Új­ra­fo­gal­maz­zák?

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Hoffmann je­len­tés­ként el­hí­re­sült, ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get vizs­gá­ló ta­nul­mány meg­je­le­né­se óta a vi­ták ke­reszt­tûz­ében áll. Úgy tû­nik, hogy ed­dig köz­ké­zen for­gó for­má­já­ban nem lesz hos­­szú éle­tû, mert úgy tud­juk, a me­zõ­gaz­da­sá­got érin­tõ ré­sze­it új­ra­fo­gal­maz­zák. A ta­nul­mányt ké­szí­tõ el­mé­le­ti és ha­tó­sá­gi szak­em­be­re­ket, és a gré­mi­um ve­ze­tõ­jét Hoffmann Istvánnét, a Corvinus Egye­tem ta­ná­rát Gyurcsány Fe­renc mi­nisz­ter­el­nök kér­te fel, hogy ál­lít­sa­nak tük­röt nap­ja­ink ma­gyar kis­ke­res­ke­del­me elé. Az ere­de­ti szán­dék az volt, hogy a hely­zet­elem­zés­sel a szak­ér­tõk se­gít­sé­get nyújt­sa­nak az eset­le­ges kor­mány­za­ti lé­pé­sek elõ­ké­szí­té­sé­hez.
A je­len­tés ké­szí­tõi el­sõ­sor­ban a ke­res­ke­dõk és a be­szál­lí­tók kö­zött meg­hú­zó­dó olyan fe­szült­ség­pon­tok fel­vá­zo­lá­sá­ra vál­lal­koz­tak, mint a pi­a­ci sze­rep­lõk be­szer­zé­si po­li­ti­ká­ja és a fo­gyasz­tó­vé­de­le­mi el­kép­ze­lé­se­i­nek is­mer­te­té­se. Az el­ké­szült je­len­tés­bõl ki­ol­vas­ha­tó, hogy a ma­gyar gya­kor­lat lé­nye­ge­sen nem tér el az unió sza­bá­lyo­zá­sá­tól. A pi­ac­ku­ta­tók és a sta­tisz­ti­kai je­len­té­sek­bõl is­mert kon­cent­rá­ci­ós tren­dek he­lyett újat, mást nem hoz a ta­nul­mány sem. Va­ló­ság­hû az a meg­ál­la­pí­tá­suk is, amely sze­rint az erõs pi­a­ci ver­seny­ben a tõ­ke­hi­án­­nyal küsz­kö­dõ ma­gyar cé­gek szá­má­ra a ver­seny­ben ma­ra­dás le­he­tõ­sé­ge a kon­cent­rá­ció, vagy a sza­ko­so­dás. De le­he­tõ­ség a kö­zös ér­té­ke­sí­té­si és be­szer­zé­si szer­ve­ze­tek (TÉSZ, BÉSZ) ki­ala­kí­tá­sa is, ugyan­ilyen le­he­tõ­ség a ke­res­ke­del­mi már­kák elõ­ál­lí­tá­sá­ban va­ló rész­vé­telt is. Igaz, hogy ez el­lent­mond a sa­ját már­ka épí­té­sé­nek, s el­ma­rad a na­gyobb ár­be­vé­tel, de biz­tos a pi­ac.
Mi­köz­ben a ter­me­lõk és a ke­res­ke­dõk egy ré­sze a na­pi gond­ja­i­val küzd, a je­len­tés a ver­seny po­zi­tí­vu­ma­ként em­lí­ti, hogy a fo­gyasz­tó szá­má­ra nye­re­sé­get hoz­hat az ár­harc, il­le­tõ­leg az, hogy ke­res­ke­dõk a szol­gál­ta­tás ja­ví­tá­sá­val igye­kez­nek egy­más­sal szem­be­ni elõny­re szert ten­ni.
Minden­nek per­sze ára van, s er­re is utal a je­len­tés. A ter­me­lõk (be­szál­lí­tók) és ke­res­ke­dõk (be­szer­zõk) kö­zöt­ti vi­szony­ban az utób­bi­ak van­nak elõ­nyö­sebb hely­zet­ben. A bi­zott­ság sze­rint a ha­zai fo­gyasz­tó­vé­de­lem is át­ala­kí­tás­ra szo­rul, s a fo­gyasz­tó sa­ját fe­le­lõs­sé­gé­nek nö­ve­lést, is­me­re­te­ink bõ­ví­té­sét ja­va­sol­ják. A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba ke­rü­lõ ter­mé­kek je­len­tõs ré­szé­nél az ál­la­mi sze­rep­vál­la­lást szû­kí­te­nék a fo­gyasz­tói tá­jé­koz­ta­tás elõ­írá­sá­ra és az ár­fel­tün­te­tés­re. Ugyan­ak­kor a fo­gyasz­tói biz­ton­ság nö­ve­lé­se ér­de­ké­ben ru­gal­mas, gyors és ha­té­kony el­len­õr­zé­si gya­kor­la­tot és ha­té­ko­nyabb jog­ér­vé­nye­sí­té­si rend­sze­re­ket tar­ta­ná­nak szük­sé­ges­nek.
A ter­je­del­mes je­len­tés­ben fog­lal­tak­kal az élel­mi­szer­lánc ös­­szes sze­rep­lõ­je vi­tat­ko­zik, ho­lott a kö­vet­kez­te­té­se­ket a bi­zott­ság tag­ja­i­nak ál­lí­tá­sa sze­rint a ve­lük foly­ta­tott be­szél­ge­té­sek után ké­szí­tet­ték.

Kapcsolódó cikkeink