Ki­sö­pör­ték a raktárat

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Kö­zel öt­ven­éves ha­gyo­mány és szá­mos tit­kos re­cept bir­to­ká­ban, sa­ját ha­zá­já­ban a kek­szek és tea­sü­te­mé­nyek pi­a­cá­nak mint­egy 70 szá­za­lé­kát mond­hat­ja ma­gá­é­nak a szlo­vá­ki­ai köz­pon­tú I.D.C. Hol­ding.– A nem­zet­kö­zi po­zí­ci­ó­it erő­sí­tő vál­la­lat­nál 2004 vé­gén dön­töt­tek ar­ról, hogy a ko­ráb­ban hasz­nált me­tó­du­so­kat in­teg­rált vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer­rel vált­ják föl. En­nek ki­vá­lasz­tá­sa­kor el­sőd­le­ges szem­pont volt a meg­ol­dás nem­zet­kö­zi­sé­ge – mond­ja a ha­zai le­ány­vál­la­la­tot irá­nyí­tó Had­nagy Ró­bert. Sze­rin­te nem en­ged­he­tő meg, hogy egy vál­la­lat a szük­sé­ges­nél na­gyobb kész­le­te­ket hal­moz­zon fel, és en­nek tá­ro­lá­sá­ra ne­tán még plusz rak­tár­te­rü­le­tet is bé­rel­ni kell­jen. A svéd IFS Applications vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szert vá­lasz­tó I.D.C. fő cél­ki­tű­zé­se ezért az volt, hogy a kész­let mi­nél ha­ma­rabb az ügy­fél­hez ke­rül­jön. Egy­ér­tel­mű volt szá­muk­ra, hogy a vál­la­lat egé­szé­nél ugyan­azt a rend­szert kell hasz­nál­ni. A szo­ká­sos lé­pé­sek után meg­ha­tá­roz­ták az egyes ter­mék­cso­por­tok­ra vo­nat­ko­zó kész­let­ma­xi­mu­mo­kat és pufferértékeket, egyút­tal be­ve­zet­ték a ter­mé­kek sza­va­tos­sá­gá­tól és a rak­tár­kész­let­től füg­gő lo­gisz­ti­kai ve­zér­lést. A be­ve­ze­tés kö­vet­kez­té­ben el­ha­nya­gol­ha­tó szint­re csök­kent a le­járt sza­va­tos­sá­gú kész­le­tek mér­té­ke, gyor­sult a kész­le­tek for­gá­si se­bes­sé­ge, a kész­let­nagy­ság a har­ma­dá­ra csök­kent. A kész­let ös­­sze­té­te­le meg­kö­ze­lí­ti az ide­á­lis­nak tar­tott arányt. A rak­tár­te­rü­let nagy ré­sze fel­sza­ba­dult, így bér­be­adás­sal hasz­no­sít­ha­tó­vá vált. Ja­vul­tak a költ­ség­meg­ta­ka­rí­tá­si mu­ta­tók és gyor­sul­tak a dön­tés-elő­ké­szí­té­si fo­lya­ma­tok.

Kapcsolódó cikkeink