Ki­hí­vá­sok, meg­ol­dá­sok a tej­pi­a­con

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ki­hí­vá­sok és meg­ol­dá­sok cím­mel ren­de­zett kon­fe­ren­ci­át a Tej Ter­mék­ta­nács de­cem­ber 7-én. A ren­dez­vény a ha­zai te­jek és tej­ter­mé­kek pi­a­ci le­he­tő­sé­ge­it és kö­zös­sé­gi mar­ke­ting­fel­ada­ta­it jár­ta kö­rül.
Sirman Fe­renc, az FVM szak­ál­lam­tit­ká­ra meg­nyi­tó­já­ban ar­ról be­szélt, hogy ez az el­ső kor­mány, amely­nek van ag­rár­stra­té­gi­á­ja, ame­lyet szak­em­be­rek, szak­mai szer­ve­ze­tek se­gít­sé­gé­vel ké­szí­tett el. Dr. Nábrádi And­rás, a Deb­re­ce­ni Egye­tem dé­kán­ja elő­adá­sá­ban ki­emel­te: egy­elő­re a ter­me­lő ré­sze­sül leg­ke­vés­bé a tej­ter­mé­kek hasz­ná­ból, ezért a mi­ni­má­lis mi­nő­sé­gi szab­vány el­éré­sé­re tö­rek­szik. Ezen vál­toz­tat­ni kell. Prof. dr. Szakály Sán­dor, a Ma­gyar Tej­gaz­da­sá­gi Kí­sér­le­ti In­té­zet igaz­ga­tó­he­lyet­te­se a tej­ter­mé­kek, el­ső­sor­ban a saj­tok pi­a­ci le­he­tő­sé­ge­it te­kin­tet­te át. Sze­rin­te a ma­gyar gyár­tók a ki­vá­ló ha­zai alap­anyag­ra tá­masz­kod­va, bát­rabb in­no­vá­ci­ók­kal és el­len­áll­va az ár­ver­seny­nek, sok­kal na­gyobb si­ke­re­ket ér­het­né­nek el a bel- és kül­pi­ac­okon egy­aránt. Dr. Szakály Zol­tán, a Ka­pos­vá­ri Egye­tem do­cen­se a mar­ke­ting­fel­ada­tok­ról szól­va alá­húz­ta: dif­fe­ren­ci­ál­tabb stra­té­gia kell a fi­a­ta­lok tej­fo­gyasz­tá­sá­nak nö­ve­lé­sé­re. Nem an­­nyi­ra az egész­ség, in­kább az él­ve­zet ol­da­lá­ról kell kö­ze­led­ni hoz­zá­juk. A fo­gyasz­tó­kat in­for­mál­ni kell a tej­ter­mé­kek ér­té­ke­i­ről, és a ma­gyar már­kák fe­lé ori­en­tál­ni.

Kapcsolódó cikkeink