Szponzoráció tánclépésben

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

A Flashdance, a Dirty Dancing, a Chi­ca­go vagy akár Az alul sem­mi után ki­nek jut­na eszé­be, hogy két­ség­be von­ja: a tán­cos te­ma­ti­ká­nak nem csu­pán a nép­sze­rű bulihelyeken, de a kép­er­nyőn is van lét­jo­go­sult­sá­ga. Ah­hoz azon­ban, hogy a té­mát kö­zép­pont­ba ál­lí­tó te­het­ség­ku­ta­tó so­ro­zat, a Megatánc részt­ve­vői és a mű­sor­hoz kap­cso­ló­dó szpon­zo­rok va­ló­ban be­tán­col­ják ma­gu­kat a né­zők szí­vé­be, kü­lön­le­ges ko­re­og­rá­fi­á­ra van szük­ség.AMegasztár ta­nul­sá­ga­i­ból ki­in­dul­va a TV2 a Megatánc in­du­lá­sa­kor az exk­lu­zív szpon­zo­ri meg­je­le­né­sek­re he­lyez­te a hang­súlyt. Ez­zel a mű­sor túl­lé­pett a ma már ha­gyo­má­nyos­nak szá­mí­tó egy­sze­rűbb in­teg­rált meg­ol­dá­so­kon. A csa­tor­na a szer­kesz­tők­kel együtt­mű­köd­ve úgy ala­kí­tot­ta ki a hir­de­tők­nek szánt fe­lü­le­te­ket, hogy a mű­sor min­den egyes rész­le­tét te­kint­ve – be­le­ért­ve a hir­de­tői meg­je­le­né­se­ket is – ko­he­rens egy­sé­get al­kos­son.

Tán­cos ko­re­og­rá­fi­ák szponzorációra
A kü­lön­le­ges ko­re­og­rá­fia alap­ele­me az volt, hogy a csa­tor­na a Megatánc min­den egyes szpon­zo­rá­val stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dés ki­ala­kí­tá­sá­ra tö­re­ke­dett. Ez per­sze csak úgy le­het­sé­ges, ha a szpon­zor­ként meg­je­le­nő már­kák és a mű­sor te­ma­ti­ká­ja szo­ro­san il­lesz­ke­dik egy­más­hoz.
„A Megatánc és a Discreet tisz­ta­sá­gi be­tét cél­cso­port­ja kö­zött igen nagy az át­fe­dés, hi­szen mi is azok­hoz a fi­a­tal nők­höz szó­lunk, akik­nek fon­tos az ápolt kül­ső. A ter­mék se­gít kom­for­tos­sá ten­ni a min­den­na­po­kat, így hasz­ná­lói ar­ra kon­cent­rál­hat­nak, ami iga­zán fon­tos szá­muk­ra. A Mega­tánc sze­rep­lői is ezt te­szik. A már­ka azt kom­mu­ni­kál­ja, hogy a ma­ga­biz­tos­ság a si­ker zá­lo­ga, a szponzorációval ezt az üze­ne­tet erő­sít­jük” – ma­gya­ráz­ta a már­ka és a mű­sor köz­ti kap­cso­ló­dá­si pon­tot Mag­da Novakova, a Procter & Gamble brand managere.
„A Megatánc szpon­zo­rá­lá­sa a NES­CAFÉ 3in1 fi­a­ta­los, in­no­va­tív imidzsének kom­mu­ni­ká­lá­sá­ra re­mek le­he­tő­sé­get kí­nált, a mű­sor­ral igen ha­té­ko­nyan ér­het­jük el a cél­cso­por­tun­kat. A leg­lel­ke­sebb tán­cos ki­tar­tá­sa sem vég­te­len, ahogy a NESCAFÉ 3in1 fo­gyasz­tó­i­nak ener­gi­á­ja sem ki­me­rít­he­tet­len, de egy fi­nom ká­vé­val foly­ta­tód­hat a pör­gés” – mond­ta Fe­hér Ka­ta, a Nest­lé seni­or brandmanagere.
„Nem könnyű fel­adat idő­ről idő­re olyan szponzorációs le­he­tő­ség­re buk­kan­ni, ahol a mű­sor és a már­ka, ez eset­ben a Maybelline New York cél­cso­port­ja egye­zik. A Megatánc tá­mo­ga­tá­sá­val kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a fi­a­ta­los, di­na­mi­kus, bu­li­zós höl­gyek­hez, akik éle­té­nek lét­ele­me a csá­bí­tás” – egé­szí­tet­te ki az el­mon­dot­ta­kat Haj­nal Gá­bor, a L’Oréal Ma­gyar­or­szág Kft. mar­ke­tingcso­port­-ve­ze­tő­je.

