Convenience – a vi­lág, amely­ben egy­re in­kább élünk

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Már nem csak a mikróban el­ké­szít­he­tő piz­za a sztár, le­het hó­dí­ta­ni egy már­tás­alap­pal is, és mi ezt meg is es­szük. Szó sze­rint is, mert ha a leg­ele­gán­sabb ven­dég­lők­ben nem is – vagy nem be­val­lot­tan –, de az ol­csóbb he­lye­ken és a köz­ét­kez­te­tés­ben nagy kincs az idő. Ezért ott is hó­dí­ta­nak a ké­nyel­mi ter­mé­kek. A cím lo­pás, bo­csás­sák meg ne­künk, a Lekkerland Kft.-től szár­ma­zik, de te­kin­tet­tel e cikk tar­tal­má­ra, job­bat, frap­pán­sab­bat egy­sze­rű­en nem ta­lál­tunk, és még az igaz­ság­hoz is na­gyon kö­zel já­runk.

Nem csak ter­mék, szol­gál­ta­tás is
– Ma­gyar­or­szá­gon 1600 ve­vő­nek szál­lí­tunk, el­ső­sor­ban ben­zin­ku­tak­nak, üze­mi kony­hák­nak és kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek­nek. A cég ve­vő­it a meg­kö­ze­lí­tő­leg 3500 ter­mék­ből ál­ló szé­les áru­kész­le­té­ből lát­ja el, ame­lyek kö­zött meg­ta­lál­ha­tók édes­sé­gek, des­­szer­tek, üdí­tő­ita­lok, ás­vány­vi­zek, snackek, cu­kor­kák, rá­gó­gu­mik, sö­rök, ége­tett sze­szes ita­lok, mi­nő­sé­gi ma­gyar és im­port­bo­rok és non-food ter­mé­kek – mond­ja Haiman Fe­renc ága­zat­ve­ze­tő igaz­ga­tó.
A Lekkerlandnál úgy lát­ják, egy­re in­kább a convenience vi­lá­gá­ban élünk. A ki­adós éte­lek he­lyett ma egész Eu­ró­pá­ban egy­re in­kább nő a ke­res­let a gyors és ké­nyel­mes ét­ke­zé­si le­he­tő­ség iránt. An­nak per­sze szá­mos oka van, hogy mi­ért vá­sá­rol egy­re több em­ber egy­re gyak­rab­ban ké­nyel­mi ter­mé­ket. Az egyik ok az, hogy a min­den­na­pi élet­ben egy­re na­gyobb sze­re­pe van a ru­gal­mas­ság­nak és a mo­bi­li­tás­nak. Pár­hu­za­mo­san nö­vek­szik az egy­sze­mé­lyes ház­tar­tá­sok szá­ma is, az ott­ho­ni ház­tar­tás és a kész­let­fel­hal­mo­zás egy­re in­kább hát­tér­be szo­rul. És – ahogy a mon­dás is szól – az idő pénz, ta­lán ezért nincs elég so­ha be­lő­le.
– A convenience nem­csak a ter­mék­kí­ná­la­tot érin­ti, ha­nem a szol­gál­ta­tást is – mond­ja Haiman Fe­renc. – A vá­lasz­ték ön­ma­gá­ban már nem elé­gí­ti ki a mai vá­sár­lók igé­nye­it. A convenience-üzletek si­ke­rét nem­csak ki­vá­ló el­he­lyez­ke­dé­sük és hos­­szú nyit­va­tar­tá­si ide­jük je­len­ti, ha­nem egy­re fon­to­sabb a vá­sár­lók ki­szol­gá­lá­sá­nak mód­ja is.

