Im­pul­zust ad­nak a disz­kon­tok a jégkrémpiacnak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A szo­kott­nál me­le­gebb idő­já­rás elő­nyö­sen be­fo­lyá­sol­ja a jég­krém kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­mát. Ös­­szes­sé­gé­ben men­­nyi­ség­ben 23, ér­ték­ben 26 szá­za­lék­kal emel­ke­dett a jég­krém bol­ti el­adá­sa 2006. február–2007. ja­nu­ár­ban, az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest. Töb­bek kö­zött ezt ál­la­pít­ja meg a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe. A je­len­tő­sebb for­gal­mú csa­lá­di ki­sze­re­lés ér­té­ke­sí­té­se ki­sebb, a pál­ci­kás (más né­ven im­pul­zus) jég­kré­me­ké va­la­mi­vel na­gyobb mér­ték­ben nőtt. Ér­ték­ben az éves for­ga­lom im­már meg­ha­lad­ta a 15 mil­li­árd fo­rin­tot.
Fi­gye­lem­re mél­tó a tren­dek kö­zül, hogy ér­ték­ben az el­adá­sok jó­részt a disz­kon­tot és szu­per­mar­ke­tet tö­mö­rí­tő 401–2500 négy­zet­mé­te­res bolt­tí­pus­ba kon­cent­rá­lód­nak. Az elő­ző évi 35 szá­za­lék után 2006. február–2007. ja­nu­ár­ban 41 szá­za­lék jut rá­juk.
Az át­ren­de­ző­dés­ben lé­nye­ges sze­re­pet ját­szik a ke­res­ke­del­mi már­kás jég­kré­mek ma­gas és nö­vek­vő pi­a­ci ré­sze­se­dé­se. Amíg a men­­nyi­ség­ben mért bol­ti el­adás 38 szá­za­lé­ka ju­tott rá­juk 2005. február–2006. ja­nu­ár­ban, ad­dig egy év múl­va már 43 szá­za­lék.
Csök­ke­nést a hi­per­mar­ket­ben re­giszt­rál­tunk.
Az át­lag­árak el­té­rő ten­den­ci­á­kat mu­tat­nak. A csa­lá­di ki­sze­re­lés átlagára ta­valy au­gusz­tus óta emel­ke­dett. A 2006. december–2007. ja­nu­á­ri 560 fo­rint/li­ter az egy év­vel ko­ráb­bi­nál 10 szá­za­lék­kal ma­ga­sabb.
Vi­szont az im­pul­zus jég­krém cso­ma­gon­ként/da­ra­bon­ként mért át­lag­ára in­kább csök­kent ta­valy nyár óta. A de­cem­ber/ja­nu­á­ri 120 fo­rint múlt év már­ci­u­sa óta a leg­ala­cso­nyabb.

Kapcsolódó cikkeink