Pil­lan­tás a hi­per­mar­ke­tek szá­mai mö­gé

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A hi­per­mar­ke­tek fon­tos jel­lem­ző­je, hogy a Nielsen ál­tal mért ház­tar­tá­si ve­gyiáru-ka­te­gó­ri­ák ér­ték­ben mért for­gal­má­ból igen ma­gas arány­ban, 38 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek ta­valy. Élel­mi­szer­ből ez az arány ke­re­kít­ve 29 szá­za­lék, ami né­mi nö­ve­ke­dést je­lez az elő­ző év­hez ké­pest, szem­ben a lé­nye­gé­ben stag­ná­ló vegyiáru-el­adás­sal.
A hi­per­mar­ket pi­a­ci ré­sze­se­dé­sé­nek nö­ve­ke­dé­si üte­me jó­részt azért las­sul, mert az újab­ban nyi­tott üz­le­tek a ko­ráb­bi évek­hez ké­pest ki­sebb alap­te­rü­le­tű­ek. Hi­szen egy új, 3000 négy­zet­mé­te­res hipermarkettel nem le­het ak­ko­ra for­gal­mat, il­let­ve nö­ve­ke­dést el­ér­ni, mint egy 10 000 négy­zet­mé­te­res­sel.

Pi­a­ci ré­sze­se­dé­sek 45 szá­za­lék fe­lett
Az élel­mi­szer kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ból 28,5 szá­za­lék ju­tott ta­valy a hi­per­mar­ket­re, a Nielsen ál­tal fel­mért ka­te­gó­ri­ák­nál. A mu­ta­tó ke­ve­sebb mint fél szá­za­lék­pont­tal nőtt az egy év­vel ko­ráb­bi­hoz ké­pest.
A leg­na­gyobb el­adó­te­rű csa­tor­na fon­tos­sá­gát mu­tat­ja azon­ban, hogy az élel­mi­szer-kis­ke­res­ke­de­lem be­vé­te­lé­ből majd­nem min­den har­ma­dik fo­rint az Auchan, Cora, Interspar vagy Tesco pénz­tá­rá­ba ke­rül. Raj­tuk kí­vül a CBA is mű­köd­tet egy hi­per­mar­ke­tet.
Az ér­ték­ben mért kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sok­ból a hi­per­mar­ke­tek 45 szá­za­lék fe­lett ré­sze­sed­tek a kö­vet­ke­ző vegyiáru-ka­te­gó­ri­ák­ból, ta­valy: női elekt­ro­mos bo­rot­va, szö­vet­fris­sí­tő, víz­lá­gyí­tó, kony­hai tör­lő­ken­dő és bo­rot­va.
Élel­mi­sze­rek­ből, szin­tén ta­valy, 45 szá­za­lék fe­lett: al­ko­ho­los üdí­tő­ital, whis­ky, olí­va­olaj, ener­gia- és sport­ital, ku­tya­ele­del, sa­lá­ta­ön­tet ned­ves/szá­raz és hal­kon­zerv.

Ver­seny­ben a disz­kont­tal és ha­zai lánc­cal
A hi­per­mar­ket leg­na­gyobb ver­seny­tár­sa je­len­leg két la­kó­hely kö­ze­li csa­tor­na, a disz­kont és a ha­zai tu­laj­don­ban lé­vő lánc. Mind­két bolt­tí­pus po­zí­ci­ó­ja erő­sö­dött ta­valy. Az élel­mi­szer kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ból a disz­kont 16-ról 18 szá­za­lék­ra, a ha­zai tu­laj­don­ban lé­vő lánc pe­dig 29-ről 30 szá­za­lék­ra nö­vel­te ré­sze­se­dé­sét.
Em­lí­tés­re mél­tó, hogy a Nielsen ál­tal fel­mért ház­tar­tá­si vegyi áruból mind­két bolt­tí­pus töb­bet adott el ta­valy, mint az elő­ző év­ben. De a disz­kont na­gyobb mér­ték­ben nö­vel­te el­adá­sa­it.
Ha a vegyi árunál a pi­a­ci ré­sze­se­dést néz­zük, ak­kor a ha­zai lán­co­ké cse­kély mér­ték­ben ugyan, de csök­kent, a disz­kon­té vi­szont emel­ke­dett, 9-ről 10 szá­za­lék­ra.
Ér­de­mes oda­fi­gyel­ni ar­ra, hogy a disz­kont a leg­ke­re­set­tebb élel­mi­sze­rek el­adá­sa­it tud­ta szá­mot­te­vő mér­ték­ben nö­vel­ni.

