Vir­tu­á­lis pi­ac­te­rek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az internet vi­lá­gá­ban olyan por­tál­ok is meg­ala­kul­tak, ame­lyek a cé­gek kö­zöt­ti kap­cso­lat­fel­vé­telt, ke­res­ke­del­met se­gí­tik elekt­ro­ni­kus úton. Az Agrágkapu üze­mel­te­tői egy in­for­ma­ti­ká­tól tá­vol lé­vő ipar­ág­ba csem­pész­ték be az e-ke­res­ke­de­lem fo­gal­mát. A Marketline pe­dig a cé­gek kö­zöt­ti be­szer­zé­se­ket se­gí­ti elekt­ro­ni­kus úton.Az e-ke­res­ke­de­lem hasz­ná­la­ta ma­nap­ság a me­ző­gaz­da­ság­ban sem je­lent in­no­vá­ci­ó­nak szá­mí­tó újí­tást, ha­nem egy szük­sé­ges lé­pést – mondja Mé­szá­ros Me­lin­da, a me­ző­gaz­da­sá­gi cé­gek ös­­sze­fo­gá­sát elő­se­gí­tő Ag­rár­ka­pu Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. Az e-ke­res­ke­de­lem egy új ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­na a me­ző­gaz­da­sá­gi cé­gek szá­má­ra, amely­nek se­gít­sé­gé­vel még több ter­mé­ket ad­hat­nak el. Az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó sze­rint az ag­rár­cé­gek több­sé­ge má­ra már fel­is­mer­te, hogy aki fej­lesz­te­ni sze­ret­né cé­gét és fej­lőd­ni sze­ret­ne, an­nak min­den­fé­le­kép­pen szük­sé­ge van az e-ke­res­ke­de­lem­re.

Ter­mény­ke­res­ke­de­lem­mel bő­vül­nek
Mé­szá­ros Me­lin­da sze­rint 2002-es in­du­lá­suk­kor so­kan cso­dál­koz­va néz­tek rá­juk és kér­dez­ték tő­lük, mit sze­ret­né­nek el­ér­ni egy olyan ága­zat­ban, amely­nek sze­rep­lői ta­lán csak ti­zen­öt év múl­va fog­ják az internetet és an­nak al­kal­ma­zá­sa­it hasz­nál­ni. A kez­dő­csa­pat azon­ban meg volt ar­ról győ­ződ­ve, hogy ez egy olyan pi­a­ci rés, amel­­lyel él­ni kell.
A rend­szer­ben pi­ac­tér, ke­res­ke­del­mi áru­ház, on-line bolt, ka­ta­ló­gus áll a vál­lal­ko­zá­sok ren­del­ke­zé­sé­re. Ezek díj­té­te­les szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek után alap­dí­jat, ha­vi­dí­jat vagy for­ga­lom utá­ni dí­jat fi­zet­nek a cé­gek. A por­tá­lon ter­mé­ke­ket el­adó cé­gek for­gal­muk 3,8-4 szá­za­lé­kát kö­szön­he­tik az Ag­rár­ka­pu­nak.
A por­tá­lon egy­elő­re olyan ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­koz­nak, ame­lyek már a gyár­tás­nál meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gi szab­vá­nyok­kal ren­del­kez­nek. Így azok a ter­mé­kek, ame­lyek az Ag­rár­ka­pun meg­je­len­nek, alap­ál­la­pot­ban mi­nő­sé­gi ter­mé­kek. Mé­szá­ros Me­lin­da ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó el­mond­ta, idén szep­tem­ber­től ter­mé­nyek ke­res­ke­del­mé­vel is fog­lal­koz­ni sze­ret­né­nek.

Ta­ka­rí­tás­tól a sa­ját már­ká­ig
E-be­szer­zé­si, e-tenderezteté­si és e-auk­ci­ós szol­gál­ta­tá­so­kat is kí­nál a T-Online Marketline ne­vű üz­le­ti meg­ol­dá­sa, is­mer­te­ti Dzsa­csovszki Lász­ló rész­leg­ve­ze­tő. Az éves szin­ten 100 mil­li­árd fo­rint fe­let­ti át­me­nő for­gal­mat pro­du­ká­ló rend­szer hasz­ná­la­tá­hoz sem­mi­lyen tech­ni­kai fel­té­tel nem szük­sé­ges, a fel­hasz­ná­ló­nak mind­­ös­­sze­sen internet­elér­he­tőséggel és egy e-mail cím­mel kell ren­del­kez­nie. A hasz­ná­la­ti is­me­re­tek gyor­san el­sa­já­tít­ha­tó­ak bár­ki szá­má­ra. A rend­szer hasz­ná­la­tá­nak dí­ját a Marketline rend­szer­ben be­szer­zői te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó szer­ve­ze­tek­nek kell fi­zet­ni­ük. A szál­lí­tói ol­dal­nak, va­gyis az elekt­ro­ni­kus aján­lat­te­vői vál­la­la­tok­nak a rend­szer hasz­ná­la­ta in­gye­nes.
Dzsacsovszki Lász­ló sze­rint ter­mé­sze­tes, hogy a rend­szert az FMCG-cégek is hasz­nál­ják, hi­szen szá­muk­ra is fon­tos, hogy a be­szer­zé­si ár át­la­go­san 13 szá­za­lék­kal csök­ken­jen, vagy hogy a be­szer­zé­si fel­té­te­lek, a fi­ze­té­si fel­té­te­lek ked­ve­zőb­bek le­gye­nek. Az FMCG-szektorból a je­len­tő­sebb be­szer­zé­sek: új áru­ház­épí­tés – amely bi­zo­nyít­ja, hogy a rend­szer al­kal­mas épí­té­si be­ru­há­zá­sok­ra –, fu­va­ro­zás­szol­gál­ta­tás be­szer­zé­se, vagy egyéb szol­gál­ta­tá­sok be­szer­zé­se, pl. ta­ka­rí­tás, hosztesz- vagy egyéb mar­ke­ting­te­vé­keny­ség. A rend­szer tö­ké­le­te­sen tá­mo­gat­ja az alap­anyag-be­szer­zést, a cso­ma­go­ló­anyag-be­szer­zést (ez egyéb­ként na­gyon gya­ko­ri igény), kü­lön­bö­ző gé­pek be­szer­zé­sét – ez le­het nagy men­­nyi­sé­gű PC-be­szer­zés, vagy ko­moly be­ru­há­zást igény­lő fel­dol­go­zó­gép. Egy éve az áru­há­zak a private label, a sa­ját már­kás ter­mé­ke­ik gyár­tó­já­nak ki­vá­lasz­tá­sá­ra is hasz­nál­ják az e-be­szer­zés meg­ol­dá­sa­it.
C. I.

Kapcsolódó cikkeink