SIÓ: har­minc év gyü­möl­cse

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az Utas­el­lá­tó­tól a pi­ac­ve­ze­tő­sé­gig jó nagy utat járt be a SIÓ az el­múlt 30 év­ben. Az or­szá­gos diszt­ri­bú­ci­ót egy csa­pás­ra meg­ol­dó ál­la­mi szer­ző­dés, a leg­jobb­kor ér­ke­zett új tu­laj­do­nos egye­nest a pi­ac­gaz­da­ság­ból, nosz­tal­gi­át és a kor­sze­rű­sé­get sze­ren­csé­sen ele­gyí­tő imázs, a pi­a­ci igé­nyek­re gyor­san re­a­gá­ló almárkák – sze­ren­csés csil­lag­ál­lá­sok és bá­tor, jó dön­té­sek so­ra egy­aránt se­gí­tet­ték a már­kát ezen az úton.1977-ben még nem mar­ke­tin­ge­sek és pi­ac­ku­ta­tók mér­ték fel kart kar­ba ölt­ve a fo­gyasz­tói igé­nye­ket, és ta­lál­tak rá­juk meg­ol­dást egy-egy új már­ka sze­mé­lyé­ben. Sok­kal in­kább az elő­ál­lí­tói ol­dal „ad­juk el, amink van” hoz­zá­ál­lá­sa ered­mé­nye­zett egy-egy új ter­mé­ket.

Hív a vas­út, árul a MÁV
A SIÓ pél­dá­ul a dél-du­nán­tú­li ál­la­mi gaz­da­sá­gok és té­e­szek gyü­möl­csö­se­i­nek hasz­no­sí­tá­sá­ra szü­le­tett, sze­ren­csés csil­lag­zat alatt. A ré­gió gyü­möl­csö­se­i­ből köz­is­mer­ten za­ma­tos, nap­ér­lel­te gyü­möl­csök ke­rül­tek a gyü­mölcs­lé­be, amely a mi­nő­sé­gi ma­gyar ter­mé­kek egyik ked­velt szim­bó­lu­ma lett.
A fris­sen meg­ala­kult vál­la­lat­tal szer­ző­dést kö­tött a MÁV, amely kön­­nyen szál­lít­ha­tó, prak­ti­kus és fi­nom gyü­mölcs­lé­vel sze­ret­te vol­na bő­ví­te­ni le­gen­dás Utas­el­lá­tó­já­nak kí­ná­la­tát. Meg­szü­le­tett hát az alu­mí­ni­umta­sa­kos SIÓ, amely ugyan­olyan emblematikus ita­la lett a 70-es évek­nek, mint pél­dá­ul a 60-as­nak a csa­tos Bam­bi. A vas­út pe­dig ön­kén­tes, ki­vá­ló diszt­ri­bú­tor­ként az or­szág min­den ré­szé­re el­szál­lí­tot­ta a ter­mé­ket, is­mert­té té­ve a SIÓ ne­vet.
Az alu­mí­ni­um­ta­sak egyéb­ként nem ma­gyar ta­lál­mány volt, és ele­in­te még csak nem is ná­lunk töl­töt­ték be­le a gyü­mölcs­le­vet. Ju­go­szlá­vi­á­ban mű­kö­dött a gép­sor, ott bértöltötték, amíg nem en­ge­dé­lyez­ték az ál­la­mi szer­vek egy ilyen gép meg­vá­sár­lá­sát a Balaton-parti gyár­nak.
Az alu­mí­ni­umta­sa­kos után meg­je­lent az üve­ges ki­sze­re­lés is, a do­bo­zos­ra azon­ban 1987-ig vár­ni kel­lett. Ami egy­ben le is vál­tot­ta a ta­sa­ko­kat, a cso­ma­go­ló­anyag ugyan­is im­port­ból, egy­re drá­gáb­ban és meg­bíz­ha­tat­la­nab­bul ér­ke­zett.