Top­lis­ta – for­ga­lom sze­rint
A hi­per­mar­ket erős­sé­ge a ház­tar­tá­si vegyi áru. A Nielsen ál­tal mért vegyi áruk kö­zül az ér­ték­ben, or­szá­go­san tíz leg­na­gyobb for­gal­mú ka­te­gó­ria al­kot­ja a hi­per­mar­ket top­lis­tá­já­nak cél­cso­port­ját is, né­mi­leg el­té­rő sor­rend­ben. Az el­ső há­rom he­lye­zett ugyan­az itt is, ott is. Vi­szont a hi­per­mar­ket­ben elő­rébb áll a tus­für­dő, hát­rább pe­dig az ál­ta­lá­nos tisz­tí­tó­szer.
A hi­per­mar­ket el­adá­sai alap­ján ös­­sze­ál­lí­tott top 10-es lis­ta mind­egyik ka­te­gó­ri­á­já­ban nőt­tek az el­adá­sok a hi­per­mar­ket­ben ta­valy, az elő­ző év­hez ké­pest. A mo­só­por 7 szá­za­lék­kal, a to­a­lettpa­pír 11-gyel, a nad­rág­pe­len­ka 3-mal, a tus­für­dő 5-tel, a de­zo­dor 11-gyel, az öb­lí­tő ugyan­en­­nyi­vel, a sam­pon 6-tal, az ál­ta­lá­nos tisz­tí­tó­szer 8-cal, a fog­krém és a mo­so­ga­tó­szer mi­ni­má­li­san: egy, il­let­ve 2 szá­za­lék­kal.
Mi­lyen ha­son­ló­sá­gok és el­té­ré­sek ta­lál­ha­tók az élel­mi­sze­rek top­lis­tái kö­zött?
Az or­szá­gos 10-es top­lis­tán nem sze­rep­lő ku­tya­ele­del és ét­olaj a hi­per­mar­ket 8., il­let­ve 9. leg­na­gyobb for­gal­mú ka­te­gó­ri­á­ja. Egyik a tej­fölt, má­sik a hű­tött sze­le­tes édes­sé­get szo­rí­tot­ta hát­rább.

A Nielsen ál­tal mért élel­mi­sze­rek kö­zül az ér­ték­ben tíz leg­na­gyobb
for­gal­mú ka­te­gó­ria for­gal­má­nak nö­ve­ke­dé­si üte­me hi­per­mar­ket­ben
és disz­kont­ban, 2006-ban, az elő­ző év­hez ké­pest, szá­za­lék­ban
Ka­te­gó­ria Hi­per­mar­ket Disz­kont
Hús­ké­szít­mény 9 24
Sör 19 12
Sajt 5 24
Szén­sa­vas üdí­tő­ital 4 12
Gyü­mölcs­lé 6 26
Ká­vé 10 10
Ás­vány­víz 13 31
Gyü­mölcs­jog­hurt 17 17
Hű­tött sze­le­tes édes­ség 13 3
Tej­föl 6 10
For­rás: Nielsen

A Nielsen ál­tal fel­mért élel­mi­sze­rek­nél, az ér­ték­ben tíz leg­na­gyobb
for­gal­mú ka­te­gó­ria el­adá­sa­i­nak nö­ve­ke­dé­se or­szá­go­san, il­let­ve
a disz­kont bolt­tí­pus­ban, szá­za­lék­ban
Ka­te­gó­ria Nö­ve­ke­dés or­szá­go­san Nö­ve­ke­dés disz­kon­tok­ban
Fel­dol­go­zott hús 10 24
Sör 2 12
Sajt 11 24
Szén­sa­vas üdí­tő­ital 0 12
Gyü­mölcs­lé 6 26
Ká­vé 1 10
Ás­vány­víz 13 31
Gyü­mölcs­jog­hurt 8 17
Hű­tött sze­le­tes édes­ség 15 3
Tej­föl 10 10
For­rás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink