Piaci szemlélet a Postánál is

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Húsz év ér­té­ke­sí­té­si és leg­alább ugyan­en­­nyi ve­ze­tői ta­pasz­ta­lat­tal a há­ta mö­gött vál­lal­ta el a Ma­gyar Pos­ta évi 82 mil­li­ár­dos ár­be­vé­telt ter­me­lő Le­vél üz­let­ágá­nak ve­ze­té­sét Justin Ist­ván. Elő­ző­leg a Stollwerck Ma­gyar­or­szág el­ső szá­mú ve­ze­tő­je volt, de előt­te dol­go­zott a SPAR Ma­gyar­or­szág Kft.-nél és a HungAlu alu­mí­ni­umipa­ri cég­nél is.
– Va­la­men­­nyi cé­gem­nél el­töl­tött idő­re büsz­ke va­gyok – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Justin Ist­ván. – Si­ke­re­im tit­ka meg­győ­ző­dé­ses hi­tem a ter­mék­ben, és a ve­vő­ori­en­tált gon­dol­ko­dás, a stra­té­gi­ai szem­lé­let. A vál­tás­nál fon­tos volt szá­mom­ra, hogy nem kel­lett a múl­ta­mat, kap­cso­lat­rend­sze­re­met fel­szá­mol­ni.
Justin Ist­ván je­len­tős ki­hí­vá­so­kat lát új po­zí­ci­ó­já­ban – mint mond­ja, egyéb­ként nem is vál­lal­ta vol­na el. A Ma­gyar Pos­ta leg­na­gyobb és kulcs­fon­tos­sá­gú üz­let­ágá­nak ve­ze­té­se nem­csak óri­á­si üz­le­ti, ha­nem tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség is, mond­ja. Egy­részt a Pos­ta üz­le­ti jö­vő­je nagy­ban függ et­től az üz­let­ág­tól. Más­részt azok­nak a szol­gál­ta­tá­sok­nak a je­len­tős ré­szét ez a te­rü­let ke­ze­li, ame­lyek az ügy­fe­lek szá­má­ra a min­den­nap­ok­ban a „pos­tát” je­len­tik.
– Mi­u­tán a le­vél­ter­mé­kek pi­a­cá­nak jog­sza­bály­ok ál­tal nyúj­tott vé­del­mét a li­be­ra­li­zá­ció so­rán fo­lya­ma­to­san ve­szít­jük el, az ed­di­gi­ek­től el­té­rő­en tő­lem el­ső­sor­ban pi­ac­vé­dő ma­ga­tar­tást vár­nak el. Szá­mos szeg­mens van azon­ban, így a ke­res­ke­del­mi szek­tor is, amely­ben nö­ve­ke­dé­si po­ten­ci­ál van. Itt kell iga­zán „be­vet­nem” azok­nak az ér­té­ke­sí­té­si tech­ni­kák­nak a szé­les tár­há­zát, ame­lyek ed­di­gi cé­ge­i­met is si­ker­re vit­ték. Az ár­be­vé­tel nö­ve­lé­se mel­lett fon­tos fel­ada­tom, hogy moz­ga­tó ru­gó­ja le­gyek a már em­lí­tett pi­a­ci li­be­ra­li­zá­ci­ó­ra va­ló fel­ké­szü­lés­nek – be­szél az el­vá­rá­sok­ról az új üz­let­ágve­ze­tő. – Ezen a pi­a­con azon­ban nem úgy mű­kö­dik min­den, ahogy az a tan­köny­vek­ben le van ír­va. Szá­mos olyan kor­lá­to­zó kö­rül­mény van, amely a klas­­szi­kus mar­ke­tingesz­kö­zök mó­do­sí­tá­sát igény­lik.
A Ma­gyar Pos­ta át­ala­kí­tá­sa egy új, ha­té­kony szer­ve­zet fel­épí­té­sé­vel, már el­kez­dő­dött. A leg­je­len­tő­sebb, hos­­szú tá­vú si­ke­res­sé­get biz­to­sí­tó elő­re­lé­pést, a min­dent át­ha­tó üz­le­ti gon­dol­ko­dás mel­lett, a stan­dard igé­nyek eu­ró­pai szin­tű ki­elé­gí­té­se, ru­gal­mas re­a­gá­lás a ki­emelt ár­be­vé­telt adó cé­gek spe­ci­á­lis igé­nye­i­re és leg­in­kább a tel­je­sen új szem­lé­le­tű, 2007. ja­nu­ár 1-jé­től ér­vé­nyes új ta­ri­fa­rend­szer je­len­ti. En­nek lé­nye­ge, hogy amen­­nyi­ben az ügy­fe­lek bi­zo­nyos tech­no­ló­gi­ai fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő­en ala­kít­ják fel­adá­sa­i­kat, ha­té­kony­ság­nö­ve­ke­dés ér­he­tő el. Az eb­ből szár­ma­zó költ­ség­meg­ta­ka­rí­tá­so­kat a Pos­ta ked­ve­zőbb ta­ri­fák­ban ér­vé­nye­sí­ti.
– Egy vál­toz­ni aka­ró és vál­toz­ni ké­pes cég­hez jöt­tem el dol­goz­ni, ahol egy di­na­mi­kus, fel­ké­szült csa­pa­tot kell irá­nyí­tom – be­szél el­ső be­nyo­má­sa­i­ról Justin Ist­ván. – Itt a si­ker mo­ti­vál min­den­kit!

Kapcsolódó cikkeink