Nem ma­radt le a ma­gyar kis­ke­res­ke­de­lem

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az Eurostat gyors­becs­lé­se sze­rint 2006. de­cem­ber­ben az Eu­ró­pai Unió 25 tag­ál­la­má­ban át­la­go­san 3,3 szá­za­lék­kal, az eurózóna or­szá­ga­i­ban 2,1 szá­za­lék­kal nőtt a kis­ke­res­ke­de­lem be­vé­te­le az elő­ző év azo­nos hó­nap­já­hoz ké­pest. A ma­gyar kis­ke­res­ke­de­lem di­na­mi­ká­ja meg­fe­lelt az EU át­la­gá­nak.Ma­gyar­or­szá­gon a vál­to­zat­lan áron szá­mí­tott kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom 2006 egé­szé­ben 4,4 szá­za­lék­kal, az utol­só év­ne­gyed­ben 2,6 szá­za­lék­kal, de­cem­ber­ben pe­dig 3,3 szá­za­lék­kal bő­vült az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­hoz ké­pest.
A hi­va­ta­los­nak te­kint­he­tő KSH-ada­tok sze­rint a ha­zai kis­ke­res­ke­del­mi üz­let­há­ló­zat­ban, va­la­mint a cso­mag­kül­dő kis­ke­res­ke­de­lem­ben 2006-ban ös­­sze­sen 6001 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű árut for­gal­maz­tak. A kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sok 47,7 szá­za­lé­ka az élel­mi­szer- és élel­mi­szer jel­le­gű ve­gyes, 21,9 szá­za­lé­ka a bú­tor-, ház­tar­tá­si cikk-, épí­tő­anyag-, 12,1 szá­za­lé­ka a könyv-, új­ság-, pa­pír­áru- és egyéb ipar­cikk-kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek­ben bo­nyo­ló­dott, a töb­bi szak­ága­zat ré­sze­se­dé­se 18,3 szá­za­lék volt. De­cem­ber­ben a kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek for­gal­ma el­ér­te a 683 mil­li­árd fo­rin­tot.

Kapcsolódó cikkeink