Tej­föl, tú­ró, ke­fir, jog­hurt: fel­len­dü­lés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A sa­va­nyí­tott tej­ter­mé­kek fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak az élel­mi­szer­üz­le­tek kí­ná­la­tá­ban. A Nielsen ál­tal mért ka­te­gó­ri­ák kö­zül ugyan­is az ér­ték­be­li for­ga­lom alap­ján ös­­sze­ál­lí­tott top­lis­tán a tej­föl a 10., tú­ró pe­dig a 18. he­lyen állt a múlt évi ada­tok alap­ján. A ke­fir 39., míg a na­túr jog­hurt 52. lett az ös­­sze­sen 86 ka­te­gó­ri­át tar­tal­ma­zó rang­sor­ban.A leg­fris­sebb, 2006. márci­us–2007. feb­ru­á­ri ada­tok sze­rint a négy ter­mék­cso­port for­gal­ma együt­te­sen kö­ze­le­dik az 50 mil­li­árd fo­rint­hoz.
Mind a négy ter­mék­cso­port kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sai nö­ve­ked­tek men­­nyi­ség­ben is, ér­ték­ben is.

Tej­föl: job­bá­ra ha­gyo­má­nyos kis­ bol­tok­ból
A tejföl esetében a na­pi be­szer­zés fon­tos­sá­gát mu­tat­ja, hogy a men­­nyi­sé­gi el­adá­sok­ból a 400 négy­zet­mé­te­res­nél ki­sebb, ha­gyo­má­nyos üz­le­tek lé­nye­gé­ben őr­zik po­zí­ci­ó­ju­kat, hi­szen 43 szá­za­lék ju­tott rá­juk a leg­utób­bi év­ben.
A bol­tok­ban ér­té­ke­sí­tett tej­föl zö­me, men­­nyi­ség­ben 73 szá­za­lé­ka, 20 szá­za­lé­kos zsír­tar­tal­mú.
Az egy li­ter­re ju­tó fo­gyasz­tói át­lag­árak ta­valy­előtt előbb né­mi­leg csök­ken­tek, az­tán szin­tén kis­mér­ték­ben nö­ve­ked­tek. A nagy ug­rás pe­ri­ó­du­sa múlt év szep­tem­ber-ok­tó­be­re, ami­kor egy li­ter tej­föl át­la­go­san 434 fo­rint­ba ke­rült a bol­tok­ban, és 6 szá­za­lék­kal drá­gult a köz­vet­len előt­te lé­vő jú­li­us–au­gusz­tu­si idő­szak­hoz ké­pest.

Bolt­tí­pu­sok pi­a­ci ré­sze­se­dé­se a sa­va­nyí­tott tej­ter­mé­kek – men­­nyi­ség­ben mért –
kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ból, 2006. március–2007. feb­ru­ár­ban, szá­za­lék­ban
Bolt­tí­pus Tej­föl Tú­ró Ke­fir Jog­-
hurt
2500 nm-nél na­gyobb 22 25 26 30
401–2500 nm 33 39 42 42
201–400 nm 11 11 11 12
51–200 nm 22 18 15 12
50 nm és ki­sebb 12 7 6 4
For­rás: Nielsen

Csök­ke­nő alu­fó­li­ás tú­rók
Tú­ró­ból a bolt­tí­pu­sok kö­zött már erő­sebb a kon­cent­rá­ló­dás, mi­vel a 400 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb bolt­tí­pu­sok el­vi­szik a men­­nyi­sé­gi for­ga­lom két­har­ma­dát.
Fi­gye­lem­re mél­tó, hogy a ve­ze­tő alu­fó­li­ás ki­sze­re­lés rész­ará­nya ér­zé­kel­he­tő­en csök­kent, míg a do­bo­zo­sé és a ta­sa­ko­sé emel­ke­dett.
A ke­res­ke­del­mi már­kás ter­mé­kek rész­ará­nya tú­ró­ból idén ja­nu­ár-feb­ru­ár­ban el­ér­te a 41 szá­za­lé­kot, szem­ben az egy év­vel ko­ráb­bi 36, és a két év­vel előb­bi 28 szá­za­lék­kal.
En­nek el­le­né­re tú­ró­nál sem ma­radt el a szep­tem­ber–ok­tó­be­ri, je­len­tő­sebb mér­té­kű ár­eme­lés. Egy ki­ló tú­ró fo­gyasz­tói át­lag­ára a múlt év ki­len­ce­dik-ti­ze­dik hó­nap­já­ban 832 fo­rint, ami 5 szá­za­lék­kal ma­ga­sabb a meg­elő­ző jú­li­us–au­gusz­tu­si pe­ri­ó­dus­nál.

A tú­ró – men­­nyi­ség­ben mért – kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ból a kiszerelésméretek pi­a­ci ré­sze­se­dé­se, szá­za­lék­ban
Ki­sze­re­lés 2005. már­ci­us– 2006. már­ci­us–
mé­re­te 2006. feb­ru­ár 2007. feb­ru­ár
250 gramm alatt 3 3
250 gramm 62 59
500 gramm 30 33
1 ki­ló 4 3
5 ki­ló 1 1
Egyéb 0 1
For­rás: Nielsen

Egy­re job­ban fogy­nak a na­gyobb ke­fi­rek
Jel­lem­ző a kon­cent­rá­ló­dás a kefir el­adá­sokra is, mi­vel a mo­dern üz­let­tí­pu­sok­ra a men­­nyi­ség­ben mért for­ga­lom jó két­har­ma­da ju­tott 2006. már­cius–2007. feb­ru­ár­ban.
A ki­sebb ki­sze­re­lé­sek rész­ará­nya csök­­ke­nést mu­tat, míg a 400 gramm fe­let­ti­e­ké emel­ke­dik.
A ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya a men­­nyi­sé­gi ér­té­ke­sí­tés­ből 30 szá­za­lék volt idén ja­nu­ár–feb­ru­ár­ban; ugyan­an­­nyi, mint a ta­va­lyi ha­son­ló idő­szak­ban.
Egy ki­ló át­la­gos fo­gyasz­tói ára a no­vem­ber–de­cem­be­ri, majd ja­nu­ár–feb­ru­á­ri 377 fo­rint­tal a leg­ma­ga­sabb az el­múlt két év so­rán. Ta­valy ja­nu­ár-feb­ru­ár­ban a Nielsen ada­tai 340 fo­rin­tot mu­tat­tak.

Na­túr jog­hurt: mo­dern bolt­tí­pu­sok do­mi­nál­nak
A négy ter­mék­cso­port kö­zül a na­túr jog­hurt ér­té­ke­sí­té­se a leg­kon­cent­rál­tabb. A mo­dern bolt­tí­pu­sok (400 négy­zet­mé­ter­nél na­gyob­bak) meny­­nyi­sé­gi pi­a­ci ré­sze­se­dé­se 72 szá­za­lék, a 2006. március–2007. feb­ru­á­ri ada­tok alap­ján.
A ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya ja­nu­ár–feb­ru­ár­ban 18 szá­za­lék, szem­ben a ta­va­lyi ha­son­ló idő­szak­ban mért 22 szá­za­lék­kal.
A fo­gyasz­tói át­lag­árak szín­vo­na­la az el­múlt fél év so­rán lett ma­ga­sabb. A ja­nu­ár–feb­ru­á­ri, egy ki­ló­ra ju­tó 474 fo­rin­tos át­lag­ár­ral szem­ben egy év­vel ko­ráb­ban 410, két éve pe­dig 398 fo­rin­tot re­giszt­rált a Nielsen.

Kapcsolódó cikkeink