Nagy az érdeklődés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az éves szin­ten több mint 500 mil­li­árd fo­rin­tos gyógy­szer­for­ga­lom­nak csu­pán tö­re­dé­ke, 12-13 mil­li­árd fo­rint vár­ha­tó a most li­be­ra­li­zált, pa­ti­kán kí­vü­li ke­res­ke­dés­ből, nyi­lat­koz­ta év vé­gén Sza­bó Fe­renc, a Hungaropharma ve­zér­igaz­ga­tó­ja. Ja­nu­ár ele­jén a multik és a ben­zin­kút­tár­sa­sá­gok még egy­mást fi­gyel­ve ki­vár­nak és vizs­gál­ják, hogy az en­ge­dé­lye­zett csak­nem 300 ter­mék kö­zül men­­nyit ér­de­mes a pol­co­kon tar­ta­ni­uk.
Ja­nu­ár­ban az OGYI nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta azt a lis­tát, amely a gyógy­szer­tá­ron kí­vül is for­gal­maz­ha­tó sze­re­ket tar­tal­maz­za. A kö­zel 300 or­vos­ság – köz­tük gyul­la­dás- és láz­csök­ken­tők, fáj­da­lom­csil­la­pí­tók, gyo­mor­sav­le­kö­tők, vi­ta­mi­nok és orr­csep­pek – ha­ma­ro­san meg­je­len­het­nek az áru­há­zak és ben­zin­ku­tak pol­ca­in. A kí­ná­lat­ban csak olyan sze­rek sze­re­pel­nek, ál­ta­lá­ban kis ki­sze­re­lés­ben, ame­lyek men­­nyi­sé­ge nem okoz­hat kárt a be­te­gek­ben.
A vég­re­haj­tá­si ren­de­let ér­tel­mé­ben gyógy­szer-for­gal­ma­zá­si en­ge­délyt a te­rü­le­ti­leg il­le­té­kes Ál­la­mi Nép­egész­ség­ügyi és Tisz­ti­or­vo­si Szol­gá­lat­tól (ÁNTSZ) kell kér­ni. Lapzártánkig, tehát január kö­ze­pé­ig az ÁNTSZ regionális intézeteihez közel 40 írásbeli engedély iránti kérelem ér­ke­zett gyógyszerek patikán kívül történő for­galmazására, ezen kívül megyénként is óriási az érdeklődés: mitegy 5-10 érdeklődő ke­reste meg a megyei ÁNTSZ-eket a for­gal­mazási feltételekkel kapcsolatosan. Az en­gedély iránti kérelmezők között vannak élelmiszer-kereskedelmi üzletek és ben­zinkutak is. Ezeken kívül érdeklődtek drogériák, gyógynövény­bol­tok.

Kér­dez­ze meg or­vo­sát vagy el­adó­ját
Bár a mi­nisz­te­ri ren­de­let elő­ír­ja, hogy a gyógy­szert zárt szek­rény­ben kell tá­rol­ni, hogy a vá­sár­ló­nak min­den eset­ben kér­ni kell­jen az el­adók se­gít­sé­gét, a ben­zin­ku­tak­nál to­vább­ra sem vár­ha­tó, hogy a kiszogálás he­lyén szak­kép­zett gyógy­sze­ré­sze­ket al­kal­maz­za­nak. De a tár­sa­sá­gok nem zár­kóz­tak el at­tól, hogy mun­ka­tár­sa­i­kat egy rö­vid to­vább­kép­zés­re küld­jék. A nagy be­vá­sár­ló­köz­pont­ok­ban mű­kö­dő „egész­ség­szi­ge­tek” for­gal­ma már el­tart­hat egy-egy fő­is­ko­lát-egye­te­met vég­zett mun­ka­tár­sat. A ren­de­let azt is elő­ír­ja, hogy na­pon­ta két­szer jól do­ku­men­tál­ha­tó­an meg kell néz­ni az OGYI hon­lap­ját, rá­adá­sul a ke­res­ke­del­mi egy­sé­gek­nek be­teg­tá­jé­koz­ta­tá­si kö­te­le­zett­sé­gük is van, amit az OGYI ellenőriz.

„Tax free” öve­zet
Saj­tó­in­for­má­ci­ók sze­rint a kis­ke­res­ke­del­mi lán­cok nagy ré­sze azt sze­ret­né el­ér­ni, hogy a szak­mai hát­te­ret és a be­ren­de­zé­se­ket egy­aránt a gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­dők ad­ják, sa­ját költ­sé­gen. En­nek bolt­ra ve­tí­tett konk­rét költ­sé­gei még nem is­mer­tek, a becs­lé­sek több száz­ezer fo­rint­ról szól­nak. A sza­bad­áras gyógy­sze­re­ken re­a­li­zál­ha­tó ha­szon vár­ha­tó­an 10-15 szá­za­lé­kos lesz, a szük­sé­ges be­fek­te­té­se­ket vizs­gál­va va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­fon­tol­ják majd, hogy egy­ál­ta­lán be­le­kezd­je­nek-e a te­vé­keny­ség­be.
Né­mi pénz­ügyi kön­­nyí­tést je­lent, hogy még ér­vény­ben van az az 1990-ben szü­le­tett, he­lyi adó­ról szó­ló ren­de­let, amely ki­mond­ja, hogy nem kell épít­mény­adót fi­zet­ni az egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tást nyúj­tó lé­te­sít­mé­nyek után. A men­tes­ség ter­mé­sze­te­sen csak ar­ra a né­hány négy­zet­mé­ter­re vo­nat­ko­zik, ahol a gyógy­sze­re­ket árul­ják majd. Kér­dés, hogy a kor­mány mi­kor zár­ja be ezt a kis­ka­put.
Hajdu Szil­via

Kapcsolódó cikkeink