Hírmorzsák

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

HírmorzsákTo­vább foly­ta­tó­dik a plázaépítési döm­ping Ma­gyar­or­szá­gon. Õsszel nyí­lik Bu­da­pes­ten az Aré­na Plaza, 2009-re be­fe­je­ző­dik a Bu­dai Ská­la át­ala­kí­tá­sa, or­szág­szer­te negy­ven strip-mall, te­tő nél­kü­li üz­let­sor épí­té­se vár­ha­tó.

Kisvárosias jel­le­gű ke­res­ke­del­mi köz­pont nyí­lik Fe­ri­hegy mel­lett. A Market Central (MC) Fe­ri­hegy ne­vű, 44 ezer négy­zet­mé­te­res, 10 mil­li­árd fo­rint­ba ke­rü­lő ke­res­ke­del­mi köz­pon­tot az AIG/Lincoln Hun­ga­ry épít­te­ti.

Kalácsoda már­ka­né­ven és a hoz­zá ­tar­to­zó logóval kí­ván ter­jesz­ked­ni itt­hon és kül­föld­ön egy deb­re­ce­ni cég. Je­len­leg 12 sa­ját egy­sé­gük mű­kö­dik, és a fran­chise rend­szer­hez spa­nyol, dán és an­gol cé­gek is csat­la­koz­ná­nak.

Pa­pírala­pú ét­ke­zé­si jegy he­lyett már elekt­ro­ni­kus kár­tyá­ra is fi­zet­he­tik a cé­gek a me­leg­ét­kez­te­té­si tá­mo­ga­tást. A kár­tya­fej­lesz­tő Pan­non Ti­kett ter­vei sze­rint év vé­gé­re már több mint 600 he­lyen le­het hasz­nál­ni a plasztiklapot.

Si­ke­res volt a „tor­kos csü­tör­tök”. A Ma­gyar Tu­riz­mus ZRt. ál­tal szer­ve­zett ak­ci­ó­ban csak­nem szá­zez­ren fo­gyasz­tot­tak 50 szá­za­lé­kos ked­vez­mén­­nyel. A 700 résztve­vő ét­te­rem több­sé­ge is elé­ge­dett volt.

Sár­vá­ron nyí­lik a leg­újabb öt­csil­la­gos szál­lo­da. A Rogner-lánc má­so­dik ma­gyar­or­szá­gi ho­tel­je ősz­től üze­mel. A Spirit Ho­tel Rogner Termal Spa Sár­vár­ban 550 ágy és csak­nem 3000 négy­zet­mé­te­res wellness rész­leg vár­ja a ven­dé­ge­ket.

Deb­re­cen­ben nyí­lik a leg­na­gyobb ha­zai McDonald's ét­te­rem. A két­szin­tes ét­te­rem­ben el­ér­he­tő lesz a há­ló­zat min­den si­ke­res szol­gál­ta­tá­sa, McDrive, az Internet/WiFi, a gyer­mekját­szó­ház és a McReggeli is.

Kapcsolódó cikkeink