­zí­ci­ó­kért ren­de­sen. A HoReCa-csatorna még ko­mo­lyabb kül­de­tés­tu­da­tot kí­ván, hi­szen a kis­ke­res­ke­del­mi­nél ma­ga­sabb ár­szín­vo­nal­hoz kell meg­fe­le­lő már­ka­üze­ne­tet és hoz­zá­adott ér­té­ket tár­sí­ta­ni.A HoReCa-szektorban a Kék­kú­ti Ás­vány­víz Zrt. tel­jes portfólióját meg­ta­lál­juk, eb­ből a Theodora 0,33 és a 0,7 li­te­res, szén­sa­vas és szén­sav­men­tes, vis­­sza­vált­ha­tó pa­lac­kos ter­mé­ke­in­ket ajánl­juk leg­in­kább a part­ne­re­ink­nek. Ter­mék­csa­lá­dunk má­sik tag­ja, a Nest­lé Aquarel for­rás­víz a fitnesztermekben, ját­szó­há­zak­ban nép­sze­rű, míg har­ma­dik már­kánk, a Perrier, amely lime- és cit­rom­íze­sí­tés­ben is kap­ha­tó, ön­ma­guk­ra igé­nyes ven­dég­lá­tó­he­lye­ken ked­velt ás­vány­víz – mond­ja Dorn Zol­tán, a Kék­kú­ti Ás­vány­víz ZRt. OOH me­ne­dzse­re.

Kap­cso­ló­dás a kok­té­lok­hoz
A Kék­kút termékportfóliója ki­ala­kí­tá­sá­nál ar­ra tö­rek­szik, hogy a leg­job­ban meg­fe­lel­jen a vál­to­zó fo­gyasz­tói igé­nyek­nek. Úgy lát­ják, az in­no­vá­ció ve­zet tar­tós ered­mény­re, ezért min­den év­ben új ter­mék­kel je­lent­kez­nek, ami hoz­zá­já­rul pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ó­juk meg­tar­tá­sá­hoz. A fo­gyasz­tó­hoz azon­ban part­ne­re­i­ken ke­resz­tül visz az út, ezért őket att­rak­tív ak­ci­ók­kal vár­ják egész év­ben: vi­zes­po­ha­rak­kal, hű­tő­vit­ri­nek­kel, kü­lön­bö­ző mé­re­tű nap­er­nyők­kel és más, a for­gal­ma­zást se­gí­tő esz­kö­zök­kel lát­ják el őket. Emel­lett a vál­la­lat nem tit­kolt szán­dé­ka nö­vel­ni PET-palackos for­gal­mát a HoReCa-szektorban, amely­nek ér­de­ké­ben mo­bil gyors­hű­tő­ket biz­to­sí­ta­nak ki­te­le­pü­lő part­ne­re­ik­nek a na­gyobb sza­bá­sú ren­dez­vé­nye­ken.
– A Perrier ter­mé­kek promotálására eb­ben az év­ben ki­emelt fi­gyel­met for­dí­tunk – mond­ja Dorn Zol­tán. – Együtt­mű­kö­dést in­dí­tot­tunk el egy klas­­szi­kus mixerképzéssel és flair (ak­ro­ba­ti­kus) bartender kép­zés­sel fog­lal­ko­zó cég­gel. A Perrier kok­té­lok meg­is­mer­te­té­se, a ven­dé­gek szó­ra­koz­ta­tá­sa, va­la­mint for­gal­munk nö­ve­lé­se cél­já­ból ki­emelt he­lye­ken promóciókat, flairbemutatókat szer­ve­zünk a kö­zel­jö­vő­ben. A kez­de­mé­nye­zést az a ten­den­cia hív­ta élet­re, mi­sze­rint a kok­té­lok egy­re na­gyobb te­ret nyer­nek a nagy for­gal­mat le­bo­nyo­lí­tó ven­dég­lá­tó­he­lye­ken. A szén­sa­vas víz ala­pú kok­té­lok­nál nem mind­egy, hogy a víz men­­nyi ide­ig őr­zi meg szén­sav­tar­tal­mát, az­az men­­nyi ide­ig pe­zseg.

