Ro­má­nia

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ro­má­nia 212,4 mil­lió euró nagy­ság­ren­dű, sor­rend­ben az ötö­dik leg­je­len­tő­sebb ex­port­pi­a­cunk. Ta­valy 8,3 szá­za­lék­kal bő­vült.Ser­tés kont­ra juh
A vo­lu­men­hor­do­zó ter­mé­kei kö­zött ki­emelt je­len­tő­ség­gel bírt a 41 mil­lió eurós ár­be­vé­telt je­len­tő, 6 szá­za­lék­kal emel­ke­dő ser­tés­hús, va­la­mint a kö­zel ugyan­ek­ko­ra nagy­ság­ren­dű, de 24 szá­za­lék­kal bő­vü­lő ál­la­ti ta­kar­mány. Ki­eme­lés­re kí­ván­ko­zik még az 5,7 mil­lió eurós élő­ser­tés-ex­port, a 8,3 mil­lió euró ér­té­kű (mint­egy 70 ezer ton­nás) bú­za-, va­la­mint a 3,2 mil­lió euró ér­té­kű (17 ezer ton­nás) bú­za­liszt­ex­port. Kö­zel 4 mil­lió euró be­vé­tel szár­ma­zott a ku­ko­ri­ca el­adá­sá­ból a ro­mán pi­a­con.
A ro­má­ni­ai im­port nagy­ság­ren­di­leg ki­sebb ugyan az ex­por­tunk­nál (56,4 mil­lió euró), de há­rom­szor olyan di­na­mi­ku­san bő­vült 2006-ban: 24 szá­za­lék­kal.
Im­por­tunk leg­je­len­tő­sebb, kö­zel 11 mil­lió eurós té­te­lét az 54 ezer ton­nás szó­ja­da­ra ad­ta. Fon­tos im­port­cikk­nek szá­mí­tott a 9 mil­lió eurós ös­­szeg­re rú­gó élő juh, amely az elő­ző év­nél sok­kal ma­ga­sabb, két és fél­sze­res ér­ték. Ezen­kí­vül a nap­ra­for­gó­mag kö­zel 14 ezer ton­nás be­ho­za­ta­la ge­ne­rált je­len­tős, 7,4 mil­lió eurós for­gal­mat.

Kapcsolódó cikkeink