Rek­lám­zaj kikapcs
Az exk­lu­zív meg­je­le­né­sek új­don­ság­nak szá­mí­tó ele­me a ma­gyar te­le­ví­zi­ós pi­a­con, hogy a reality mű­fajt to­vább tematizálva a TV2 a Megatáncon be­lül ro­va­to­kat ala­kí­tott ki. A ro­va­tok a sze­rep­lő­ket és a szpon­zo­ro­kat még kö­ze­leb­bi kap­cso­lat­ba hoz­zák a né­zők­kel. A mű­sor Hét­köz­nap­ok cím­mel je­lent­ke­ző ro­va­tá­nak part­ne­re­ként a Maybelline New York lép a tánc­par­kett­re, bi­zo­nyít­va, hogy a dol­gos hét­köz­nap­ok, füg­get­le­nül at­tól, hogy mennyi­re em­bert pró­bá­lók, azért le­het­nek szí­ne­sek. A Megatánc „Hét­köz­nap­ja­i­ból” ki­de­rül, ho­gyan telt a tán­co­sok éle­te a két dön­tő kö­zött. A né­zők nyo­mon kö­vet­he­tik, ahogy a tán­co­sok meg­ta­lál­ják sa­ját stí­lu­su­kat. A már­ka, mi­köz­ben vé­gig­kí­sé­ri a sze­rep­lő­ket a pro­fi­vá vá­lás út­ján, meg­mu­tat­ja va­ló­di ar­cát. Te­he­ti mind­ezt egy olyan kö­zeg­ben, amely­ből szám­űz­tek min­den za­va­ró té­nye­zőt. A Mega­táncban ki­zá­ró­lag a ze­ne és a tánc lé­te­zik, a rek­lám­zaj itt is­me­ret­len fo­ga­lom.
„A Mega­tánc szpon­zo­­rá­ciója ha­té­kony le­he­tő­sé­get biz­to­sít ar­ra, hogy a rek­lám­zaj­ból ki­tűn­ve ér­jük el cél­cso­por­tun­kat, és szo­ro­sabb, mi­nő­sé­gi kap­cso­la­tot ala­kít­sunk ki a po­ten­ci­á­lis vá­sár­ló­ink­kal” – vi­lá­gí­tot­ta meg az együtt­mű­kö­dés hát­te­rét Haj­nal Gá­bor, a L’Oréal Ma­gyar­or­szág Kft. mar­ke­tingcso­port-ve­ze­tő­je.
A Megatánc má­sik, Sor­so­lás cí­mű ro­va­tát a Procter & Gamble Discreet már­ká­ja tá­mo­gat­ja. Eb­ben de­rül ki, hogy ki­vel és mi­lyen stí­lus­ban tán­col­nak a kö­vet­ke­ző dön­tő­ben a ver­seny­zők. Emellett a Discreetnek kö­szön­he­tő­en azt is meg­tud­juk, ho­gyan le­het meg­őriz­ni a la­za­sá­got és a ma­ga­biz­tos­sá­got, bár­mennyi­re ne­he­zí­tik is ezt a kül­ső kö­rül­mé­nyek. „A tán­co­sok­nak a mű­sor idő­tar­ta­ma alatt szin­te min­den pil­la­nat­ban ös­­sze­sze­dett­nek kell len­ni­ük. A Discreet köz­ve­tet­ten bár, de se­gít az össz­pon­to­sí­tás­ban, bár­mi­lyen ki­hí­vás­ról is le­gyen szó” – fo­gal­ma­zott Mag­da Novakova, a Procter & Gamble brand managere.