Há­rom már­ka a HoReCában
A ma­gyar ás­vány­víz­pi­acon a je­len­le­gi 75-80 li­te­res egy fő­re eső évi fo­gyasz­tás tíz éven be­lül akár meg­dup­lá­zód­hat. A ma­gyar la­kos­ság egy­re in­kább a ter­mé­sze­tes ás­vány­vi­zek fe­lé for­dul az üdí­tők és az al­ko­ho­los ita­lok he­lyett.
– A Kék­kú­ti Ás­vány­víz Zrt. is meg­érez­te a po­zi­tív vál­to­zá­so­kat. A Theodora ér­té­ke­sí­té­se 2006-ban 35 szá­za­lék­kal, a Nest­lé Aquarellé 48 szá­za­lék­kal nőtt. Nincs olyan ver­seny­tár­sunk, amely ha­son­ló bő­vü­lést tu­dott vol­na el­ér­ni – is­mer­te­ti si­ke­re­i­ket Csete No­é­mi.
A ven­dég­lá­tás te­rü­le­tén az üveg­pa­lack­ban asz­tal­ra he­lye­zett ás­vány­víz a ma­ga­sabb ka­te­gó­ri­ák­ban alap­ve­tő el­vá­rás. Ezért a Kék­kú­ti Ás­vány­víz Zrt. gaszt­ro­nó­mi­ai portfóliójának je­len­tős ré­sze így ke­rül for­ga­lom­ba. Perrier-forgalmuk emel­ke­dé­se is az igé­nyes ven­dég­lá­tó part­ne­rek és fo­gyasz­tók szá­má­nak nö­ve­ke­dé­sét jel­zi, ezért eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban több be­fek­te­tést is ter­vez­nek.
A vál­la­lat há­rom már­ká­ja kö­zül a Perriert pré­mi­um imázsához tar­to­zó ma­ga­sabb ár­fek­vé­se is meg­kü­lön­böz­te­ti.

Tit­kos vá­sár­lók
A Co­ca-Co­la Ma­gyar­or­szág a HoReCa-szegmensben a NaturAqua ter­mé­sze­tes ás­vány­víz csen­des és szén­sa­vas ter­mé­ke­i­vel van je­len. A cég fo­lya­ma­to­san bő­ví­ti ter­mék­vá­lasz­té­kát, és ver­seny­ké­pes áron kí­nál­ja ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ter­mé­sze­tes ás­vány­vi­zét. Az ered­mé­nyek­hez hoz­zá­já­rul a Co­ca-Co­la fej­lesz­tő­csa­pa­tá­nak mi­nő­sé­gi mun­ká­ja, és a cég si­ke­res ak­ci­ói is. Pél­dá­ul pin­cér­ösz­tön­ző prog­ram­juk, ahol „tit­kos vá­sár­ló­ik” or­szág­szer­te több mint 3800 ven­dég­lá­tó­he­lyet lá­to­gat­tak meg, és ös­­sze­sen 2317 azon­na­li nye­re­mén­­nyel ör­ven­dez­tet­ték meg a tu­laj­do­no­so­kat, a fel­szol­gá­ló­kat. Mind­eze­ken túl ko­moly ver­seny­előnyt je­lent a Co­ca-Co­la Ma­gyar­or­szág rend­kí­vül szé­les üdí­tő­vá­lasz­té­ka, mi­vel a ven­dég­lá­tó­he­lyek egy szál­lí­tó­tól ren­del­he­tik meg akár a tel­jes ter­mék­pa­let­tát – ter­mé­sze­te­sen ás­vány­víz­zel együtt.
– Az ás­vány­víz sze­re­pe a ven­dég­lá­tás­ban is fo­lya­ma­to­san nő, a szál­lo­dák­ban, kon­fe­ren­cia-köz­pon­tok­ban is egy­re gya­ko­ribb az üveg­pa­lac­kos ás­vány­vi­zek be­ké­szí­té­se. Mi a NaturAqua 0,25 li­te­res vis­­sza­vált­ha­tó és 0,33 li­te­res nem vis­­sza­vált­ha­tó ki­sze­re­lé­sét kí­nál­juk a gaszt­ro­nó­mi­á­nak – vá­la­szol­ja kér­dé­sünk­re So­mo­gyi Márk, a NaturAqua már­ka­me­ne­dzse­re. – A 0,25 és 0,33 li­te­res ki­sze­re­lé­sek egyik fon­tos elő­nye, hogy a ven­dég lát­ja: az ás­vány­vi­zet előt­te bont­ják fel, így biz­tos le­het ben­ne, hogy azt a mi­nő­sé­get kap­ja, ami­re szá­mít, amit el­vár. Ezt csak erő­sí­ti a „tö­ké­le­tes fel­szol­gá­lást” cél­zó kez­de­mé­nye­zé­sünk: a részt ve­vő ven­dég­lá­tó­he­lye­ken a pin­cér már­ká­zott po­hár­ban, po­hár­alá­tét­tel, cit­rom­ka­ri­ká­val szol­gál­ja fel a hű­tött NaturAuqát – te­szi hoz­zá a szak­em­ber, meg­em­lít­ve, hogy ilyen irá­nyú kez­de­mé­nye­zé­se­i­ket mind a ven­dég­lá­tó­he­lyek, mind a fo­gyasz­tók nagy öröm­mel fo­gad­ják, mert ezek a lát­szó­lag ap­ró öt­le­tek so­kat je­len­te­nek szá­muk­ra.

