Emel­ke­dik, csök­ken és vis­­sza­jár

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Iga­zi Ja­nus-ar­cú adó­tí­pus­nak bi­zo­nyult a re­giszt­rá­ci­ós adó, ame­lyet 2004-ben az­zal a cél­lal ve­zet­tek be, hogy ki­vált­sa a nem­kí­vá­na­tos sze­rep­lő­nek mi­nő­sí­tett fo­gyasz­tá­si adót, és ki­egyen­lít­se az áfakulcsok eset­le­ges mér­sék­lé­sé­nek ha­tá­sa­it.A re­giszt­rá­ci­ós adó­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­zás, il­let­ve a re­giszt­rá­ci­ós adó mér­té­ke az adó­nem be­ve­ze­té­se óta min­den év­ben vál­to­zott. Nincs ez más­ként 2007-ben sem. Feb­ru­ár 5-ével is­mét emel­ked­nek az al­kal­ma­zan­dó adó­té­te­lek, il­let­ve a to­váb­bi­ak­ban a kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pont alap­ján nem há­rom, ha­nem négy ka­te­gó­ri­á­ba so­rol­ják a jár­mű­ve­ket.
Az adó­té­te­lek emel­ke­dé­sét a hasz­nált au­tók ese­té­ben el­len­sú­lyoz­za, hogy 2007 feb­ru­ár­já­tól ezek­nél az au­tók­nál még na­gyobb mér­ték­ben ve­szik majd fi­gye­lem­be a jár­mű­vek ér­ték­csök­ke­nés­ét az adó ki­szá­mí­tá­sá­nál. A 2007 feb­ru­ár­já­ban ha­tály­ba lé­pő tör­vény te­hát mó­do­sít­ja az avul­ta­tás in­téz­mé­nyét (a jár­mű el­ső for­ga­lom­ba he­lye­zé­sé­től el­telt idő alap­ján, hó­na­pok­ban szá­mol­va). Az­az: a tel­je­sen új jár­mű­re meg­ha­tá­ro­zott adó­té­tel a tör­vény­ben írt mér­ték­ben csök­ken ará­nyo­san a jár­mű ko­rá­val: 25 év fe­lett az avul­ta­tás 66 szá­za­lék­nál áll meg. A hasz­nált au­tók ese­té­ben az avul­ta­tás idő­tar­ta­ma le­rö­vi­dül, mert a tör­vény na­gyobb adó­té­tel-csök­ken­tést ír elő.
En­nél azon­ban va­ló­szí­nű­leg sok­kal ér­de­ke­sebb, hogy ki mi­kor és men­­nyit kap­hat vis­­sza az ál­ta­la már meg­fi­ze­tett re­giszt­rá­ci­ós adó­ból. Mint is­me­re­tes, az Eu­ró­pai Kö­zös­sé­gek Bí­ró­sá­ga a kö­zös­sé­gi jog­sza­bály­ok­kal el­len­té­tes­nek ítél­te a 2004. má­jus 1-jét kö­ve­tő­en kül­föld­ről be­ho­zott hasz­nált au­tók után fi­ze­tett re­giszt­rá­ci­ós adó tör­vé­nyi mér­té­két. A vis­­sza­té­rí­ten­dő ös­­szeg nagy­sá­gát 7-8 mil­li­árd fo­rint­ra be­csül­ték, ám kér­dé­ses volt, ki ki­től és mi­lyen fel­té­te­lek mel­lett kap­hat­ja vis­­sza a pén­zét. A 2007 feb­ru­ár­já­ban ha­tály­ba lé­pő tör­vény ér­tel­mé­ben a re­giszt­rá­ci­ós adó meg­ha­tá­ro­zott ré­szét azon gép­jár­mű­vek után té­rí­ti vis­­sza a ma­gyar ál­lam, ame­lyek­nek re­giszt­rá­ci­ós adó­igaz­ga­tá­si el­já­rá­sát 2004. má­jus el­se­je és 2005. de­cem­ber 31-e kö­zött kez­de­mé­nyez­ték. A ké­rel­me­ket a vám­ha­tó­ság a be­nyúj­tás­tól szá­mí­tott 90 na­pon be­lül bí­rál­ja el, és a ha­tá­ro­zat jog­erő­re emel­ke­dé­sét kö­ve­tő 30 na­pon be­lül utal­ja át a jo­go­sult­nak vis­­sza­já­ró ös­­sze­get, ka­ma­tok­kal együtt.
A vis­­sza­té­rí­tés­re jo­go­sul­tak egy­részt azok, akik tény­le­ge­sen meg­fi­zet­ték az adót a vám­ha­tó­ság szá­má­ra, más­részt azok, akik­re iga­zol­tan át­há­rí­tot­ták az adót, és a re­giszt­rá­ci­ós adó­ról szó­ló tör­vény sze­rint vég­ső so­ron adó­fi­ze­tés­re let­tek vol­na kö­te­le­zet­tek. A vis­­sza­té­rí­ten­dő adó a tény­le­ge­sen meg­fi­ze­tett adó és az avul­ta­tás­sal csök­ken­tett adó kü­lön­bö­ze­te. (Az ér­ték­csök­ke­nést még a 2006. év­ben ha­tá­lyos jog­sza­bály alap­ján kal­ku­lál­ják.)
A tör­vény 2007. feb­ru­ár 15-én lép élet­be, és ezt kö­ve­tő­en 180 na­pig áll mód­juk­ban az érin­tet­tek­nek ar­ra, hogy a ké­rel­mü­ket be­nyújt­sák.
L. M.

Kapcsolódó cikkeink