Re­kord­nagy­sá­gú ma­gyar stand Ber­lin­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb, 180 négy­zet­mé­te­res szi­get­stan­don szer­ve­zett meg­je­le­né­si le­he­tő­sé­get az FVM AMC Kht. 11 ma­gyar ki­ál­lí­tó­nak a ber­li­ni Fruit Logistica Zöld­ség- és Gyü­mölcs Mar­ke­ting Szak­ki­ál­lí­tá­son.Kö­zöt­tük va­do­na­túj for­má­ció volt a Dalza, amely két is­mert ér­té­ke­sí­tő szö­vet­ke­zet­nek, a Mórakertnek és a Dél­ker­tész­nek a kö­zös ke­res­ke­del­mi vál­lal­ko­zá­sa.
A részt ve­vő cé­gek­nek – mint egyé­ni ki­ál­lí­tók­nak – a te­rü­let­díj, va­la­mint a stand­épí­té­si és üze­mel­te­té­si költ­sé­gek 50 szá­za­lé­kát vál­lal­ta át az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum. A szak­ki­ál­lí­tás internetes, vir­tu­á­lis „ki­ál­lí­tá­si te­rü­le­tén”, a „Virtual Market Place”-en idén meg­újult, ak­tu­a­li­zált in­for­má­ci­ós anyag­gal je­len­tek meg, amely a né­met mel­lett már an­gol nyel­ven is el­ér­he­tő volt.
Ma­gyar­or­szág idén 10. al­ka­lom­mal – az Eu­ró­pai Unió tag­ja­ként har­mad­szor – vett részt a Fruit Logisticán. Az ese­mény min­den év­ben ki­vá­ló le­he­tő­sé­get nyújt or­szá­gunk zöld­ség-gyü­mölcs kí­ná­la­tá­nak be­mu­ta­tá­sá­ra, il­let­ve ki­ál­lí­tó­ink üz­le­ti kap­cso­la­ta­i­nak ápo­lá­sá­ra. Az ága­zat ex­port­ori­en­tált, így a szak­ki­ál­lí­tás ki­emel­ke­dő je­len­tő­ség­gel bír az or­szág szá­má­ra a nem­zet­kö­zi szak­mai ki­ál­lí­tá­sok kö­zött. Az FVM AMC Kht. ke­ret­prog­ram­ja évek óta je­len­tős ös­­sze­gek­kel tá­mo­gat­ja a ma­gyar zöld­ség- és gyü­mölcs­faj­ták bel- és kül­föl­di mar­ke­ting­ak­ci­ó­it, kö­zös­sé­gi marketingprogramukban 2007-ben is a ki­emel­ten tá­mo­ga­tott ága­za­tok kö­zött sze­re­pel.

Kapcsolódó cikkeink