Ja­vult a ha­bos pu­ding po­zí­ci­ó­ja

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A tej- és tú­ró­ala­pú des­­szer­tek ér­ték­ben mért kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma 12 szá­za­lék­kal nőtt ta­valy az elő­ző év­hez ké­pest, és meg­ha­lad­ja a 11 mil­li­árd fo­rin­tot. Töb­bek kö­zött ezt ál­la­pít­ja meg a Nielsen fo­lya­ma­tos kis­ke­res­ke­del­mi ku­ta­tá­sa.A két leg­na­gyobb szeg­mens, a men­­nyi­ség­ben lis­ta­ve­ze­tő pu­dig+hab és az ér­ték­ben leg­fon­to­sabb tú­ró­ala­pú des­­szert 2-3 szá­za­lék­pont­tal nö­vel­te pi­a­ci ré­sze­se­dé­sét, a Nielsen ada­tai sze­rint. A pu­ding pi­a­ci ré­sze­se­dé­se na­gyobb, a gyü­mölcs­ri­zsé kismér­ték­ben csök­kent.
A bol­ti el­adás kon­cent­rá­ci­ó­ja foly­ta­tó­dott. A hi­per­mar­ket pi­a­ci ré­sze­se­dé­se 30, a 401–2500 négy­zet­mé­te­res üz­le­te­ké 41 szá­za­lék­ra nö­ve­ke­dett. En­nek kö­vet­kez­té­ben a 400 négy­zet­mé­te­res­nél ki­sebb bol­tok mu­ta­tó­ja 3 szá­za­lék­kal lett ala­cso­nyabb, egyik év­ről a má­sik­ra.
Az át­lag­árak emel­ke­dé­se fel­gyor­sult. Amíg egy ki­ló tej- és tú­ró­ala­pú desszert át­la­gos fo­gyasz­tói ára 2004. no­vem­ber–de­cem­ber­ben 581 fo­rint volt, rá egy év­re 591, míg leg­utóbb el­ér­te a 635 fo­rin­tot.
A for­ga­lom­ból a ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya 17 és 20 szá­za­lék kö­zött moz­gott a ta­va­lyi pe­ri­ó­du­sok­ban. A 2004. no­vem­ber–de­cem­ber­ben mért 11 szá­za­lék után egy év­vel 19, majd leg­utóbb 18 szá­za­lé­kos mu­ta­tót rög­zí­tett a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe.

Kapcsolódó cikkeink