Sze­lek­tál­ni vagy vis­­sza­vál­ta­ni?

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az ita­los cso­ma­go­ló­anya­gok el­do­bá­ló­i­nak pró­bál ha­dat üzen­ni a kör­nye­zet­vé­del­mi tár­ca. Egy­elő­re még so­kak szá­má­ra kér­dés, hogy a né­met mó­di­ra ter­ve­zett ál­ta­lá­nos be­tét­dí­ja­zás és vissza­vál­tás mű­köd­het-e Ma­gyar­or­szá­gon, ahol egy­szer­re él az új­ra­tölt­he­tő és a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő rend­szer is. A kör­nye­zet­vé­del­mi tár­ca a jö­vő év kö­ze­pé­től, az egy­szer tölt­he­tő, egyutas ita­los pa­lac­kok­ra, fém­do­bo­zok­ra ve­zet­ne be be­tét­dí­jat. Az el­kép­ze­lé­sek sze­rint ez a be­tét­díj ele­gen­dő csáb­erőt je­len­te­ne a fo­gyasz­tó­nak, hogy ne a ku­ká­ba gyö­mö­szöl­je sze­me­tét, vagy a kö­ze­li hul­la­dék­gyűj­tő szí­nes tá­ro­ló­edény­éhez sé­tál­jon a do­boz­zal, fla­kon­nal, ne­tán bo­ros­üveg­gel. Ahogy len­ni szo­kott, az ilyes­faj­ta re­form az érin­tet­tek tel­jes el­len­ál­lá­sá­ba üt­kö­zik. Az élel­mi­szer­gyár­tók sze­rint ez­zel a már be­ve­ze­tett és las­san meg­szo­kot­tá vá­ló sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tést ítél­nék ha­lál­ra, ugyan­is, ha a vá­sár­ló ar­ra a gyűj­tő­hely­re vi­szi vis­­sza a cso­ma­go­ló­anya­got, ahol pénzt kap ér­te, ak­kor töb­bé nem jár oda, ahol in­gyen sza­ba­dul­hat meg sze­me­té­től.
A kör­nye­ze­tet óvók ada­tai sze­rint nem ke­vés­ről van szó, mert az egy fő­re ju­tó éven­kén­ti ház­tar­tá­si sze­mét­ter­me­lés 460 ki­ló kö­rü­li. Ugyan­ek­kor éven­te, egy fő­re szá­mol­va, át­la­go­san (net­tó) 700-800 ki­ló­nyi élel­mi­szert és italt ci­pe­lünk ha­za. A fel­mé­ré­sek­ből az is ki­de­rül, hogy a hul­la­dék sú­lya évek óta vál­to­zat­lan, vi­szont tér­fo­ga­tuk más­fél­sze­re­sé­re nőtt, és ezt alap­ve­tő­en az egyutas, va­gyis az el­dob­ha­tó cso­ma­go­lás­nak tud­ják be. Egy ko­ráb­bi sze­mét­ha­lom el­le­ni kam­pány ide­jén a tér­fo­gat csök­ken­té­sé­re pró­bál­tak ösz­tö­nöz­ni. Va­gyis apaszt­ha­tó a „le­ve­gő­sze­mét”, ha rá­lép­nek, ös­­sze­csa­var­ják a ki­ürült cso­ma­go­ló­anya­got, s így ha­jít­ják a ku­ká­ba. Pusz­tán a nem sok­ba ke­rü­lő, be­ru­há­zást nem igény­lő ta­po­sás­sal sok ezer köb­mé­ter­rel le­het­ne a sze­mét­he­gye­ket csök­ken­te­ni, ugyan­is az amúgy pil­le­kön­­nyű PET-palackokból éven­te 700 mil­lió ke­rül for­ga­lom­ba, és ezek több­sé­ge nem vis­sza­vált­ha­tó.
