Ha el­mú­lik ka­rá­csony

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

2007. ja­nu­ár­ban a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom nö­ve­ke­dé­si üte­me is­mét mér­sék­lő­dött: vál­to­zat­lan áron szá­mít­va 1,2 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg az egy év­vel ko­ráb­bi szin­tet. A KSH sze­rint az elő­ző hó­nap­hoz ké­pest a kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sok 0,3 szá­za­lék­kal csök­ken­tek. Az or­szá­gos kis­ke­res­ke­del­mi üz­let­há­ló­zat­ban, va­la­mint a cso­mag­kül­dő kis­ke­res­ke­de­lem­ben 2007 ja­nu­ár­já­ban 404,7 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű árut for­gal­maz­tak. A kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sok 51,5 szá­za­lé­ka az élel­mi­szer és élel­mi­szer-jel­le­gű ve­gyes kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek­ben bo­nyo­ló­dott. To­vább las­sult az élel­mi­szer és élel­mi­szer-jel­le­gű ve­gyes kis­ke­res­ke­de­lem for­gal­má­nak nö­ve­ke­dé­si üte­me, a 2007. ja­nu­á­ri ér­té­ke­sí­tés men­­nyi­sé­ge csak sze­rény mér­ték­ben, 0,6 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg az elő­ző év azo­nos hó­nap­já­nak szint­jét.

Kapcsolódó cikkeink