Majd­nem 20 szá­za­lék ár­előny az olasz bol­tok­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Olasz­or­szág­ban idén vár­ha­tó­an több mint négy­sze­re­sé­re nö­vek­szik az olyan hiper- és szu­per­mar­ke­tek szá­ma, ahol vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nye­ket (OTC) áru­sí­ta­nak. A Nielsen olasz vál­la­la­ta az ál­ta­lá­nos élel­mi­szer­üz­le­tek­ben az OTC-forgalom nagy­ará­nyú nö­ve­ke­dé­sét jel­zi elő­re. A fel­len­dü­lés egyik oka, hogy az OTC át­la­gos fo­gyasz­tói ára a gyógy­szer­tá­rak­hoz ké­pest az élel­mi­szer­üz­le­tek­ben át­la­go­san 17-19 szá­za­lék­kal ala­cso­nyabb. Az át­la­gos fo­gyasz­tói ára­kat ti­zen­egy szeg­mens­ben vizs­gál­ják fo­lya­ma­to­san az olasz Nielsen ku­ta­tói, ta­valy szep­tem­ber óta.
A ha­vi ös­­sze­sí­té­sek alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy csök­ken­nek az ár­kü­lönb­sé­gek a gyógy­szer­tá­rak és az ál­ta­lá­nos élel­mi­szer­bol­tok kö­zött. Ok­tó­ber­ben 19,2 szá­za­lék­kal ala­cso­nyabb át­lag­ára­kat re­giszt­rál­tak a hiper- és szu­per­mar­ke­tek­ben, mint a pa­ti­kák­ban, no­vem­ber­ben 18,7 de­cem­ber­ben pe­dig már csak 17,5 szá­za­lé­kot.
A leg­na­gyobb, 21 szá­za­lé­kos ár­dif­fe­ren­ci­át a nyug­ta­tó ha­tá­sú sze­rek­nél ta­lál­ták de­cem­ber­ben. A leg­ki­sebb el­té­rés pe­dig a bőr­re hasz­nált ké­szít­mé­nyek­nél mu­tat­ko­zott, 16 szá­za­lék­kal.
Lát­vá­nyo­san csök­kent az ár­kü­lönb­ség a vény nél­kül kap­ha­tó szemgyógy­sze­rek­nél, a szep­tem­be­ri 27 szá­za­lék­ról de­cem­ber­ben 17 szá­za­lék­ra.

Min­den hu­sza­dik be­száll
A csiz­ma szá­rá­nak fel­ső ré­szén, Észak-Olasz­or­szág­ban jó­val sű­rűb­ben ta­lál­ha­tók re­cept nél­kül vá­sá­rol­ha­tó gyógy­sze­re­ket áru­sí­tó üz­le­tek, mint dé­len. A ta­va­lyi összeg­zés sze­rint nyolc lánc al­kot­ja az út­tö­rők me­ző­nyét: Auchan, Carrefour, Coop, E. Leclerc, Interspar, Iperfamilia, Panorama és Selex.
A ta­va­lyi 50 után az olasz­or­szá­gi Nielsen ku­ta­tói idén 220, jö­vő­re pe­dig 400 élel­mi­szer­üz­le­tet je­lez­nek elő­re, ahol a kí­ná­la­tot OTC-ter­mé­kek­kel is bő­ví­tik. Ez az ös­­szes mo­dern csa­tor­ná­hoz tar­to­zó üz­let 5 szá­za­lé­kát je­len­ti majd. Az­az min­den hu­sza­dik hiper- vagy szu­per­mar­ket be­száll.
Olasz­or­szág­ban ugyan­is múlt év vé­gén 651 hi­per­mar­ke­tet tar­tott nyil­ván a Nielsen, 2500 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb el­adó­tér­rel. A 401–2500 négy­zet­mé­te­res szu­per­mar­ke­tek­ből pe­dig 7877-et szám­lál­tak.
A hiper- és szu­per­mar­ke­tek OTC-vá­lasz­té­ka 180, a gyógy­szer­tá­ra­ké 900 cikk­elem­ből állt ta­valy no­vem­ber­ben, a Nielsen becs­lé­se sze­rint.
Amíg egy élel­mi­szer­üz­let át­la­go­san egy hó­nap alatt mint­egy 55 000 eurós for­gal­mat bo­nyo­lí­tott le eb­ből a ter­mék­kör­ből, ad­dig egy pa­ti­ká­ra át­lag 9800 euró ju­tott.
Iga­zol­ja a kü­lönb­sé­get, hogy egy hi­per­mar­ket át­la­go­san 11 400 ki­sze­re­lé­si egy­ség­nyi OTC-ter­mé­ket adott el no­vem­ber­ben, míg egy gyógy­szer­tár csak 1680-at.

Az egész pi­a­cot nö­ve­lik a bol­tok
Az olasz Nielsen a vény nél­kül kap­ha­tó ké­szít­mé­nyek for­gal­má­ból di­na­mi­kus nö­ve­ke­dést je­lez elő­re az élel­mi­szer­bol­tok­ban. Pi­a­ci ré­sze­se­dé­sük idén el­ér­he­ti a 7, jö­vő­re pe­dig a 11 szá­za­lé­kot.
Ugyan­ak­kor az OTC pe­net­rá­ci­ó­já­nak ug­rás­sze­rű nö­ve­ke­dé­se nem csak az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem po­zí­ci­ó­ját erő­sí­ti; a ter­mé­kek kön­­nyebb el­ér­he­tő­sé­ge és ala­cso­nyabb ára kö­vet­kez­té­ben az egész pi­ac kismér­té­kű bő­vü­lé­sé­re szá­mí­ta­nak a Nielsen olasz szak­ér­tői.
Turcsán Tünde-Melisek Esz­ter

Kapcsolódó cikkeink