Aki kérdez:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Vámos György főtitkár Országos Kereskedelmi SzövetségA ke­res­ke­dők rend­kí­vül fon­tos­nak tart­ják a fe­ke­te­ke­res­ke­de­lem el­le­ni fel­lé­pést, hi­szen – a szak­ma előtt ez is­mert – mér­he­tet­len ká­ro­kat okoz nem­csak a ke­res­ke­dők­nek, ha­nem a szál­lí­tók­nak is.
Fe­ke­te Zol­tán­tól (Ma­gyar Már­ka­szö­vet­ség) kér­de­zem, mi­lyen le­he­tő­sé­ge­ket lát ezen a te­rü­le­ten az ös­­sze­fo­gás­ra, fi­gye­lem­mel egye­bek mel­lett ar­ra is, hogy a tisz­tes­sé­ges, eti­kus gaz­dál­ko­dás­ra tö­rek­vő vál­lal­ko­zá­sok tá­bo­ra ta­lán ez­zel is erő­sít­he­tő len­ne.

Kapcsolódó cikkeink