Cso­mag­fel­adás a sar­ki fű­sze­res­nél

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A GLS General Logistics System Hun­ga­ry Csomag-Logisztikai Kft. a la­kos­sá­gi cso­mag­szál­lí­tást vég­ző part­ne­re­i­nek szá­mát a je­len­le­gi 130-ról még 2007-ben 350-re, 2008 vé­gé­re pe­dig 750-re kí­ván­ja nö­vel­ni. A cég kö­vet­ke­ző, 2008 áp­ri­li­sá­ig tar­tó üz­le­ti évé­ben ár­be­vé­tel­ének 20-30 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­sét re­mé­li et­től. A ma­gyar pi­a­con ta­valy, sa­ját becs­lé­sük sze­rint, 10 szá­za­lé­kos ré­sze­se­dés­sel ren­del­kez­tek. A cso­mag­kül­dő pi­ac­ra vo­nat­ko­zó ada­tok csak 2005-re áll­nak ren­del­ke­zés­re, a Lo­gisz­ti­ka Rend­szer­tech­ni­ka Kft. fel­mé­ré­se sze­rint ak­kor 52,5 mil­li­árd fo­rint volt a tel­je­sít­mé­nye. Ez 2004-hez ké­pest 12,8 szá­za­lé­kos net­tó for­ga­lom­nö­ve­ke­dést je­len­tett.
Oreskó György, a GLS ma­gyar­or­szá­gi vál­la­la­tá­nak cso­mag­pont pro­jek­tért fe­le­lős szak­em­be­re el­mond­ta, hogy a shop-in-shop (bolt a bolt­ban) rend­szer ter­jesz­té­sét sze­ret­nék el­ér­ni. Meg­va­ló­su­lá­sa ese­tén a kö­zel­jö­vő­ben akár már a sar­ki fű­sze­res­től is fel­ad­hat­ja cso­mag­ját, aki ezt sze­ret­né. Ma­gyar­or­szá­gon már jó ide­je le­het ilyen mó­don te­le­fon­kár­tyát, vagy lot­tó­szel­vényt kap­ni. De a jö­vő­ben egy ve­gyes­bolt­ban akár 10-15 szol­gál­ta­tás is he­lyet kap­hat majd, tet­te hoz­zá a szak­em­ber.
A shop-in-shop ma­gyar­or­szá­gi, be­ve­ze­té­se egy­ben ke­let-eu­ró­pai pró­ba­üzem is. A GLS szlo­vá­ki­ai és cseh­or­szá­gi köz­pont­ja már most is Ma­gyar­or­szá­gon van, és ez a CsomagPontok ese­té­ben is így lesz. A GLS General Logistics Systems Hun­ga­ry Kft. a General Logistics Systems B.V., Ams­ter­dam (GLS) ma­gyar le­ány­vál­la­la­ta.
A GLS 280 mil­lió cso­ma­got szál­lít éven­te, 220 ezer ügy­fél ré­szé­re egész Eu­ró­pa te­rü­le­tén. A 2005–2006 pénz­ügyi év­ben a GLS be­vé­te­le el­ér­te az 1,5 mil­li­árd eurót, az­az a mint­egy 400 mil­li­árd fo­rin­tot.

Kapcsolódó cikkeink