BioFach: ki­nőt­te ma­gát a koz­me­ti­kum

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az idén feb­ru­ár 15–18. kö­zött ren­de­zett nürn­ber­gi BioFach ki­ál­lí­tá­son 26 ma­gyar ki­ál­lí­tó vál­la­lat vett részt az FVM AMC Kht. tá­mo­ga­tá­sá­val. Az ös­­sze­sen 250 négy­zet­mé­te­res ma­gyar stand a ta­va­lyi­nál 50 négy­zet­mé­ter­rel na­gyobb volt.
A vi­lág egyik ve­ze­tő bioszakvásárán ta­valy 70 or­szág több mint 2000 ki­ál­lí­tó­ja mu­tat­ta be áru­vá­lasz­té­kát 100-nál is több or­szág 37 ezer szak­mai lá­to­ga­tó­já­nak. Az ér­dek­lő­dés idén még na­gyobb volt: az elő­ze­tes ada­tok sze­rint 120 or­szág­ból 42 ezer lá­to­ga­tó jár­ta vé­gig a ki­ál­lí­tást. A BioFachon a bio­ter­mé­kek tel­jes spekt­ru­ma be­mu­tat­ko­zott, az élel­mi­sze­rek­től és bo­rok­tól kezd­ve a koz­me­ti­ku­mo­kon, tex­tí­li­á­kon, ház­tar­tá­si és tisz­tí­tó­sze­re­ken át a bú­to­ro­kig és já­té­ko­kig. A 2007-es év új­don­sá­ga volt, hogy a BioFach ki­ál­lí­tás ko­ráb­bi koz­me­ti­kai pa­vi­lon­ja im­már önál­ló szak­vá­sár­rá nőt­te ki ma­gát, így a ter­mé­sze­tes koz­me­ti­ku­mok és wellnesstermékek idén el­ső al­ka­lom­mal Vivaness szak­ki­ál­lí­tás né­ven mu­tat­koz­tak be.

Kapcsolódó cikkeink