Chio-csúcsok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Re­kord net­tó ár­be­vé­telt ho­zott 2006 a Chio-Wolf Ma­gyar­or­szág Kft. éle­té­ben: a 12,1 mil­li­árd fo­rint mint­egy 5 szá­za­lék­kal ha­lad­ja meg az elő­ző évit – nyi­lat­koz­ta So­mo­gyi György ve­zér­igaz­ga­tó. Az ered­mény ér­té­két nö­ve­li, hogy a kí­mé­let­len ár­ver­seny­ben a Chio 2004 óta nem tud­ta emel­ni bel­föl­di ára­it.
A net­tó be­vé­tel bő­vü­lé­sé­ben ki­emel­ke­dő sze­rep ju­tott Kö­zép-Eu­ró­pa egyik leg­kor­sze­rűbb snacküzemének, a Chio győ­ri gyá­rá­nak. A ko­ráb­bi évek 17-17,5 ezer ton­nás ki­bo­csá­tá­sa­it kö­ve­tő­en 2006-ban 19,2 ezer ton­ná­ra emel­ke­dett az itt gyár­tott sós snack men­­nyi­sé­ge.
A gyár si­ker­ter­mé­kei a Chio Bur­go­nya­szi­rom, va­la­mint a saj­tos és bur­go­nyás Stickletti.

Kapcsolódó cikkeink