Ki­vált­ja a spe­ci­á­lis tu­dást is
A ké­nyel­mi ter­mék a klas­­szi­kus mó­don ké­szü­lő éte­lek ké­szí­té­sé­nek kü­lön­bö­ző fá­zi­sa­i­ban a ha­gyo­má­nyos el­ké­szí­tés egy-egy hos­­szabb, idő­igé­nye­sebb fo­lya­ma­tá­nak ki­vál­tá­sát le­he­tő­vé te­vő al­ter­na­tí­va, amely se­gí­ti fel­hasz­ná­ló­ját ab­ban, hogy időt, mun­ka­erőt ta­ka­rít­son meg. Így fo­gal­maz­ta meg az Unilever fel­fo­gá­sá­ban a convenince je­len­té­sét Kris­tóf Dó­ra, az Unilever Ma­gyar­or­szág Kft. Foodsolutions üz­let­ágá­nak mar­ke­ting assistant managere. A szak­em­ber hoz­zá­tet­te, hogy a ter­mé­kek szin­tén hat­ha­tós se­gít­sé­get nyújt­hat­nak olyan ese­tek­ben, ahol spe­ci­á­lis szak­mai tu­dás­ra van szük­ség, pél­dá­ul ami­kor ide­gen nem­ze­tek kony­há­i­nak éte­le­it ké­szít­jük. A ké­nyel­mi ter­mé­kek te­hát se­gí­te­nek ab­ban, hogy időt, ener­gi­át, mun­ka­erőt ta­ka­rít­son meg a fel­hasz­ná­ló. Ezek a szem­pont­ok ne­héz gaz­da­sá­gi hely­zet­ben, idő­szű­ké­ben – pél­dá­ul nagy lét­szá­mú svéd­asz­ta­los ren­dez­vé­nyek­nél –, vagy ép­pen mun­ka­erő­hi­ány ese­tén gyors se­gít­sé­get nyújt­hat­nak.
– A mai vi­lág­ban a sé­fek­nek szük­ség­sze­rű­en több sze­rep­ben kell helyt­áll­ni­uk: amel­lett, hogy ők a véd­je­gyei egy-egy ét­te­rem ízarculatának, egy­ben a kony­ha me­ne­dzse­re­i­nek is kell len­ni­ük, mér­le­gel­ve a ké­nyel­mi ter­mé­kek elő­nye­it is – ecse­te­li Kris­tóf Dó­ra. – Portfóliónk szé­les: a Knorr már­ka alatt for­gal­ma­zott étel­íze­sí­tők, levesalapok, le­ve­sek és le­ves­be­té­tek, már­tá­sok, tész­ta­szó­szok és -alapok szé­les vá­lasz­té­kán túl dressz­in­gek, kö­re­tek, nö­vé­nyi zsi­ra­dé­kok és des­­szer­tek sze­re­pel­nek ben­ne.

„Nem csu­pán ter­mé­ket, ha­nem meg­ol­dást is”
– A Nest­lé FoodServices nem csu­pán ter­mé­ket, ha­nem meg­ol­dást is kí­nál part­ne­re­i­nek, ve­vő­i­nek. Az in­téz­mé­nyi mel­lett a ke­res­ke­del­mi ven­dég­lá­tás is a rész­leg je­len­tős bá­zi­sát al­kot­ja, ezért az idézőjeles gon­do­lat nem­csak ki­je­len­tés, ha­nem csa­pa­tunk mot­tó­ja is – köz­li Zentai And­rás brand manager. – A kis­ke­res­ke­de­lem­ben is for­gal­ma­zott ter­mé­kek (ga­bo­na­pe­hely, egy­ada­gos ká­vé) mel­lett ké­nyel­mi ter­mé­kek­ből is bő a vá­lasz­ték.
A Nest­lé FoodServices két na­gyobb pi­a­ci szeg­mens­re kon­cent­rál: az in­téz­mé­nyi és a ke­res­ke­del­mi ven­dég­lá­tás egy­sé­ge­i­re. De ezen be­lül ti­zen­két csa­tor­nát kü­lön­böz­tet­nek meg, amely nagy­ban se­gít a stra­té­gia meg­al­ko­tá­sá­ban és vég­re­haj­tá­sá­ban. A Nest­lé mind­két szeg­mens­ben kü­lön­bö­ző cé­lo­kat tű­zött ki, és mi­vel a je­len­le­gi for­ga­lom nagy ré­sze az in­téz­mé­nyi ven­dég­lá­tás­ból szár­ma­zik, itt az erős pi­a­ci po­zí­ció és az ed­di­gi nö­ve­ke­dé­si ütem meg­tar­tá­sa a hos­­szú tá­vú cél­ki­tű­zés. A for­gal­mon ki­sebb arány­ban osz­to­zó ke­res­ke­del­mi szeg­mens­ben a stra­té­gia fő ele­me a pi­a­ci je­len­lét nö­ve­lé­se, és an­nak meg­tar­tá­sa. Zentai And­rás meg­je­gyez­te azon­ban azt is, hogy ter­mé­sze­te­sen van kü­lönb­ség az egyes te­rü­le­tek kö­zött, de je­len­leg min­den csa­tor­na meg­kö­ze­lí­tő­leg ugyan­olyan hang­súlyt kap. Vi­szont épp nem­rég in­dult el egy je­len­tős – bel­ső kez­de­mé­nye­zé­sű – nem­zet­kö­zi pi­ac­fel­mé­rés, amely­nek fő cél­ja meg­ta­lál­ni azo­kat a csa­tor­ná­kat, szeg­men­se­ket, ame­lyek­be hos­­szú tá­von ér­de­mes időt és ener­gi­át fek­tet­ni.

