HoReCa: min­den má­so­dik üveg 0,33-as

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A ven­dég­lá­tás­ban, a bol­ti kis­ke­res­ke­de­lem­hez ha­son­ló­an egy­re több ás­vány­vi­zet ad­nak el. Men­­nyi­ség­ben a Nielsen ál­tal mért for­ga­lom túl­lé­pett a 25 mil­lió li­te­ren ta­valy, és 5 szá­za­lék­kal ha­lad­ja meg az elő­ző évit. Ér­ték­ben 10 mil­li­árd fo­rint­hoz kö­ze­lít a for­ga­lom, a nö­ve­ke­dés üte­me pe­dig 8 szá­za­lé­kos.A men­­nyi­sé­gi nö­ve­ke­dést a szén­sav­men­tes vi­zek ge­ne­rál­ják, ame­lyek for­gal­ma 2006-ban 25 szá­za­lék­kal bő­vült. A fo­gyasz­tás he­lye sze­rint az ét­ter­mek ér­té­ke­sí­té­se csak stag­nált, míg pél­dá­ul a szál­lás­he­lyek 8 százalékkal bő­ví­tet­ték azt.
A kiszerelésméretek kö­zül to­vább­ra is a 0,33 li­te­res a slá­ger; men­­nyi­ség­ben 49, ér­ték­ben 58 szá­za­lék jut rá az el­adá­sok­ból, és a mu­ta­tók szin­te vál­to­zat­la­nok ma­rad­tak egyik év­ről a má­sik­ra. To­váb­bi egy­ne­gye­det visz el a 0,5 li­te­res ki­sze­re­lés, és men­­nyi­ség­ben két szám­je­gyű még az 1,5 li­te­res ré­sze­se­dé­se is.
Az árak is sta­bi­lak. Egy li­ter szén­sa­vas ás­vány­víz a ven­dég­lá­tás­ban át­la­go­san 361 fo­rint­ba ke­rült ta­valy de­cem­ber­ben, míg egy év­vel ko­ráb­ban 363-ba. A 0,33 li­te­res üve­ges ki­sze­re­lé­sek át­la­gos ár­szín­vo­na­la 137-ről 144-re emel­ke­dett az el­múlt év­ben. Ugyan­ak­kor a fél­li­te­res, PET-palac­kos ví­zért 155 fo­rin­tot kel­lett fi­zet­ni 2006-ban, amely 7 fo­rin­tos emel­ke­dés az elő­ző év­hez ké­pest.
A kiszereléstípusok meg­osz­lá­sa sze­rint to­vább­ra is fö­lény­ben van az üveg. Az el­adá­sok több mint fe­le jut rá men­­nyi­ség­ben is, ér­ték­ben is. A nem vis­­sza­vált­ha­tó mű­anyag pa­lac­kok mennyi­ség­ben 46, ér­ték­ben 33 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek a ven­dég­lá­tó-ipa­ri el­adá­sok­ból a múlt év­ben. A vissza­vált­ha­tó mű­anyag pa­lac­kok ala­csony, 1 szá­za­lé­kos mu­ta­tó­val se­reg­haj­tók eb­ből a szem­pont­ból.

Vendéglátás piaca – Szegmensek részesedése
Teljes Magyarország
Mennyiségi Értékbeni
részesedés % részesedés %
2005. 2006. 2005. 2006.
I.-XII. I.–XII.
0,25 l 4 4 7 7
0,33 l 50 49 58 58
0,50 l 25 27 21 22
0,70 l 0 0 0 1
0,75 l 0 1 0 0
1,00 l 0 0 0 0
1,50 l 15 15 7 7
2,00 l 3 3 1 1
Egyéb 3 2 5 3
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink