Je­ges di­na­mi­ka a ven­dég­lá­tás­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Di­na­mi­ku­san emel­ke­dik a je­gestea ér­té­ke­sí­té­se a ven­dég­lá­tás­ban. A pi­ac mé­re­te túl­lé­pett az 5 mil­li­árd fo­rin­ton, a Nielsen 2006. február–2007. ja­nu­á­ri ada­tai alap­ján. A nö­ve­ke­dés mér­té­ke ér­ték­ben 9, men­­nyi­ség­ben pe­dig 13 szá­za­lék az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest.A ki­sze­re­lésmé­re­tek kö­zött do­mi­nál a 0,5 li­te­res. Pi­a­ci ré­sze­se­dé­se még nőtt is, men­­nyi­ség­ben 63, ér­ték­ben 55 szá­za­lék­ra. A jó­val ki­sebb je­len­tő­sé­gű 0,25 li­te­res ki­sze­re­lés rész­ará­nya szin­tén nőtt.
A má­so­dik leg­na­gyobb for­gal­mú 1 li­te­res po­zí­ci­ó­ja job­ban, az 1,5 li­te­re­sé ki­sebb mér­ték­ben gyen­gült.
Az ízek kö­zül ki­emel­ke­dik a cit­rom, men­­nyi­ség­ben és ér­ték­ben is 52-52 szá­za­lék­kal. Szá­mot­te­vő még az őszi­ba­rack egy­har­mad­nál na­gyobb rész­ará­nya. A to­váb­bi tíz szá­za­lé­kon osz­to­zik a feketeribizli és az egyéb zöld tea mel­lett né­hány egé­szen kis rész­arányt kép­vi­se­lő íz.
Az egy li­ter­re ju­tó át­lag­árak las­san nö­ve­ked­nek az utób­bi két év­ben. A 2004. december–2005. ja­nu­á­ri át­lag 513 fo­rint után egy év múl­va 546, majd leg­utóbb 562 fo­rint­ba ke­rült egy li­ter tea a ven­dég­lá­tás­ban.

Kapcsolódó cikkeink