De emel­lett mű­kö­dik a szí­nes ku­ká­zás is, és egy­re töb­ben szok­nak rá a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő szi­ge­tek­re. Ezek mű­kö­dé­se óta, nem egé­szen há­rom év alatt a la­kos­sá­gi vis­­sza­gyűj­tés több mint tíz­sze­re­sé­re nö­ve­ke­dett. Négy­ezer ton­ná­ról kö­zel 50 ezer ton­ná­ra. Ezen be­lül már csak­nem hét­ezer ton­na el­dob­ha­tó mű­anyag pa­lac­kot gyűj­te­nek be. Je­len­leg már több mint 4,5 mil­li­ó­an él­het­né­nek a sze­lek­tív gyűj­tés le­he­tő­sé­gé­vel.
Az élel­mi­szer­gyár­tók és a ke­res­ke­dők is egyet­ér­te­nek ab­ban, hogy egy újabb rend­szer be­ve­ze­té­se he­lyett meg kel­le­ne vár­ni a már meg­lé­vő és a fo­ko­za­tos­ság el­vén ta­nu­ló­ide­jét töl­tő új­ra­töl­tés és sze­lek­tív gyűj­té­si mód­sze­rek ki­tel­je­se­dé­sét.
A be­tét­díj be­ve­ze­té­se a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés vé­gét je­len­te­né, ál­lít­ják so­kan. Ha az ital­cso­ma­go­lá­so­kat, be­tét­díj el­le­né­ben a bol­tok­ba kel­le­ne a fo­gyasz­tó­nak vis­­sza­vin­ni, és ezt a bol­tok­nak kö­te­le­ző len­ne vis­­sza­vál­ta­ni, ak­kor újabb la­vi­na in­dul el. Az elő­ze­tes becs­lé­sek sze­rint a vis­­sza­vál­tás ki­ter­jesz­té­se a ke­res­ke­de­lem­nek ös­szes­sé­gé­ben több tíz­mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zást je­lent­het. Éven­te sok­mil­li­ár­dos a mű­köd­te­tés költ­sé­ge is, hi­szen mun­ka­erő­ről, kü­lön rak­tár­ról, be­ren­de­zés­ről, szál­lí­tás­ról kell gon­dos­kod­ni. Az ita­lok árá­nak je­len­tős eme­lé­sén kí­vül – hi­szen az ál­ta­lá­nos be­tét­díj be­ve­ze­té­sét so­kan egy­faj­ta ár­eme­lés­ként élik meg – a kör­nye­zet­tu­da­tos fo­gyasz­tó­tól is so­kat vár a ter­ve­zett rend­szer. Elég csak ar­ra gon­dol­ni, hogy az ita­los cso­ma­go­ló­anya­go­kat mi­ként le­het az elő­írás sze­rint úgy el­mos­ni, hogy azt a ke­res­ke­dő vis­­sza­ve­gye. Aki még nem pró­bál­ta, pró­bál­koz­zon az át­la­gos mé­re­tű mo­so­ga­tó­ban egy 2,5 li­te­res (ak­ci­ós) üdí­tős flas­ka kor­rekt át­mo­sá­sá­val.
A sze­mét­szak­ér­tők sze­rint az ál­ta­lá­nos vis­­sza­vál­tás és a há­zi­la­gos sze­lek­tá­lás tűz- és víz­ként nem fér meg egy­más mel­lett. A be­tét­dí­jas rend­szer drá­ga, és a be­tét­dí­jas­sá vált cso­ma­go­lá­sok ez­zel a több­let­költ­ség­gel ter­hel­ve je­len­nek meg az új­ra­hasz­no­sí­tók­nál. A sze­lek­tív gyűj­tés to­vább­fej­lesz­té­se – a ház­hoz me­nő gyűj­tés ki­ter­jesz­té­sé­től a gyűj­tő­szi­ge­tek sza­po­rí­tá­sáig – meg­áll­hat.
A kör­nye­zet­vé­del­mi tár­ca pon­tos el­kép­ze­lé­se­i­ről még ke­ve­set tud­ni, a köz­tiszt­vi­se­lők nyi­lat­ko­za­ta­i­ból azon­ban ki­tet­szik, hogy új ter­vük­kel a köz­té­ri sze­mét­nek igye­kez­nek ha­dat üzen­ni.

Kapcsolódó cikkeink