Meg­in­dul­tak az árak év ele­jén

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Bár ja­nu­ár­ban az egy­ha­vi át­la­gos fogyasztóiár-emelkedés 1,2 szá­za­lé­kos volt, az egy­éves vál­to­zás már el­ér­te a 7,8 szá­za­lé­kot. A KSH gyors­je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy 2006. de­cem­ber­hez vi­szo­nyít­va az élel­mi­sze­rek árai az át­la­gos­nál job­ban, 1,4 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. Nö­ve­ke­dett az idény­áras élel­mi­sze­rek (7,4 szá­za­lék), az is­ko­lai, va­la­mint óvo­dai, böl­cső­dei ét­ke­zés (4,1-4,1 szá­za­lék), a sza­lá­mi, szá­raz­kol­bász, son­ka (2,7 szá­za­lék), a liszt (2,3 szá­za­lék), va­la­mint a sajt (1,7 szá­za­lék) ára. A ser­tés­hús ára vi­szont 3,2 szá­za­lék­kal csök­kent. Az idény­áras élel­mi­sze­rek nél­kül szá­mít­va az élel­mi­sze­rek árai az elő­ző hó­nap­hoz ké­pest 0,7 szá­za­lék­kal drá­gul­tak.
Egy­éves ös­­sze­ve­tés­ben is jócs­kán, 13,1 szá­za­lék­kal, az át­la­got meg­ha­la­dó mó­don emel­ked­tek az élel­mi­szer­árak. Ezen be­lül je­len­tős szó­ró­dás fi­gyel­he­tő meg: az idény­áras élel­mi­sze­rek 28,4, a cu­kor 25,5, a liszt 22,6, a pék­sü­te­mé­nyek 20,5, a szá­raz­tész­ta 17,9, a to­jás 17,3, a ke­nyér 16,2, va­la­mint a pá­ri­zsi, kol­bász 14,3 szá­za­lék­kal drá­gult.
A me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek ter­me­lői­ár-szint­je 2006-ban 10,6 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett az elő­ző év­hez vi­szo­nyít­va. Ezen be­lül a nö­vé­nyi ter­mé­kek ár­szín­vo­na­la 18,0 szá­za­lék­kal, az élő ál­la­to­ké és ál­la­ti ter­mé­ke­ké 4,0 szá­za­lék­kal emel­ke­dett. A me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés rá­for­dí­tá­sa­i­nak ár­szint­je 7,1 szá­za­lék­kal volt ma­ga­sabb, mint 2005-ben.
A ga­bo­na­fé­lék ter­me­lői át­lag­ára 24,1 szá­za­lék­kal nőtt a 2005-ben mért 9,9 szá­za­lé­kos csök­ke­nést kö­ve­tő­en.

Kapcsolódó cikkeink