XXI. szá­za­di meg­ol­dá­sok a Gu­lyás­nál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

– Egy in­teg­rált szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­szer ma Ma­gyar­or­szá­gon lét­kér­dés. Ezért fog­tunk mi is egy nagy­ará­nyú, az egész cé­get érin­tő fej­lesz­tés­be és re­or­ga­ni­zá­ci­ó­ba, en­nek ré­sze­ként újít­juk meg in­for­ma­ti­kai rend­sze­rün­ket is – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Lász­ló At­ti­la, a Gu­lyás Nagy­ke­res­ke­de­lem stra­té­gi­ai és fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­ja. – A cég­ve­ze­tés nem en­ged­he­ti meg ma­gá­nak, hogy ne fér­hes­sen hoz­zá azon­nal olyan stra­té­gi­ai in­for­má­ci­ók­hoz, ame­lyek ad hoc re­a­gá­lást kö­ve­tel­nek, és amit a ko­ráb­bi kon­fi­gu­rá­ció nem biz­to­sí­tott. Ez az in­for­ma­ti­kai fris­sí­tés fon­tos a be­szál­lí­tók szem­pont­já­ból is: ne­kik tud­ni­uk kell, hogy ter­mé­ke­ik ho­vá és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zé jut­nak el. En­nek az igény­nek a ki­elé­gí­té­se szin­tén ko­moly transzparenciát igé­nyel. Ter­mé­sze­te­sen a ve­vők igé­nye­i­nek is meg kell fe­lel­nünk, akik a mi ese­tünk­ben – mond­ta Lász­ló At­ti­la – egy vi­szont­ela­dói ke­res­ke­dői kört, va­la­mint több ezer füg­get­len kis­ke­res­ke­dőt je­len­te­nek. Õk jel­lem­ző­en nem ren­del­kez­nek olyan inf­rast­ruk­tú­rá­val, kö­ze­lebb­ről in­for­ma­ti­kai hát­tér­rel, amely­nek se­gít­sé­gé­vel le­von­hat­nák a pi­ac­ra vo­nat­ko­zó kö­vet­kez­te­té­se­ket. Ne­künk eb­ben se­gí­te­ni kell, mert ez, azon túl, hogy irány­tű szá­muk­ra a „tá­jé­ko­zó­dás­ban”, lo­ja­li­tá­suk­hoz is hoz­zá­já­rul – tet­te hoz­zá az igaz­ga­tó. A Gu­lyás Nagy­ke­res­ke­de­lem a Mic­ro­soft AXAPTA in­teg­rált vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­re mel­lett dön­tött. A vá­lasz­tást be­fo­lyá­sol­ta a több ez­res ve­vő­ál­lo­mány és a száz fe­let­ti szál­lí­tó­ál­lo­mány igé­nye­i­nek ki­szol­gá­lá­sa, a cég te­lep­he­lye­i­nek ös­­sze­kö­té­se és üz­let­kö­tő­ik online össze­kap­cso­lá­sa a köz­pont­tal. Az üz­let­kö­tők­nek ugyan­is fon­tos lát­ni­uk az ép­pen ak­tu­á­lis rak­tár­kész­le­tet, az úton le­vő árút és tisz­tá­ban kell len­ni­ük az ép­pen ese­dé­kes ak­ci­ók­kal is, hogy a leg­jobb aján­la­tot ad­has­sák part­ne­re­ik­nek. Az át­fo­gó in­for­ma­ti­kai fej­lesz­tés 2005 vé­gén in­dult, és el­ső­ként, ta­valy ja­nu­ár­ban a pénz­ügyi és szám­vi­te­li rend­szert „ér­te el”. Az­tán egy na­gyobb szü­net kö­vet­ke­zett, mi­vel a foly­ta­tás­hoz il­lett olyan idő­sza­kot vá­lasz­ta­ni, ami a zök­ke­nő­men­tes üz­let­me­net szem­pont­já­ból a leg­ki­sebb koc­ká­za­tot je­len­ti. Ez 2006 de­cem­be­ré­ben kö­vet­ke­zett el.

Kapcsolódó cikkeink