Len­ni és lát­sza­ni

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Jo­gászvég­zett­ség­gel, de 11 éves te­le­ví­zi­ós új­ság­írói múlt­tal lett Si­mon And­rás a Ma­gyar Telekom pr-igazgatója 2007. ja­nu­ár 1-jé­től.
– Vé­gig­jár­tam a sza­már­lét­rát – idé­zi fel Si­mon And­rás. – Ri­por­ter­ként kezd­tem, szer­kesz­tő let­tem, ro­vat­ve­ze­tő, ké­sőbb fő­szer­kesz­tő. Utol­só új­ság­írói fel­ada­tom­ként fő­szer­kesz­tő­je és mű­sor­ve­ze­tő­je vol­tam a Ma­gyar Te­le­ví­zió presz­tízs­mű­so­rá­nak, Az Es­te cí­mű köz­éle­ti-po­li­ti­kai ma­ga­zin­nak. In­nen hív­tak át a me­nedzs­ment­be, a Ma­gyar Te­le­ví­zió mű­so­ro­kért fe­le­lős al­el­nö­ki poszt­já­ra. On­nan ér­kez­tem a Ma­gyar Telekom cso­port pr-igazgatói szé­ké­be. Va­gyis van eb­ben sok év mun­ka a te­re­pen, kö­zép- és fel­sőve­ze­tői ta­pasz­ta­lat. So­kan ne­vet­ve kér­de­zik, mi­lyen ér­zés rab­ló­ból pan­dúr­rá len­ni. Sze­rin­tem ez több szem­pont­ból is té­ves meg­kö­ze­lí­tés. Az új­ság­író és a pr-szakember ugyan­azok­kal a „mun­ka­da­rab­ok­kal” dol­go­zik: hí­rek­kel, kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nák­kal, hír­köz­lők­kel és be­fo­ga­dók­kal. Ve­ze­tő­ként még ke­ve­sebb a kü­lönb­ség: van­nak ter­mé­ke­ink – va­gyis mon­da­ni­va­lónk a vi­lág­nak; üze­ne­tek, ami­ket sze­ret­nénk el­jut­tat­ni az em­be­rek­hez. Er­re itt is van egy szer­ve­zet, amit irá­nyí­ta­ni kell.
Si­mon And­rás jó­val nyi­tot­tabb kom­mu­ni­ká­ci­ós mo­dell­ben gon­dol­ko­dik az ed­di­gi­ek­nél. A Ma­gyar Telekom „transz­pa­rens cég”, infokommunikációs vál­la­lat, így lé­nye­gé­ből fa­ka­dó­an fo­lya­ma­to­san kom­mu­ni­kál az em­be­rek­kel. Lét­ele­me az in­no­vá­ció; él­he­tőbb, oko­sabb és ké­nyel­me­sebb meg­ol­dá­so­kon dol­go­zik. A pr-igazgató egy má­ra klas­­szi­kus­sá lett po­li­ti­ku­si mon­dat pa­ra­frá­zi­sá­val él: nem elég iz­gal­mas, okos cég­nek len­ni, an­nak is kell lát­sza­ni!
Az el­ső be­nyo­má­sai kap­csán ki­eme­li a cég meg­döb­ben­tő mé­re­te­it. A Ma­gyar Telekom-cso­port nem csak az or­szág, de a ré­gió egyik leg­na­gyobb vál­la­la­ta. Több tíz­ezer em­ber­nek ad mun­kát és – túl­zás nél­kül – nincs olyan ma­gyar ma­gán­sze­mély vagy vál­lal­ko­zás, ame­lyik­kel ne áll­na va­la­mi­lyen kap­cso­lat­ban.
– Sej­tet­tem, hogy megint na­gyon iz­gal­mas fel­ada­tot kap­tam, de a va­ló­ság fe­lül­múl­ja a vá­ra­ko­zá­sa­i­mat – ös­­szeg­zi ta­pasz­ta­la­ta­it Si­mon And­rás. – A Ma­gyar Telekom-cso­port már ré­gen nem csu­pán táv­köz­lé­si vál­la­lat. Tech­no­ló­gi­ái ré­vén je­len van a ke­res­ke­de­lem­ben (e-commerce), a mé­di­á­ban (movie rental), a bank­szek­tor­ban (e-bank­ing), az úgy­ne­ve­zett kre­a­tív ipa­rok meg­an­­nyi te­rü­le­tén. Át­ala­kult a tár­sa­da­lom, és a tu­dás­ala­pú­nak is ne­ve­zett új szer­ke­ze­tet már az új tech­no­ló­gi­ák ve­zér­lik. Ki­vá­ló pél­da er­re az iWiW, ame­lyik ma már az or­szág egyik leg­na­gyobb, ön­ma­gát épí­tő kö­zös­sé­ge.

Kapcsolódó cikkeink