Össz­tánc
A mű­sor, va­la­mint a mű­sor ro­va­tai előtt és után fu­tó szponzorszpotokban, va­la­mint a Megatánc promóciójához kap­cso­lód­va min­den egyes tá­mo­ga­tó (Nest­lé – NESCAFÉ, L’Oréal – Maybelline New York, Beiersdorf – NIVEA, Nike, Procter & Gamble – Discreet, Or­szá­gos Ta­ka­rék­szö­vet­ke­zet) meg­je­le­nik. A mű­sor­hoz szer­kesz­tett elekt­ro­ni­kus hír­le­vél min­den szá­má­ban más hir­de­tő­vel is­mer­ked­het­nek meg az ol­va­sók. A TV2 internetes fe­lü­le­tén szin­tén föl­tűn­nek ezek a már­ka­ne­vek. A szpon­zo­rok bannereken, szpotjaik a Megatánc internetes videomegjelenéseiben nem egy­más után sor­jáz­va, ha­nem mű­sor­rész­le­tek kö­zé éke­lőd­ve kö­ve­tik egy­mást. A NESCAFÉ, a Discreet és a Maybelline New York a Megatánc ide­je alatt bár­mely promócióját ös­­sze­köt­he­ti a mű­sor­ral. A merchandising esz­kö­zét a szpon­zo­rok szin­tén a sa­ját ké­pük­re for­mál­va al­kal­maz­ták. A Nike pél­dá­ul meg­al­kot­ta Megatánc há­ti­zsák-kol­lek­ci­ó­ját, en­nek da­rab­ja­it sor­sol­ják majd ki a mű­sor sza­va­zói kö­zött.
„A Megatánchoz kap­cso­ló­dó szpon­zo­ri meg­je­le­né­se­ket igye­kez­tünk mi­nél ha­té­ko­nyab­bá ten­ni. Rész­ben ez in­do­kol­ta, hogy min­den egyes szpon­zor szá­má­ra az igé­nye­i­hez, a cél­ja­i­hoz és a márkaimidzshez, va­la­mint az üze­net­hez tö­ké­le­te­sen il­lesz­ke­dő, in­teg­rált meg­ol­dás­sal ruk­kol­tunk elő” – mond­ta Várdy Zol­tán, a TV2 ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja. „En­nek ér­de­ké­ben a le­he­tő leg­több egy­más ha­tá­sát erő­sí­tő Brand Care ele­met hasz­nál­tunk” – tet­te hoz­zá.
Brand Care, Pas-de-bourrée és for­gás
A Brand Care ele­mei, akár a szirtakit já­ró em­be­rek, egy­más­ba ka­pasz­kod­va, egy­más ha­tá­sát erő­sí­tik. Ha a hir­de­tő a rek­lám­blokk­ban el­he­lye­zett szpotokat ki­egé­szít­ve a műsorszponzorációt vá­laszt­ja, már biz­to­san tett egy lé­pést afe­lé, hogy már­ká­ját ki­emel­je a rek­lám­zaj­ból. Az adott mű­sor­hoz kap­cso­lód­va a TV2 kü­lön­fé­le ese­mé­nye­ket szer­vez, amely mel­lé szin­tén oda­áll­hat a már­ka. A hir­de­tő te­le­kom­mu­ni­ká­ci­ós meg­ol­dá­so­kat is be­von­hat a csa­tor­ná­val kö­zö­sen ki­dol­go­zott kom­mu­ni­ká­ci­ó­ba. Az egyes mű­so­rok­hoz il­lesz­ke­dő online tar­ta­lom­mal a webes fe­lü­le­ten el­he­lye­zett hir­de­té­sek is a kom­mu­ni­ká­ció ha­té­kony­sá­gát erő­sí­tik. A te­le­text be­vo­ná­sá­val azo­kat is biz­to­san el­érik, akik még nem ren­del­kez­nek ott­hon internet-hoz­zá­fé­rés­sel. A TV2-höz kap­cso­ló­dó ká­bel­té­vé­ken ke­resz­tül a te­ma­ti­kus csa­tor­nák né­ző­i­hez szól­hat a már­ka. A mű­sor­hoz kap­csolt promóciókkal és a li­cenc hasz­ná­la­tá­val egy nép­sze­rű mű­sort meg­lo­va­gol­va a már­ka is szár­nyal­ni fog. A merchandising, a kü­lön­fé­le ki­ad­vány­ok, va­la­mint a TV2 off-air fe­lü­le­tei szak­mai kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kí­sér­ve szin­tén a ha­té­kony­sá­got erő­sí­tik.

