Szi­go­rú­an el­len­őr­zött tab­let­ták

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ta­valy év vé­gén meg­je­lent a gyógy­sze­rek pa­ti­kán kí­vü­li for­gal­ma­zá­sá­ról szó­ló mi­nisz­te­ri ren­de­let. Az ér­té­ke­sí­tés elő­írá­sa­in kí­vül a közelmúltban nyil­vá­nos­ság­ra ke­rültek a gyógy­szer­tá­ron kí­vül áru­sít­ha­tó or­vos­ságok is. De­cem­ber 29-én lé­pett ha­tály­ba az egész­ség­ügyi mi­nisz­ter ren­de­le­te, amely az em­be­ri al­kal­ma­zás­ra ke­rü­lő gyógy­sze­rek for­ga­lom­ba ho­za­ta­lá­ról szó­ló ko­ráb­bi 52/2005. (XI. 18.) EüM-rendeletet mó­do­sí­tot­ta. A jö­vő­ben az Or­szá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti In­té­zet (OGYI) te­rá­pi­ás szak­mai fel­té­te­lek alap­ján egyes, or­vo­si ren­del­vény nél­kül is ki­ad­ha­tó (OTC) gyógy­sze­re­ket pa­ti­kán kí­vül is for­gal­maz­ha­tó gyógy­sze­rek­nek mi­nő­sít. Er­re az OGYI-nak a ren­de­let élet­be­lé­pé­se után 60 nap áll a ren­del­ke­zé­sé­re. A be­so­ro­lást az OGYI – amen­­nyi­ben új té­nyek jut­nak tu­do­má­sá­ra – bár­mi­kor fe­lül­vizs­gál­hat­ja, és szük­ség sze­rint mó­do­sít­hat­ja. Az ak­tu­á­lis lis­tát sa­ját hon­lap­ján köz­zé­te­szi, ha­von­ta ak­tu­a­li­zál­ja.

Kü­lön­le­ges tá­ro­lás, kö­te­le­ző internet
A gyógy­szer­tá­ron kí­vü­li for­gal­ma­zá­s so­rán az el­adó­nak biz­to­sí­ta­ni kell a gyógy­szer for­ga­lom­ba ho­za­ta­li en­ge­dé­lyé­ben meg­ha­tá­ro­zott, kü­lön­le­ges tá­ro­lás­ra vo­nat­ko­zó elő­írá­so­kat, rend­sze­re­sen el­len­őriz­nie kell a fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gi idő­tar­ta­mot. A for­gal­ma­zó kö­te­les gon­dos­kod­ni a le­járt sza­va­tos­sá­gú vagy a for­ga­lom­ból ki­vont gyógy­sze­rek el­kü­lö­ní­tett tá­ro­lá­sá­ról és meg­sem­mi­sí­té­sé­ről is. A gyógy­szer-kis­ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó üz­let­nek olyan in­for­má­ci­ós rend­szert kell mű­köd­tet­nie, amely­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val nyo­mon kö­vet­he­tő, hogy az üz­let a nyit­va­tar­tá­si ide­je alatt leg­alább két­szer meg­te­kin­tet­te és el­len­őriz­te az OGYI hon­lap­ján lé­vő köz­le­mé­nye­ket, in­for­má­ci­ó­kat.
A pa­ti­kán kí­vül is for­gal­maz­ha­tó gyógy­sze­re­ket az egyéb ter­mé­kek­től el­kü­lö­nít­ve, önál­ló pol­con vagy az üz­let­he­lyi­ség er­re a cél­ra el­kü­lö­ní­tett ré­szén, vagy önál­ló üz­let­he­lyi­ség­ben le­het ér­té­ke­sí­te­ni. Köz­vet­le­nül élel­mi­szer és ve­gyi áru mel­lé nem he­lyez­he­tő gyógy­szer.

Utal­vány­ra nem ad­ha­tó
Or­vos­ság aján­dék­ként, min­ta­ként, vá­sár­lás­ra jo­go­sí­tó utal­vány el­le­né­ben és egyéb ter­mé­szet­be­ni ra­batt­ként sem köz­vet­le­nül, sem köz­ve­tett for­má­ban a be­teg­nek, fo­gyasz­tó­nak nem for­gal­maz­ha­tó, nem ad­ha­tó és nem ajánl­ha­tó fel.
Kü­lön ki­tér a ren­de­let ar­ra, hogy a gyógy­szert úgy kell el­he­lyez­ni, hogy az a fo­gyasz­tó szá­má­ra ne le­gyen köz­vet­le­nül hoz­zá­fér­he­tő.
A gyógy­szer­kész­le­t­ről olyan nyil­ván­tar­tást kell ve­zet­ni, amely­ből a gyógy­sze­rek ak­tu­á­lis kész­let- és for­gal­mi ada­tai meg­ál­la­pít­ha­tók. A for­gal­ma­zás­hoz szük­sé­ges elekt­ro­ni­kus rend­szert az OGYI kü­lön en­ge­dé­lye­zé­si el­já­rás ke­re­té­ben mi­nő­sí­ti.
A gyógy­szer-kis­ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó kö­te­les be­gyűj­te­ni a la­kos­sá­gi gyógy­szer­hul­la­dé­kot, és an­nak szak­sze­rű tá­ro­lá­sá­ról gon­dos­kod­nia kell.
Hajdu Szil­via

Kapcsolódó cikkeink