Tő­lünk észa­kabb­ra ki­sebb a hipermarketláz

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Vál­to­zat­la­nul tart Eu­ró­pa ke­le­ti ré­szén, pon­to­sab­ban a 2004 má­ju­sá­ban csat­la­ko­zott or­szá­gok­ban a nagy áru­ház­lán­cok tér­hó­dí­tá­sa. Mint a PwC leg­újabb ke­let-eu­ró­pai kör­ké­pé­ből ki­de­rül, a glo­bá­lis sze­rep­lők, mint a Tesco, az Auchan, min­den­hol az él­re tör­tek, de nem si­ke­rült ki­üt­ni­ük a nye­reg­ből a ha­gyo­má­nyos sar­ki üz­le­te­ket. Mos­ta­ni elem­zé­sünk­ben a len­gyel és a cseh pi­a­con tör­tén­te­ket is­mer­tet­jük.Mint vár­ha­tó volt, az el­múlt két év­ben foly­ta­tó­dott a nagy áru­ház­lán­cok elő­re­tö­ré­se Len­gyel­or­szág­ban is. Az üz­le­tek szá­ma az idő­szak vé­gé­re 22 szá­za­lék­kal emel­ke­dett, de eköz­ben egy­ál­ta­lán nem rop­pan­tak meg a kis bol­tok, pi­a­ci ré­sze­se­dé­sük vál­to­zat­la­nul meg­ha­lad­ja az 50 szá­za­lé­kot. Er­re ma­gya­rá­zat­ként két okot so­rol­tak fel a PwC szak­ér­tői. Egy­részt a len­gye­lek ra­gasz­kod­nak a ha­gyo­má­nyos kis üz­le­tek­hez, más­részt az 50 ezer lé­lek­szám alat­ti vá­ro­sok­ba vál­to­zat­la­nul nem ju­tot­tak még el a nagy áru­ház­lán­cok. En­nek el­le­né­re úgy vé­lik, a 2006-os fo­lya­ma­to­kat ös­­szeg­ző sta­tisz­ti­kák már tük­röz­ni fog­ják az áru­ház­nyi­tá­si lá­zat.

Nö­ve­ke­dés csök­ke­nés­sel
A PricewaterhouseCoopers szak­ér­tői ar­ra szá­mí­ta­nak, hogy az át­la­gos el­adó­te­rü­let csök­ken­ni fog, mi­köz­ben nö­vek­szik az áru­há­zak, üz­le­tek szá­ma. Nagy el­adó­te­rű áru­há­zak­ra ugyan­is nincs igény, a len­gye­lek több­sé­ge kis­te­le­pü­lé­se­ken él, ahol nem igény­lik a hi­per­mar­ke­te­ket. És per­sze azt sem le­het szá­mí­tá­son kí­vül hagy­ni, hogy a len­gyel pi­a­cot az áru­ház-nö­ve­ke­dé­si boomtól vé­dik sa­ját épí­té­si tör­vé­nyei. 2006-ban az elő­ze­tes ada­tok sze­rint el­ső­sor­ban az ezer négy­zet­mé­ter alat­ti üz­le­tek szá­ma nö­ve­ke­dett. Csak a Tesco mint­egy 20 ilyen tí­pu­sú üz­le­tet nyi­tott a ta­valy­ra ter­ve­zett 39-ből.
A nagy, glo­bá­lis lán­cok ki­vé­tel nél­kül meg­je­len­tek a leg­na­gyobb­nak és ezért leg­von­zóbb­nak tar­tott len­gyel pi­a­con, üz­le­te­ik, áru­há­za­ik szá­ma évi kö­rül­be­lül 10 szá­za­lék­kal nö­vek­szik. A nagy­vá­ro­si te­rü­le­tek azon­ban már te­lí­tőd­tek, ezért ki­sebb he­lyet ke­res­nek.

El­len­ál­ló ha­za­i­ak
A glo­bá­lis sze­rep­lők mel­lett je­len­tős po­zí­ci­ó­kat sze­rez­tek a ha­zai tu­laj­don­ban lé­vő lán­cok. Erő­tel­je­sen tart­ja pi­ac ré­sze­se­dé­sét a POLOmarket, az Eldorado (Stokrotka) és a Lewiatan.
Az új ke­res­ke­del­mi for­mák mel­lett is vi­rág­za­nak a disz­kont­lán­cok, nö­ve­ke­dé­si üte­mük el­ér­te a 25 szá­za­lé­kot, va­ló­szí­nű­leg azért is, mert a len­gyel fo­gyasz­tók rend­kí­vül árérzékenyek. A me­zőnyt eb­ben a szeg­mens­ben a Lidl ve­ze­ti, amely 120 új üz­le­tet nyi­tott egyet­len év alatt, míg a Biedronka 80 új üz­le­té­vel im­má­ron több mint 800 egy­sé­get és a leg­na­gyobb pi­a­ci rész­arányt mond­hat­ja ma­gá­é­nak. Eze­ket a szá­mo­kat csak a kis bol­tok múl­ják felül, az el­múlt idő­szak­ban csak­nem 115 ezer „sar­ki fű­sze­res” vár­ta a vá­sár­ló­kat Len­gyel­or­szág-szer­te.