Evian: irány az or­szág, fel­ső ka­te­gó­ria
– El­sőd­le­ges cé­lunk, hogy az Eviannal a top gaszt­ro­nó­mi­á­ban je­len le­hes­sünk, de amel­lett, hogy a fő­vá­ro­si ét­ter­mek­ben, bá­rok­ban, pubokban, a 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban már ott va­gyunk, a vi­dé­ki fel­ső ka­te­gó­ri­á­jú he­lye­ken is cé­lunk a listázottság. Fő pri­o­ri­tá­sunk a diszt­ri­bú­ció és az Evian lát­ha­tó­sá­gá­nak fo­lya­ma­tos épí­té­se. A ki­sebb esz­kö­zö­kön túl re­fe­ren­cia­he­lye­ket ho­zunk lét­re, ahol a már­ka ki­emelt lát­ha­tó­sá­got kap az­ál­tal, hogy pél­dá­ul a nap­er­nyők, szé­kek, asz­ta­lok Eviannal már­ká­zot­tak. A szál­lo­dák­nál és a nem te­ra­szos top gaszt­ro­nó­mi­á­val nem olyan kön­­nyű a hely­ze­tünk a lát­ha­tó­sá­got te­kint­ve, hi­szen a leg­több he­lyen sem­mi­fé­le brandinget nem hasz­nál­nak. Eze­ken a he­lye­ken el­ső­sor­ban ar­ra tö­rek­szünk, hogy az ital­la­pon va­ló meg­je­le­nés mel­lett a pin­cé­re­ket mo­ti­vál­juk – so­rol­ja Kunné Far­kas Aman­da, a Zwack Unicum Nyrt. már­ka­me­ne­dzse­re, mi­u­tán az Evian to­váb­bi ha­zai le­he­tő­sé­gé­ről kér­dez­tük. – Fő gaszt­ro­nó­mi­ai ki­sze­re­lé­sünk a 0,33-as PET, va­la­mint a 0,25-ös üveg­pa­lack. De van egy olyan öt­csil­la­gos szál­lo­da is Bu­da­pes­ten, amely­nek ked­vé­ért egy egyéb­ként má­sutt Ma­gyar­or­szá­gon for­ga­lom­ban nem lé­vő, 1,0 li­te­res üveg­pa­lack­kal igyek­szünk a ven­dé­gek ked­vé­ben jár­ni.
Az Evian a leg­drá­gább szén­sav­men­tes ter­mé­sze­tes ás­vány­víz a ma­gyar pi­a­con, és azt a Zwack ta­pasz­ta­la­tai sze­rint itt­hon so­kan presz­tízs­ már­ká­nak, stá­tus­szim­bó­lum­nak te­kin­tik, igaz, az ára is en­nek meg­fe­le­lő. A Zwack Unicum Nyrt. mint az Evian ás­vány­víz ma­gyar­or­szá­gi for­gal­ma­zó­ja, rend­kí­vül nagy hang­súlyt fek­tet ar­ra, hogy a pré­mi­um im­port­vi­zek kö­zött az Evian már­ka po­zí­ci­ó­ját fo­lya­ma­to­san erő­sít­se.
N. O.

Kapcsolódó cikkeink