Lo­gisz­ti­kai esz­kö­zök

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A gé­pe­sí­tett anyag­moz­ga­tás haj­na­lán az el­ső be­ren­de­zé­sek épp az ét­ter­mek­ben je­len­tek meg: elekt­ro­mos te­her­fel­vo­nó­kat elő­ször szál­lo­dák étel­lift­je­i­ként al­kal­maz­tak a hú­szas évek­ben. Má­ra azon­ban ala­po­san meg­vál­to­zott a hely­zet. Azo­kat az anyag­moz­ga­tó be­ren­de­zé­se­ket, ame­lye­ket egy azo­nos mé­re­tű ipa­ri egy­ség­ben meg­szok­hat­tunk, hi­á­ba ke­re­sünk egy át­la­gos ét­te­rem kony­há­ján. Mi­vel már nincs rak­tár, nincs rak­tár­tech­ni­ka sem. Igaz, az egyik leg­fon­to­sabb kony­hai esz­köz, a hű­tő ma is tá­ro­lás­ra szol­gál. Raktár-logisztikai szem­pont­ból in­kább a polc­rend­sze­rek igé­nyel­nek fi­gyel­met, ame­lyek ter­mé­sze­te­sen nem kor­ro­dá­ló­dó, jól tisz­tít­ha­tó, hi­gi­é­ni­ku­san tart­ha­tó anyag­ból kell ké­szül­je­nek. Egyes he­lye­ken az is elő­írás, hogy a leg­al­só polc mi­lyen ma­ga­san le­het a pad­ló­szint­től. Nincs túl sok, de akad ki­fe­je­zet­ten az ét­ter­mek szá­má­ra ki­fej­lesz­tett rak­tá­ro­zá­si be­ren­de­zés is, pél­dá­ul olyan spe­ci­á­lis gyors vá­kuum­fó­li­á­zó, amellyel a fa­gyasz­tás­hoz le­het be­cso­ma­gol­ni az elő­ké­szí­tett hú­so­kat, zöld­sé­ge­ket.

Kapcsolódó cikkeink