Re­kord­pro­fit a Metro-nál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Új re­kord el­adás­sal és pro­fit­tal erő­sí­tet­te meg sze­re­pét a Metro Cash & Carry a Metro Group-on be­lül, áll a cég már­ci­us 21-ei saj­tó­köz­le­mény­ében.Ta­valy az el­adá­sok, 6,5 szá­za­lék­kal, 29,9 mil­li­árd euróra nőt­tek, míg az EBIT 9,7 szá­za­lék­kal, 1,1 mil­li­árd euróra emel­ke­dett. Ki­emel­ke­dő­en nagy volt a nö­ve­ke­dé­se Ke­let-Eu­ró­pá­ban (15 szá­za­lék) és Ázsia/Af­ri­ka tér­sé­gé­ben (21,5 szá­za­lék).
A Metro Cash & Carry 2006 vé­gén 28 or­szág­ban, 584 hely­szí­nen volt je­len. Ös­­sze­sen 41 új áru­ház nyílt, eb­ből 24 Ke­let-Eu­ró­pá­ban. Eb­ben az év­ben ha­son­ló szám­ban ter­ve­zi új áru­há­zak nyi­tá­sát.

Kapcsolódó cikkeink