Uni­ós élel­mi­szer­nyo­más

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A KSH ada­tai sze­rint a kül­ke­res­ke­dők 2006. ja­nu­ár-ok­tó­ber­ben ak­tí­vab­bak vol­tak, mint egy év­vel ko­ráb­ban. A ki­vi­tel men­­nyi­sé­ge 16, a be­ho­za­ta­lé pe­dig 12 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett. A fo­lyó áras fo­rint­ada­tok­ból szá­mít­va, az ex­port 25, az im­port 22 szá­za­lék­kal bő­vült, euróban mér­ve a nö­ve­ke­dés üte­me 16, il­let­ve 14 szá­za­lék volt. Az el­ső tíz hó­nap­ban a cse­re­arány kö­zel két szá­za­lék­kal rom­lott. A fel­dol­go­zott ter­mé­kek kö­ré­ben a ki­vi­tel nö­ve­ke­dé­se 15, a be­ho­za­ta­lé 13 szá­za­lé­kot tett ki. Az élel­mi­sze­rek, ita­lok, do­hány­ter­mé­kek ki­vi­tel­ének vo­lu­me­ne 8, a be­ho­za­ta­lé 14 szá­za­lék­kal bő­vült. Az ex­por­tét meg­ha­la­dó im­port­nö­ve­ke­dés a ré­gi eu­ró­pai uni­ós tag­ál­lam­ok­kal foly­ta­tott ke­res­ke­de­lem ala­ku­lá­sá­val ma­gya­ráz­ha­tó. Eb­ben a re­lá­ci­ó­ban míg 4 szá­za­lék­kal nőtt a ki­vi­tel, ad­dig 11 szá­za­lé­kos volt az im­port bő­vü­lé­se.
Ok­tó­ber­ben né­mi­leg las­sult a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom bő­vü­lé­se. A KSH gyors­je­len­té­se sze­rint a vál­to­zat­lan áron szá­mí­tott kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom ok­tó­ber­ben 2,3 szá­za­lék­kal, az el­ső tíz hó­nap­ban pe­dig 4,7 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg az egy év­vel ko­ráb­bi szin­tet. Az or­szá­gos kis­ke­res­ke­del­mi üz­let­há­ló­zat­ban, va­la­mint a cso­mag­kül­dő kis­ke­res­ke­de­lem­ben 2006 el­ső tíz hó­nap­já­ban ös­­sze­sen 4782 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű árut for­gal­maz­tak.

Kapcsolódó cikkeink