Né­met­or­szág

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Né­met­or­szág, mint tra­di­ci­o­ná­li­san a leg­na­gyobb ag­rár­ter­mék-vá­sár­lónk, 2006-ban is bő­vü­lő pi­a­cot je­len­tett a ma­gyar ag­rár­gaz­da­ság szá­má­ra.Etil­al­ko­hol: 100-szo­ros nö­ve­ke­dés
Jól­le­het az 5,5 szá­za­lé­kos pi­ac­bő­vü­lés át­lag alat­ti, de az 536 mil­lió eurós ex­port­ár­be­vé­tel ön­ma­gá­ban vé­ve is ag­rár­ex­por­tunk mint­egy 15 szá­za­lé­ka. Ilyen nagy­ság­rend mel­lett ez az 5,5 szá­za­lék csak­nem 30 mil­lió eurós nö­vek­ményt kép­vi­sel.
A ki­vi­tel kulcs­ter­mé­kei a 13 szá­za­lé­kos ará­nyú, 69 mil­lió euró ár­be­vé­telt ho­zó ba­rom­fi­hús. To­váb­bi fon­tos ag­rár­ter­mé­kek a zöld­ség, a bú­za, a rep­ce­mag, a ku­ko­ri­ca, a nap­ra­for­gó­mag, a kol­bász és té­li­sza­lá­mi, a gyü­mölcs­lé, va­la­mint a bor.
A nagy­ság­rend mel­lett nem lé­nyeg­te­len szem­pont az sem, hogy nö­vek­vő vagy csök­ke­nő ten­den­ci­át kö­vet az adott ter­mék ex­port­ja, il­let­ve mi­lyen di­na­mi­ka jel­lem­zi.
A je­len­tős nö­vek­ményt fel­mu­ta­tó ter­mé­kek kö­zött kell meg­em­lí­te­ni a 30 szá­za­lék kö­rül bő­vü­lő ser­tés­hús, szá­rí­tott pap­ri­ka, va­la­mint a fa­gyasz­tott gyü­mölcs ki­vi­tel­ét. 44 szá­za­lék­kal meg­ug­rott a bú­za, 62 szá­za­lék­kal a tar­tó­sí­tott zöld­ség­fé­lék és 76 szá­za­lék­kal a nap­ra­for­gó­mag ex­port­ja egyik év­ről a má­sik­ra.
Ki­ug­ró­an gyors bő­vü­lés jel­le­mez­te né­hány ter­mé­künk 2006. évi né­met pi­a­ci ex­pan­zi­ó­ját. Így 12-sze­res ex­port­bő­vü­lés zaj­lott le a tej és tej­szín, 23-szo­ros a ci­ga­ret­ta ex­port­ja ese­té­ben, sőt ezek­nél is me­re­de­kebb meg­ug­rás jel­le­mez­te az etil­al­ko­holt, ahol a 2005-ös 47 ezer eurós ex­port 2006-ban kö­zel 5 mil­lió euróra nőtt.

Köz­ve­tí­tett fej­lő­dés
A Né­met­or­szág­ból szár­ma­zó im­port kö­zel 600 mil­lió eurós nagy­ság­rend­je a 2006-os tel­jes agrártermékimport 22,5 szá­za­lé­kát ad­ta. A bő­vü­lés mér­té­ke itt is át­lag alat­ti, 8,7 szá­za­lék.
A né­met im­port 10 szá­za­lé­kát tet­te ki a 33 ezer ton­nás ser­tés­hús-be­ho­za­tal, ami 15 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb az elő­ző évi­nél. Je­len­tős (3-8 szá­za­lék kö­zöt­ti) rész­arány ju­tott még a sajt­nak, a cso­ko­lá­dé- és ka­kaó­tar­tal­mú ter­mé­kek­nek, a cuk­rász­sü­te­mé­nyek­nek, a ká­vé- és tea­ki­vo­nat­ok­nak, a sze­szes ita­lok­nak, ál­la­ti ta­kar­má­nyok­nak, a szi­var-, ci­ga­ret­ta- és egyéb do­hány­fé­lék­nek.
Kö­zöt­tük ta­lá­lunk nem ti­pi­ku­san né­met áru­cik­ke­ket is. A Né­met­or­szág­ból ér­ke­ző ag­rár­im­port­nak kö­zel 30 szá­za­lé­ka har­ma­dik vi­lá­gi, fő­leg a fej­lő­dő or­szá­gok­ból né­met köz­ve­tí­tés­sel ér­ke­ző ter­mék volt.
A né­met pi­ac­ról szár­ma­zó élel­mi­szer­im­port egyes szeg­men­sei igen lát­vá­nyos fej­lő­dést mu­tat­tak az el­múlt nap­tá­ri év­ben. Hat­szo­ro­sá­ra nőtt a fel­dol­go­zott do­hány be­ho­za­ta­la, meg­dup­lá­zó­dott, és így mint­egy 15 mil­lió eurós ér­té­ket ért el a né­met köz­ve­tí­té­sű ba­nán­im­port, más­fél­sze­re­sé­re nőtt a hús­kon­zerv-be­ho­za­tal. Ugyan­csak fi­gye­lem­re­mél­tó­an emel­ke­dett a sajt, az al­ma és kör­te, a sze­szes ital, a cso­ko­lá­dé- és ka­kaó­tar­tal­mú ter­mé­kek, a ká­vé- és tea­ki­vo­na­tok, a cuk­rász­sü­te­mé­nyek, va­la­mint a kol­bász és sza­lá­mi im­port­ja.
Ke­vés ki­vé­tel­lel ezek a ter­mé­kek vagy nem a né­met me­ző­gaz­da­ság, il­let­ve élel­mi­szer­ipar ter­mé­kei, vagy re-ex­port, il­let­ve to­váb­bi fel­dol­go­zás cél­já­ból ke­rül­nek Ma­gyar­or­szág­ra.

Kapcsolódó cikkeink