Interspar nyílt Diósdon

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Már­ci­us 22-én Diósdon nyi­tott új hi­per­mar­ke­tet a Spar Ma­gyar­or­szág Kft. A diósdi Interspar a lánc hu­szon­he­te­dik ilyen be­vá­sár­ló he­lye, egy­ben a Spar kon­szern 192. ma­gyar üz­le­te.
Az új áru­ház ös­­sze­sen 9023 négy­zet­mé­te­res alap­te­rü­le­té­vel a há­ló­zat leg­kor­sze­rűbb tag­ja, ma­gas szin­ten nyújt­va a Sparra jel­lem­ző vá­sár­lói elő­nyö­ket. Az el­adó­tér nagy­sá­ga 4056 négy­zet­mé­ter, ki­ala­kí­tá­sa a ve­vők szá­má­ra át­te­kint­he­tő, lo­gi­ku­san be­ren­de­zett, és ele­gáns. A zök­ke­nő­men­tes vá­sár­lást az áru­ház 136 al­kal­ma­zott­ja és 18 kor­sze­rű pénz­tár szol­gál­ja.
A nyi­tás nap­ján Sze­ren­cse­ka­pu, Lát­vány­kony­ha, Ta­lált pénz ak­ció, in­gyen be­vá­sár­ló­tás­ka vár­ta a diós­diakat.

Kapcsolódó cikkeink