Ter­vei van­nak a Gu­lyás­nak a HoReCával

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Gu­lyás Nagy­ke­res­ke­del­mi Kft. – mint nagy­ke­res­ke­dés – 1990-ben jött lét­re. Kez­det­ben csak pa­pír­áru­val, majd do­hányter­mé­kek­kel és édes­ség­gel, az el­múlt ti­zen­két év­ben vi­szont már csak il­lat­szer-, ve­gyi- és pa­pír­áru nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zott. Je­len­le­gi kí­ná­lat­ban 150 be­szál­lí­tó cég mint­egy 4500 ter­mé­két le­het meg­ta­lál­ni. A vál­la­lat azon­ban nem elég­szik meg en­­nyi­vel, még jobb akar len­ni. Ezért a kö­zel­múlt­ban ala­pos át­szer­ve­zé­se­ket haj­tott vég­re. A vál­tást, vagy ha úgy tet­szik a sza­ko­so­dást, a ke­res­ke­del­mi part­ne­re­ink­nek kí­nált egy­re szé­le­sebb kí­ná­lat tet­te in­do­kolt­tá. Szá­muk­ra sze­ret­tünk vol­na mi­nél szé­le­sebb szor­ti­men­tet biz­to­sí­ta­ni. Eh­hez azon­ban sza­ko­sod­ni kel­lett, és ezt a sza­ko­so­dást pro­fes­­szi­o­ná­lis mó­don kel­lett vég­re­haj­ta­ni. A szem­lé­let­vál­tás kö­vet­kez­té­ben az édes­ség – bár el­ha­nya­gol­ha­tó mér­ték­ben ma is fog­lal­ko­zunk ve­le – lé­nye­gé­ben ki­ke­rült port­fo­li­ónk­ból – nyi­lat­koz­ta ma­ga­zi­nunk­nak So­mo­gyi Csa­ba, a Gu­lyás Nagy­ke­res­ke­del­mi Kft. ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja.
A cég or­szá­gos diszt­ri­bú­ci­ós há­ló­zat­tal bír, ve­vőszá­ma meg­kö­ze­lí­ti a négy és fél ez­ret. Köz­tük ta­lál­ha­tók meg a ke­res­ke­dés retail- és HoReCa-part­ne­rei, ame­lye­ket még 2100 pa­ti­ka is ki­egé­szít. Ez a ve­vő­men­­nyi­ség a diszt­ri­bú­ci­ós pon­tok szá­mát te­kint­ve kö­rül­be­lül 35 szá­za­lé­kos pi­ac­ré­sze­se­dést je­lent.
– Ezt az or­szá­gos le­fe­dett­sé­get komp­lex lo­gisz­ti­kai szol­gál­ta­tás­sal egé­szít­jük ki, ame­lyet hat­van te­her­au­tó­ból ál­ló gép­jár­mű­flot­tánk­kal va­ló­sí­tunk meg. Két nagy lo­gisz­ti­kai köz­pon­tunk van, Szé­kes­fe­hér­vá­ron és Bé­kés­csa­bán. Te­rü­le­ti kép­vi­se­lő­ink he­ti, két­he­ti rend­sze­res­ség­gel lá­to­gat­ják elő­re meg­ha­tá­ro­zott me­net­rend sze­rint part­ne­re­in­ket, fel­ve­szik a meg­ren­de­lé­se­ket, to­váb­bít­ják azo­kat a köz­pon­tok­nak, ahon­nét ki­szál­lít­ják az árut. Te­rü­le­ti kép­vi­se­lőnk fe­jen­ként mint­egy há­rom­száz part­ner­rel tart­ják rend­sze­re­sen a kap­cso­la­tot – is­mer­tet­te So­mo­gyi Csa­ba.
A ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó az át­szer­ve­zés­ről szól­va még el­mond­ta, a pi­ac és an­nak részt­ve­vői fo­lya­ma­to­san vál­toz­nak. A ver­seny­ben ma­ra­dás­hoz, min­dig meg kell ta­lál­ni a leg­ked­ve­zőbb, a pi­a­cot leg­job­ban le­kö­vet­ni és ki­szol­gál­ni tu­dó vál­la­la­ti struk­tú­rát. Vál­la­la­tuk át­szer­ve­zé­se át­fog­ta an­nak egé­szét, érint­ve a sze­mé­lyi ál­lo­mányt, a ke­res­ke­de­lem, a lo­gisz­ti­ka és a gaz­da­sá­gi te­rü­le­tét is.
– Mo­dern vál­la­la­ti struk­tú­rát épí­tet­tünk, az egyes szek­to­ro­kat el­vá­lasz­tot­tuk egy­más­tól, és min­den te­rü­le­ten szak­ér­tő­ket al­kal­ma­zunk – mond­ta az igaz­ga­tó. – Ko­ráb­ban há­rom te­lep­hely­­lyel mű­köd­tünk, a har­ma­dik de­pónk Bu­da­pes­ten volt. Ezekben együtt ke­zel­ték a ke­res­ke­del­mi és a lo­gisz­ti­kai fel­ada­to­kat. Ezen vál­toz­tat­tunk, ma min­den ve­ze­tő sa­ját te­rü­le­té­re össz­pon­to­sít.
Kér­dé­sünk­re, hogy mi­ként íté­li meg e te­rü­le­ten a HoReCa szek­tor sze­re­pét, So­mo­gyi Csa­ba el­mond­ta, az ét­ter­mek és a ven­dég­lá­tó­he­lyek min­den, ezen a pi­a­con je­len­lé­vő ver­seny­ző­nek fon­to­sak. A Gu­lyás Nagy­ke­res­ke­del­mi Kft. négy nagy cso­port­ba so­rol­ja ve­vőit. Az el­ső cso­port­ba a port­fo­li­ós ve­vők – a nagy nem­zet­kö­zi és ha­zai há­ló­za­tok, mint pél­dá­ul a Schlecker, az Interfruct, az Azúr, a gyógy­szer nagy­ke­res­ke­dők stb. – tar­toz­nak. A má­so­dik­ba a key account ve­vők, az­az a ház­tar­tá­si- és vegyiáru nagy­ke­res­ke­dők és bolt­ja­ik, il­let­ve a ma­gyar­or­szá­gi füg­get­len há­ló­za­tok. A har­ma­dik cso­port­ban a field ve­vők van­nak. Õk a ki­sebb lán­cok, a bol­tok és ide tar­toz­nak a HoReCa sze­rep­lői is. A ne­gye­dik cso­por­tot a kül­föl­di part­ne­rek al­kot­ják.
A cso­por­tok szá­mán és ös­­sze­té­te­lén azon­ban sze­ret­né­nek vál­toz­tat­ni. Egy-más­fél év múl­va sze­ret­né­nek egy kü­lön HoReCa-cso­por­tot lét­re­hoz­ni. Ez azon­ban spe­ci­á­lis ter­mék­kört kö­ve­tel, amely­nek ér­té­ke­sí­té­sé­hez kel­lő­en fel­ké­szült szak­em­be­rek kel­le­nek.
– A ve­vő le­gyen elé­ge­dett, ma­gas szin­tű szol­gál­ta­tást nyújt­sunk, jó áron for­gal­maz­zunk, a ter­mé­kek mi­nél gyor­sab­ban, mi­nél pi­ac­ké­pe­sebb szor­ti­ment­ben jus­sa­nak el a fo­gyasz­tók­hoz. Ki­egyen­sú­lyo­zott, ki­szá­mít­ha­tó, a meg­ál­la­po­dá­so­kat tisz­te­let­ben tar­tó part­ner­kap­cso­lat a ve­vők­kel és a be­szál­lí­tók­kal. Ez az együtt­mű­kö­dé­se­ink alap­ja – ös­­sze­gez­te vé­gül vál­la­la­ti fi­lo­zó­fi­á­ju­kat So­mo­gyi Csa­ba.
N. O.

Kapcsolódó cikkeink