Még le­het je­lent­kez­ni az Anugára

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Még je­lent­kez­het­nek ma­gyar ki­ál­lí­tók az ok­tó­ber 13-tól 17-ig tar­tó Anugára, amely Eu­ró­pa leg­na­gyobb élel­mi­szer­vá­sá­ra az idén. Kakuk Már­ta, a köl­ni vá­sár hi­va­ta­los kép­vi­se­lő­jé­nek tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a ka­ta­ló­gus jú­ni­us 1-jei zá­rá­sá­ig le­het él­ni a le­he­tő­sé­gek­kel.
Az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum (AMC) a mély­hű­tött élel­mi­sze­rek csar­no­ká­ban 120, a hús­nál 100, tej­ter­mé­kek­nél 50, míg a „fine foodnál” 450 négy­zet­mé­ter­nyi ki­ál­lí­tó­he­lyet fog­lalt le.
– A je­lek sze­rint be­vált az új kon­cep­ció, amely tíz te­ma­ti­ka sze­rint ta­gol­ja a ki­ál­lí­tó­kat. Az Anuga a szeg­men­se­ket egye­sít­ve mint ha­gyo­má­nyo­san el­is­mert szak­vá­sár vonz­za az élel­mi­szer­pi­ac sze­rep­lő­it, szer­te a vi­lág­ból – ál­la­pít­ja meg Kakuk Már­ta. – Nyolc ma­gyar cég úgy gon­dol­ja, hogy ha­té­ko­nyab­ban je­len­het meg az Anugán, ha önál­ló­an ál­lít ki. In­kább ki­fi­ze­tik a rész­vé­tel min­den költ­sé­gét, hogy sa­ját szer­ve­zés­ben a le­he­tő leg­job­ban ki­hasz­nál­ják köl­ni sze­rep­lé­sü­ket.
A Raj­na-par­ti vá­sár­köz­pont ve­ze­tői bíz­nak ab­ban, hogy a mo­der­ni­zált ki­ál­lí­tá­si csar­no­kok és a fel­újí­tott be­já­ra­tok még kel­le­me­seb­bé, még att­rak­tí­vab­bá te­szik a ren­dez­vényt.
Ös­­sze­sen 6294 cég ál­lí­tott ki a leg­utób­bi Anugán, ahol 156 or­szág­ból 159 ezer lá­to­ga­tót re­giszt­rál­tak öt nap alatt.

Kapcsolódó cikkeink