Te­lí­tő­dés a cse­hek­nél is
Cseh­or­szág­ban öt nagy ke­res­ke­del­mi lánc ren­del­ke­zik a pi­ac leg­na­gyobb ré­szé­vel. A leg­gyor­sab­ban a Schwarz-csoport (Kaufland és Lidl) nö­vek­szik, ami­ó­ta a Lidl 2004-ben meg­je­lent a szí­nen. A má­so­dik he­lyet a Marko fog­lal­ja el, szo­ro­san mö­göt­te kö­vet­ke­zik a Tesco, az Ahold (Hypernova and Al­bert), il­let­ve a Rewe (Penny Market és Billa).
A cseh pi­ac is erő­tel­je­sen nö­vek­vő ten­den­ci­át mu­tat, de a sta­tisz­ti­kák ar­ról ta­nús­kod­nak, hogy las­san vé­get ér a kor­lát­lan nö­ve­ke­dés idő­sza­ka. A pi­a­ci sze­rep­lők jó­részt egy­más ká­rá­ra ter­jesz­ked­het­nek majd. Sok szak­ér­tő egy­be­hang­zó­an úgy vé­li, hogy a cseh pi­ac te­lí­tet­té vált, mi­köz­ben az öt leg­na­gyobb lánc rész­ará­nya a nyu­gat-eu­ró­pai át­lag­hoz ké­pest ala­csony ma­radt. Mind­ez an­nak el­le­né­re kö­vet­ke­zett be, hogy erő­tel­jes fú­zi­ós hul­lám in­dult meg.
A ke­res­ke­de­lem nö­ve­ke­dé­si üte­me jó­val las­sabb lesz az el­múlt év­ben meg­szo­kott­nál, de még min­dig ma­gas a nem élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem, va­gyis a di­vat-, a ci­pő- és lak­be­ren­de­zé­si szeg­mens­ben rej­lő nö­ve­ke­dé­si le­he­tő­ség. Rá­adá­sul ala­csony a pi­a­ci kon­cent­rá­ció mér­té­ke is.
Az élel­mi­szer-ke­res­ke­dők na­gyobb nö­ve­ke­dés­re azért szá­mít­hat­nak – ahogy a szom­szé­dos Len­gyel­or­szág­ban is –, mert a cse­hek egy­re in­kább elő­tér­be he­lye­zik a sa­ját már­ká­i­kat, ezek­ből még min­dig egy­re töb­bet le­het el­ad­ni.

FMCG-cégek rang­so­ra Len­gyel­or­szág­ban
Vál­la­lat ne­ve For­gal­mazott ter­mék Net­tó el­adás
(euró, mil­li­ó­ban)
1. Philip Morris Polska do­hány 1,400
2. Kompania Piwowarska sör 740
3. LG Electronics elekt­ro­ni­kai cik­kek 728
4. Grupa ¯ywiec S.A. sör 712
5. Thomson Multimedia Polska elekt­ro­ni­kai cik­kek 90
6. Phi­lips Lighting Poland elekt­ro­ni­kai cik­kek 667
7. Procter & Gamble Operations Polska élel­mi­szer, ve­gyi cik­kek, koz­me­ti­ku­mok 637
8. Central European Distribution Corp. sze­szes ita­lok 604
9. Bri­tish American Polska do­hány 566
10. No­kia Poland elekt­ro­ni­kai cik­kek 547
11. Grupa Animex hús­ipa­ri ter­mé­kek 522
12. Unilever Polska élel­mi­szer, ve­gyi cik­kek, koz­me­ti­ku­mok 497
13. Imperial Tobacco Polska S.A. do­hány 485
14. So­bi­es­ki Dystrybucja sze­szes ita­lok 464
15. Scandinavian Tobacco do­hány 457
16. BSH Sprzêt Gospodarstwa Domowego ház­tar­tá­si gé­pek 456
17. Grupa Maspex Wadowice üdí­tők 447
18. Krajowa Spolka Cukrowa cu­kor 440
19. Avon Operations Polska koz­me­ti­kai cik­kek 424
20. Nest­lé Polska élel­mi­szer, üdí­tők 390
For­rás: Cé­gek adat­köz­lé­se

Kapcsolódó cikkeink