Oszt­rák élel­mi­szer­tur­né

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Idén már­ci­us 8-22. kö­zött im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ke­rül­tek meg­ren­de­zés­re az Oszt­rák Élel­mi­szer­he­tek az Interspar, Kaiser's és Spar üz­le­tek­ben. Áp­ri­lis 11. és má­jus 2. kö­zött pe­dig a Cora hi­per­mar­ke­tek­ben mu­tat­koz­tak be a „só­go­rok” élel­mi­sze­rei a ma­gyar vá­sár­lók­nak.
A ren­dez­vény ke­re­té­ben egye­dül­ál­ló hús- és sajt­kü­lön­le­ges­sé­gek, kol­bá­szok, son­ka­spe­ci­a­li­tá­sok, va­la­mint kü­lön­bö­ző sajt­va­ri­á­ci­ók, jog­hur­tok és te­jes ve­gyes ita­lok vo­nul­tak fel. Ti­zen­hat be­szál­lí­tó kö­zel 60 ter­mé­ke sze­re­pelt a kí­ná­lat­ban, ami je­len­tős fej­lő­dés a 4 év­vel ez­előt­ti két be­szál­lí­tó­hoz ké­pest.
A már­ci­u­si Spar-ren­dez­vény meg­nyi­tó­ján je­len volt Mag. Werner Wutscher, az Oszt­rák Me­ző­gaz­da­sá­gi Mi­nisz­té­ri­um fő­tit­ká­ra, Feiner Pé­ter, a Spar Ma­gyar­or­szág Ke­res­ke­del­mi Kft. el­nök-igaz­ga­tó­ja és dr. Rej­tő Pé­ter, az oszt­rák nagy­kö­vet­ség ke­res­ke­del­mi ta­ná­cso­sa.

Kapcsolódó cikkeink