Optimizmus

Szerző: Fazekas Endre Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Ere­de­ti­leg a már­kaépí­tés je­len­tő­sé­gé­ről és stra­té­gi­ai sze­re­pé­ről ter­vez­tem né­hány gon­do­la­tot meg­fo­gal­maz­ni a „30 éves SIÓ” si­ker­tör­té­net kap­csán, de a Lánc­híd Klub és Tra­de ma­ga­zin ál­tal szer­ve­zett el­ső Üz­le­ti Va­cso­ra él­mé­nye fe­lül­ír­ta el­kép­ze­lé­se­met. Ugyan­ak­kor a le­szűrt ta­pasz­ta­la­tok egy­ál­ta­lán nin­cse­nek el­lent­mon­dás­ban a Ha­zai már­kák és ál­ta­lá­ban a Brandek kar­ban­tar­tá­sá­nak, meg­óvá­sá­nak, fej­lesz­té­sé­nek szük­ség­sze­rű­sé­gé­vel, sőt! Alá­tá­maszt­ják.
Alap­kér­dé­sek­ben a ha­zai élel­mi­szer­ipar ve­ze­tői egyet­ér­te­nek, és azo­nos ál­lás­pont ér­zé­kel­he­tő a szer­ve­zett ke­res­ke­de­lem, a meg­ha­tá­ro­zó lán­cok je­len­lé­vő kép­vi­se­lő­i­vel. Egy­ér­tel­mű a kö­zös ér­dek az élel­mi­szer­biz­ton­ság kér­dé­se­i­ben, a kö­zös szán­dék a fo­gyasz­tói bi­za­lom meg­őr­zé­sé­ben és a kor­mány­za­ti szán­dék is eb­be az irány­ba mu­tat. Az ál­la­mi szer­vek el­kö­te­le­zett­sé­gét, ha­tá­ro­zott­sá­gát mél­tá­nyol­ják a pi­a­ci sze­rep­lők.
Gráf Mi­nisz­ter Úr vi­lá­gos, egy­ér­tel­mű stra­té­gi­ai gon­dol­ko­dá­sa, több év­re elő­re­te­kin­tő meg­kö­ze­lí­té­se biz­ta­tás és jel­zés ér­té­kű a sze­rep­lők szá­má­ra, hogy lé­te­zik át­fo­gó ágazati stra­té­gia, amely­ben tör­vény­sze­rű­en meg­ta­lál­hat­ják he­lyü­ket, hos­­szú tá­vú nö­ve­ke­dé­si po­ten­ci­ál­ju­kat az egyes cé­gek.
Csányi Sán­dor­nak, – aki a ha­zai élel­mi­szer­ága­zat leg­je­len­tő­sebb ma­gyar be­fek­te­tő­je, és meg­ha­tá­ro­zó vál­la­la­ta­i­nak tu­laj­do­no­sa – el­kö­te­le­zett­sé­ge pél­da­ér­té­kű, és ki­fe­je­zi azt a fe­le­lős tu­laj­do­no­si ma­ga­tar­tást, ami­vel nem csak a sa­ját be­fek­te­té­se­it óv­ja, ha­nem az ága­zat egé­szét is.
A Va­cso­ra és be­szél­ge­tés egy má­sik le­szűr­he­tő ta­pasz­ta­la­ta, hogy a so­kat kár­hoz­ta­tott mul­ti­na­ci­o­ná­lis cé­gek fe­le­lő­sen, ma­gyar vál­la­lat­ként gon­dol­kod­nak, és el­kö­te­le­zet­tek a ma­gyar gaz­da­ság jö­vő­jé­ért.
Va­ló­ban op­ti­miz­mus­sal te­le tér­tem ha­za, és ha na­gyon tá­vo­li­nak is tű­nik az ös­­sze­füg­gés, igen­is van ér­tel­me óv­nom, épí­te­nem a SIÓ már­kát, mert lesz jö­vő kö­rü­löt­te.

Kapcsolódó cikkeink