Min­den­ki nyit

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A ro­mán élel­mi­szer­pi­a­cért nagy ver­seny fo­lyik. A kis­ke­res­ke­de­lem ge­rin­cét a ha­gyo­má­nyos kis bol­tok je­len­tik, de a „mo­dern” el­adó­te­rek ter­jesz­ke­dé­se meg­ál­lít­ha­tat­lan. A kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom is nö­vek­szik, idén már el­éri a húsz­mil­li­árd eurót. En­nek kö­zel fe­lét élel­mi­szer­re köl­töt­ték.
A ke­res­ke­del­mi már­kák ez­zel pár­hu­za­mo­san ter­jed­nek, je­len­le­gi ará­nyuk meg­kö­ze­lí­ti a tíz szá­za­lé­kot. Eu­ró­pa ve­ze­tő kis­ke­res­ke­del­mi lán­cai kö­zül a Delhaize- és a Schwarz-csoport, va­la­mint az Auchan is je­len van. A bel­ga Delhaize-csoport ro­má­ni­ai lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint Cora-Fahne né­ven nyit­ja meg har­ma­dik ro­má­ni­ai áru­há­zát Ko­lozs­vá­ron, mi­u­tán két Cora Bu­ka­rest­ben ta­lál­ha­tó. A pi­a­ci szak­ér­tők sze­rint a né­met Schwarz-csoport is foly­tat­ja a ter­jesz­ke­dést a ro­mán pi­a­con. Te­mes­vá­ron már meg­nyi­tot­ták ti­zen­har­ma­dik Kaufland áru­há­zu­kat. A fran­cia Auchan még ta­valy no­vem­ber Bu­ka­rest­ben nyi­tot­ta meg el­ső áru­há­zát, ame­lyet a fő­vá­ros­ban kö­vet a má­so­dik.

Kapcsolódó cikkeink