Tass­ra gu­rult a Re­ál Astrája

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Egy tassi sze­ren­csés vá­sár­ló ju­tott egy Opel Astra 1.4 tí­pu­sú gép­ko­csi­hoz a Re­ál üz­let­lánc év vé­gi nye­re­mény­já­té­kán. A Re­ál Hun­gá­ria Élel­mi­szer ZRt. nye­re­mény­ak­ci­ó­já­ban az egész or­szág­ban mű­kö­dő mint­egy 2300 Re­ál Élel­mi­szer és ReálPONT üz­let­ben ve­het­tek részt az üz­let­lánc vá­sár­lói.
A 2006 no­vem­be­ré­ben és de­cem­be­ré­ben tar­tó ak­ció so­rán kö­zel fél­mil­lió vá­sár­lá­si bi­zony­lat ér­ke­zett be a Re­ál köz­pont­já­ba. A fő­díj nyer­te­se mel­lett min­den egyes Re­ál Élel­mi­szer üz­let­ből két sze­ren­csés vá­sár­ló egy-egy két fő­re és egy éj­sza­ká­ra szó­ló szál­lo­dai utal­ványt ka­pott aján­dék­ba, ame­lyet a promócióban részt ve­vő több mint száz szál­lo­dá­ban tet­sző­le­ge­sen vált­hat­nak be.

Kapcsolódó cikkeink