Mi­re va­ló en­­nyi Astra?
A né­met ECKES AG 1993-ban vá­sá­rol­ta meg a vál­la­la­tot. Az idén 150 éves gyü­mölcs­lé­kon­szern olyan erős már­kák­kal ér­ke­zett, mint a Granini vagy a Hohes C, és amit lát­ha­tott, az sok ré­gi ma­gyar már­ka hal­dok­lá­sa. A SIÓ-t még­sem fe­nye­get­te a meg­szű­nés ve­szé­lye, mond­ja Zarándy Ka­ta­lin, a SIÓ-ECKES Kft. mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja:
– Az ECKES min­den­kép­pen már­kát vá­sá­rolt, nem gyár­tá­si ka­pa­ci­tást. A cso­port­nak ez volt az el­ső kül­föl­di be­ru­há­zá­sa, a fő vonz­erőt ép­pen az erős he­lyi már­ka je­len­tet­te. A sa­ját már­ká­ik ön­ma­guk­ban még nem tet­ték vol­na le­he­tő­vé, hogy azok­kal ko­moly sze­le­tet ha­sít­sa­nak ki a ma­gyar pi­ac­ból, azon­ban a ha­zai pi­ac­is­me­ret és a nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­lat együt­te­sen meg­hoz­ta az ered­ményt. Ami­vel a SIÓ má­ig tar­tó si­ke­re­it meg­ala­poz­ták, az a ko­ráb­ban ná­lunk is­me­ret­len, ér­té­ke­sí­tés- és már­ka­köz­pon­tú szem­lé­let­mód.
Rög­tön lét­re­hoz­tak egy erős sales-csapatot, akik az or­szág­ban el­sők kö­zött épí­tet­tek szé­les diszt­ri­bú­ci­ót. Ez a csa­pat tré­nin­ge­ken vett részt, és a bolt­lá­to­ga­tás­hoz egy-egy Opel Astrát kap­tak. Ma már ez ter­mé­sze­tes, de ak­kor az üzem­ben né­mi­leg ér­tet­le­nül néz­ték a fel­so­ra­ko­zott gépkocsiflottát, még az is el­ter­jedt, hogy ezek az au­tók a mun­ká­so­kat hoz­zák-vi­szik az üzem és Sió­fok kö­zött.
El­kez­dő­dött a SIÓ már­ka tu­da­tos épí­té­se, kö­vet­ke­ze­tes kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja is – bár az el­ső SIÓ-reklámfilm már ko­ráb­ban meg­szü­le­tett, a le­gen­dás Sas Ist­ván ren­de­zé­sé­ben. De más egy ál­la­mi már­ka­kom­mu­ni­ká­ció és más egy pi­a­ci: ez utób­bi­hoz na­gyon kel­lett az ECKES szak­tu­dá­sa, amely má­ig tar­tó pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ót biz­to­sí­tott a SIÓ-nak.
Rá­adá­sul, mi­vel a né­met tu­laj­do­nos amo­lyan elő­re­tolt híd­fő­ál­lás­nak te­kin­tet­te a ma­gyar vál­la­la­tot, a SIÓ ke­le­tebb­re is me­rész­ke­dett. A 98-as orosz gaz­da­sá­gi vál­ság az­tán vis­­sza­ve­tet­te a ki­vi­telt, de az­óta új­ra bő­vült, fó­ku­sza pe­dig Kö­zép-Eu­ró­pá­ra he­lye­ző­dött át. Az ECKES-csoport fel­is­mer­ve az eb­ben rej­lő po­ten­ci­ált, 2006-ban cég­cso­port szin­ten önál­ló üz­let­ág­gá fej­lesz­tet­te az ex­port­te­vé­keny­sé­get, bu­da­pes­ti szék­hel­­lyel és ma­gyar igaz­ga­tó­val.

Ma­rad­va a ha­zai pá­lyán
De vis­­sza a SIÓ-hoz! Már­ka­üze­ne­te épít az el­múlt 30 év nosz­tal­gi­kus ele­me­i­re, de a mai igé­nyek­re fe­le­lő, a ha­zai kö­tő­dé­se­ket hang­sú­lyo­zó. En­nek a kö­tő­dés­nek a ki­fe­je­ző­je a szlo­gen is: „Az én vi­lá­gom. – SIÓ”. Ugyan­ak­kor a ha­gyo­má­nyok, va­la­mint a za­ma­tos gyü­möl­csök­re fo­ku­szá­ló kom­mu­ni­ká­ció egy­ben ke­re­te­ket is szab a már­ka ki­ter­jesz­té­sé­nek. Ne­héz el­sza­kí­ta­ni a za­ma­tos gyü­mölcs­től. A cég is fel­is­mer­te ezt, ezért ma már nem fej­leszt más szomj­ol­tó ka­te­gó­ri­ák­ban – ta­valy pél­dá­ul meg­szün­tet­ték a SIÓ Ice Tea gyár­tá­sát, a fő te­rü­le­té­nek a gyü­mölcs­lé ka­te­gó­ria ha­gyo­má­nyos és in­no­va­tív te­rü­le­te­it tart­ja.
Az in­no­vá­ció azért is fon­tos, mert a pi­ac a ve­gye­sebb ízek, a funk­ci­o­na­li­tás fe­lé ha­lad, erő­söd­nek a má­sod­la­gos fo­gyasz­tói igé­nyek. Ez hív­ta élet­re a SIÓ-n be­lül az almárkákat. A gye­re­kek­nek szól a SIÓ Vi­ta­tig­ris, a ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zás­ra oda­fi­gye­lők­nek a csök­ken­tett ka­ló­ria­tar­tal­mú SIÓ Kön­­nyű és Za­ma­tos csa­lád. A SIÓ már­ka fon­tos ka­te­gó­ri­á­ja a ma­gas mi­nő­sé­gű és gyü­mölcs­tar­tal­mú nek­tár, ahol kü­lön­le­ges gyü­möl­csö­ket is kí­nál­nak a fo­gyasz­tók­nak.
Cso­ma­go­lás­ban is hall­gat az idők sza­vá­ra a már­ka: a félli­te­res PET-pa­lac­kos cso­ma­go­lá­sú SIÓ Drinx a moz­gás­ban lé­vő fo­gyasz­tók szom­ját hi­va­tott ol­ta­ni, a más­fél li­te­res pe­dig iga­zi csa­lá­di ki­sze­re­lés.

A 77-es bű­vö­le­té­ben
Az el­múlt idő­szak el­ső­sor­ban a cso­ma­go­lás meg­újí­tá­sá­ról szólt. A SIÓ pi­ac­ve­ze­tő már­ká­hoz mél­tó­an egye­di, jól fel­is­mer­he­tő ru­há­ba öl­töz­tet­te egyli­te­res ter­mé­ke­it, a kö­vet­ke­ző hó­na­pok­ban pe­dig a HoReCa-szeg­mens­nek kí­nált üveg for­má­ja és portfóliója is meg­újul.
Emel­lett az ízek portfóliója is vál­to­zik: az idei év ele­jén pél­dá­ul a SIÓ nek­tá­rok­nak je­len­tek meg új ízvariációi.
– Az idei év még­is el­ső­sor­ban a 30 éves ju­bi­le­um­ról szól – jel­zi Zarándy Ka­ta­lin. – Az öt leg­ré­geb­bi, leg­ked­vel­tebb SIÓ íz arany­szí­nű do­bo­zok­ban, li­mi­tált szé­ri­á­ban je­le­nik meg az üz­le­tek pol­ca­in, amely­hez fo­gyasz­tói promóció is csat­la­ko­zik 1+77+777 aján­dék­kal. A kö­zép­is­ko­lás­ok­nak há­romfor­du­lós ve­tél­ke­dőt hir­de­tünk „Ki tud töb­bet az el­múlt 30 év­ről?” cím­mel, a fil­me­sek fan­tá­zi­á­ját pe­dig a „SIÓ – Az én vi­lá­gom, az én har­minc évem” ki­írás hi­va­tott meg­moz­gat­ni.
A már­ká­val kap­cso­la­tos tár­gya­kat, ter­mé­ke­ket, rek­lá­mo­kat mu­tat be a Mil­le­ná­ris Te­át­rum­ban jú­ni­us 6-án nyí­ló SIÓ Retro ki­ál­lí­tás, nyá­ron pe­dig, a SIÓ Miss Ba­la­ton szép­ség­ver­se­nyen kü­lön dí­jért ver­se­nyez­het­nek az 1977-ben szü­le­tett höl­gyek.
A 77-es szám szö­vi át a már­ka tel­jes idei ak­ti­vi­tá­sát amely­ről a www.sio77.hu hon­lap­ról tá­jé­ko­zód­hat­nak az ér­dek­lő­dők.
Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink