Tematikus promóciók speciális igényekre

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

A vi­lág­ke­res­ke­de­lem, vi­lág­már­kák mel­lett szük­ség­sze­rű­en meg­je­le­nik a vi­lág­pol­gár, a tu­da­tos, kép­zett. Ez a globalizáció egyik po­zi­tív ol­da­la. Ha nem is vi­lág-, de eu­ró­pai vá­sár­ló, aki a szé­les vá­lasz­ték mé­lyé­re sze­ret­ne lát­ni. Ezt a tren­det fel­is­mer­ve je­len­te­ti meg a Spar te­ma­ti­kus szó­ró­lap­ja­it, nagy si­ker­rel.Már szak­mai köz­hely, bár nem le­het elég­szer is­mé­tel­get­ni, hogy a vá­sár­lói dön­té­sek 75 szá­za­lé­ka a vá­sár­lás he­lyén, a bolt­ban dől el. Épp ezért az el­ső mec­­cset a hely­szín­vá­lasz­tás be­fo­lyá­so­lá­sá­val kell meg­nyer­ni, és ez egye­nes ki­esé­ses rend­szer: ha a vá­sár­ló a kon­ku­ren­ci­á­hoz megy, el­ve­szett az adott lánc szá­má­ra. Mi­vel Ma­gyar­or­szá­gon a szó­ró­la­po­kat, ak­ci­ós új­sá­go­kat a ré­gi­ó­ban is ki­emel­ke­dő mó­don ol­vas­sák át a vá­sár­lók, ezért fon­tos, hogy egy lánc már eb­ben is kü­lön­le­ges, egye­di le­gyen, és imá­zsát ezen a csa­tor­nán ke­resz­tül is kö­vet­ke­ze­te­sen épít­se.

Lé­nye­ges rész­le­tek
A Spar há­ló­zat ezt a fel­ada­tot út­tö­rő mó­don ol­dot­ta meg: hi­te­les ta­nács­adó­tól, unikális tar­ta­lom­mal töl­töt­te meg ak­ci­ós új­ság­já­nak ol­da­la­it. A kon­cep­ció egy­ér­tel­mű, az üze­net a lánc ol­da­lá­ról a fo­gyasz­tók fe­lé a meg­bíz­ha­tó, hi­te­les, mi­nő­sé­gi, szak­ér­tői ké­pet épí­ti fel, meg­cé­loz­va így az igé­nyes, mi­nő­ség­tu­da­tos vá­sár­lói kört.
– Egy­re na­gyobb szük­ség van te­ma­ti­kus szó­ró­lap­ok­ra. Szeg­men­se­ink nagy ré­sze már olyan mély­sé­gű, hogy azt már ér­de­mes rész­le­te­sen is be­mu­tat­ni, lásd Bor­ka­ta­ló­gus, Ínyenckatalógus… – so­rol­ja Barathy Ta­más, a Spar Ma­gyar­or­szág Kft. ak­ció­szer­ve­zé­si ve­ze­tő­je.
– Mi­ben kü­lön­bö­zik há­rom lán­cuk ugyan­ar­ról a te­ma­ti­ká­ról szó­ló szó­ró­lap­ja?
– Ma­xi­mum a ter­mék­szám­ban le­het kü­lönb­ség. Az üz­let­há­ló­za­ta­ink mé­ret­kü­lönb­sé­gé­ből adó­dó­an ter­mé­sze­te­sen a szor­ti­ment sem azo­nos, ezért van­nak kü­lönb­sé­gek a hir­de­tés­ben. Szó­ró­lap­ja­ink egy az egy­ben el­ér­he­tő­ek a www.spar.hu-n is, ame­lyet egy­re töb­ben bön­gész­nek, hasz­nál­nak.

Egész­ség, sőt azon is túl
Egy­re töb­ben szen­ved­nek ed­dig is­me­ret­len, meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan­nak tű­nő be­teg­ség­ben, al­ler­gi­á­ban, étel­ér­zé­keny­ség­ben. Ez in­do­kol­ta, hogy a Spar au­gusz­tus 3-16. kö­zöt­ti szó­ró­lap­já­nak té­má­já­ul a laktózérzé­keny­séget vá­lasz­tot­ta. A szak­ér­tők 14-40 szá­za­lék kö­zöt­ti­re be­csü­lik a tej­cu­kor-ér­zé­keny­­ség­ben szen­ve­dők ará­nyát a tel­jes la­kos­sá­gon be­lül. A laktóz-összeférhetet­lenség azt je­len­ti, hogy a tej­ben ter­mé­sze­te­sen elő­for­du­ló tej­cuk­rot (laktózt) a szer­ve­zet nem, vagy csak rész­le­ge­sen tud­ja meg­emész­te­ni, ezért a tej és tej­ter­mé­kek fo­gyasz­tá­sa szá­mos kel­le­met­len tü­ne­tet okoz: puf­fa­dás, has­me­nés stb. A köz­nyelv­ben csak tej­ér­zé­keny­ség­ként em­le­ge­tett étel­ér­zé­keny­ség va­ló­já­ban ta­kar­hat­ja az előbb le­írt tej­cu­kor-ér­zé­keny­sé­get, vagy a rit­káb­ban elő­for­du­ló tej­fe­hér­je-ér­zé­keny­sé­get is.
A nö­vé­nyi tej­he­lyet­te­sí­tők leg­na­gyobb szeg­men­se a szó­ja­ter­mé­kek, hi­szen a szó­ja­ita­lok ki­vá­ló tej- és tej­ital-he­lyet­te­sí­tők, na­gyon ma­gas a fe­hér­je-­, és je­len­tős a kal­ci­umtar­tal­muk, rá­adá­sul ko­lesz­te­rin-men­te­sek, így az egész­sé­ges élet­mód, be­teg­ség­meg­elő­zés és spor­tos, di­na­mi­kus élet­vi­telt vá­lasz­tó fo­gyasz­tók­nak is egy­re ked­vel­tebb ter­mé­kük. Tej­he­lyet­te­sí­tő­ként még kü­lön­bö­ző rizs-, rozs- és zab­ita­lo­kat is meg­ta­lál­hat a vá­sár­ló a ke­res­ke­de­lem­ben. A tej­ter­mé­kek he­lyet­te­sí­té­sé­re a ma­gas mi­nő­sé­gű szó­ja­ké­szít­mé­nyek je­len­te­nek íz­le­tes al­ter­na­tí­vát. Mind a na­túr, mind a gyü­mölcs­da­ra­bos jog­hur­tok, mind a jog­hurt­ita­lok he­lyet­te­sí­té­sé­re ren­del­ke­zés­re áll­nak im­már ki­vá­ló ter­mé­kek.
Az au­gusz­tu­si Spar, Interspar és Kaiser’s új­sá­gok­ban ezek a ter­mé­kek tel­jes ol­da­lon, a Spar dietetikusának ta­ná­csa­i­val je­len­tek meg.
– Mi volt a promóció cél­ja? – kér­dez­tük új­ra Barathy Ta­mást.
– Szé­les szor­ti­men­tünk eme rész­ka­te­gó­ri­á­já­nak be­mu­ta­tá­sa, laktózérzékeny vá­sár­ló­ink fi­gyel­mé­nek fel­kel­té­se, to­váb­bá ét­ke­zé­si ta­ná­csok adá­sa a szó­já­ból ké­szült ter­mé­kek fo­gyasz­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó­an. Min­den bi­zon­­nyal a lán­co­lat po­zi­tív meg­íté­lé­sé­hez is nagy­ban hoz­zá­já­rul a spe­ci­á­lis táp­lál­ko­zá­si igé­nyek­kel ren­del­ke­ző fo­gyasz­tók fe­lé nyúj­tott gesz­tus. Re­mél­jük elé­ge­dett és vis­­sza­té­rő vá­sár­ló­ink lesz­­nek.
– Mi­lyen in-store esz­kö­zök se­gí­tet­ték a promóciót?
– Hű­tő­ká­das má­sod­ki­he­lye­zé­sek, gon­do­la­vé­gek, il­let­ve ak­ci­ós POS anya­gok, ár­kom­mu­ni­ká­ció.
– Mi­lyen ered­mén­­nyel zá­rult az ak­ció?
– Vá­ra­ko­zá­son fe­lü­li­vel: a promotált ter­mék­csa­lád sokszoros for­gal­mat pro­du­kált. Ez fan­tasz­ti­kus ered­mény egy gya­kor­la­ti­lag új­don­sült ka­te­gó­ri­á­ra vo­nat­ko­zó­an. Az ak­ci­ót jól elő­ké­szí­tet­ték a női és élet­mód ma­ga­zi­nok­ban meg­je­le­nő szer­kesz­tő­sé­gi aján­lók, hirdetések és a laktóz-intoleranciával fog­lal­ko­zó or­vo­sok, dietetikusok, va­la­mint laktózérzékeny be­te­gek Direct Mailben va­ló el­éré­se, a Joya szó­ja­ter­mé­kek­ről rész­le­tes in­for­má­ci­ók ki­kül­dé­se. Jó pél­dá­ja ez a kon­cep­ció a kom­mu­ni­ká­ci­ós vo­na­la­kon át­íve­lő (Through The Line) mar­ke­ting­stra­té­gia meg­va­ló­su­lá­sá­nak.
– Mi­lyen vá­sár­lói vis­­sza­jel­zé­sek ér­kez­tek?
– Vá­sár­ló­ink, köz­tük a törzs­vá­sár­lók is, öröm­mel vet­ték, hogy egy­re több olyan ter­mé­ket for­gal­ma­zunk, ame­lyek nem csak egész­sé­ge­sek, ha­nem spe­ci­á­lis fo­gyasz­tá­si igé­nyü­ket is ki­elé­gí­tik.

Igény az in­for­má­ci­ó­ra
Mit le­het­ne más­kép­pen csi­nál­ni, ja­ví­ta­ni? Ér­de­mes len­ne pél­dá­ul a ki­he­lye­zé­sek­nél kü­lön tá­jé­koz­ta­tó­kat el­he­lyez­ni ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy mi­ért hasz­nos és egész­sé­ges ezen ter­mé­kek vá­sár­lá­sa. A fo­gyasz­tók­nak óri­á­si in­for­má­ció igé­nyük van, csak meg kell ta­lál­ni a vá­sár­lás he­lyén leg­na­gyobb ha­té­kony­ság­gal al­kal­maz­ha­tó esz­közt, ami az in­for­má­ci­ók fo­lya­ma­tos, hi­te­les ren­del­ke­zés­re ál­lá­sát biz­to­sít­ja.
Lak­tóz-, glutén-, ko­lesz­te­rin­men­tes ter­mé­kek – ezek azok a te­rü­le­tek, ahol egy­re több termékinnováció meg­je­le­né­sé­re le­het szá­mí­ta­ni, hi­szen a fo­gyasz­tók élet­mi­nő­sé­gé­nek ja­ví­tá­sa a ne­mes cél, ami­ért ér­de­mes újí­ta­ni, szem­lé­let­mó­dot vál­ta­ni, mind a gyár­tók­nak, mind a ke­res­ke­dők­nek.
K. I.

Kapcsolódó cikkeink