Buk­ta­tók tánc­lé­pés­ben
„A csa­tor­na tá­mo­ga­tó együtt­mű­kö­dé­se mel­lett a leg­na­gyobb ki­hí­vást a hir­de­tő szem­szö­gé­ből a szponzorszpot el­ké­szí­té­se je­len­ti. Ren­ge­teg jo­gi ki­té­tel­nek kell meg­fe­lel­ni, ame­lyek mind a ha­té­kony­sá­got csök­ken­tik. Na­gyon ne­héz meg­ta­lál­ni ezen a té­ren az egyen­súlyt” – fo­gal­ma­zott Haj­nal Gá­bor a L’Oréal Ma­gyar­or­szág Kft. mar­ke­tingcso­port-­ve­ze­tő­je.
„Bár egy-egy szponzorszpot le­he­tő­sé­gei va­ló­ban na­gyon be­ha­tá­rol­tak, a Megatánchoz kap­cso­lód­va si­ke­rült a ha­gyo­má­nyos szpotoktól el­té­rő, a jo­gi ke­re­tek­nek még­is meg­fe­le­lő há­rom kü­lön­bö­ző tíz má­sod­per­ces etű­döt al­kot­nunk. A Nest­lé a tán­cot és a NESCAFÉ 3in1 már­ká­ját kap­csol­ta össze szponzorszpotjaiban, ame­lye­ket a tánc és a ká­vé sti­mu­lá­ló ha­tá­sá­ra épí­tett” – osz­tot­ta meg a Nest­lé meg­ol­dá­sát Fe­hér Ka­ta senior brandmanager.
„A mű­sor szep­tem­be­ri in­du­lá­sa után a leg­főbb cél most a Megatánc né­zett­sé­gé­nek fo­lya­ma­tos fönn­tar­tá­sa. Az el­ső szé­ria után dől majd el, hogy az RTL Klu­bon fu­tó Szom­bat es­ti láz he­lyett a né­zők a leg­jobb tán­cos mel­lett a Megatánc foly­ta­tá­sá­ra sza­vaz­nak-e. Ha a realitybe haj­ló tán­cos te­ma­ti­ka az ezt át­ka­ro­ló hir­de­tői üze­ne­tek­kel együtt a Mega­sztárhoz ha­son­ló si­ker­rel de­bü­tál, az el­ső rész szpon­zo­rai a má­so­dik fel­vo­nás­ban elő­vé­te­li le­he­tő­sé­get kap­nak. Ez­zel szin­tén a hos­­szú tá­vú együtt­mű­kö­dést és az exk­lu­zi­vi­tást sze­ret­nénk erő­sí­te­ni” – fo­gal­ma­zott Várdy Zol­tán, a TV2 ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja.
Saliga Eni­kő

Kapcsolódó cikkeink