Ada­gok­ba fa­gyaszt­va
Ke­vés hát­tér­mun­kát igé­nyel, gyor­sab­bá te­szi az el­ké­szí­té­si fo­lya­ma­to­kat, mi­nő­sé­gük ál­lan­dó, meg­bíz­ha­tó­ak- mind­ez igaz a Findus convience-kínálatára is.
– Je­len­leg zöld­sé­gek­ből, zöld­ség­ke­ve­ré­kek­ből, ha­lak­ból és hal­ké­szít­mé­nyek­ből, kész­éte­lek­ből és pa­la­csin­ták­ból, il­let­ve pék­sü­te­mé­nyek­ből ál­ló szor­ti­men­tet kí­ná­lunk ve­vő­ink fe­lé – nyi­lat­koz­za Ko­vács Ger­gely, a Findus Hun­gá­ria Kft. Food Ser­vi­ce sales manegere, hoz­zá­té­ve, az el­múlt idők vis­­sza­jel­zé­sei és ta­pasz­ta­la­tai alap­ján új tí­pu­sú ter­mé­kek be­ve­ze­té­sét is ter­ve­zik, amel­­lyel új irányt mu­tat­hat­nak a ven­dég­lá­tás­nak. Le­he­tő­sé­ge­ik szá­mo­sak, kí­ná­la­tu­kat – a fo­gyasz­tói igé­nyek mi­nél szé­le­sebb ki­szol­gá­lá­sá­nak ér­de­ké­ben – anya­vál­la­la­tuk kö­zel ezer ter­mé­ket tar­tal­ma­zó vá­lasz­té­ká­ból vá­lo­gat­ják ös­­sze.
Bár csak vi­szony­lag rö­vid múlt áll a Findus szak­em­be­rei mö­gött a ha­zai gaszt­ro­nó­mia vi­szo­nyok fel­tér­ké­pe­zé­sé­ben, úgy lát­ják, azok­ban a szeg­men­sek­ben, ame­lye­ket el­ső szá­mú cél­kö­zön­ség­nek vél­tek (köz­ét­kez­te­tés, iro­da­há­zi ét­kez­te­tés), ma leg­in­kább az ár do­mi­nál, a mi­nő­ség saj­nos ala­cso­nyabb pri­o­ri­tá­sú. Emi­att a ver­seny na­gyon ki­éle­zett, a fo­gyasz­tói kör pe­dig rend­kí­vül ér­zé­keny. Az vi­szont va­ló­szí­nű­sít­he­tő, hogy az it­te­ni­ek is sze­ret­nek ké­nyel­mi ter­mé­kek­kel dol­goz­ni, de saj­nos nem a pré­mi­um ka­te­gó­ri­á­ból vá­laszt­ják azo­kat. A Findusnak jó kap­cso­la­tai van­nak az ebé­det ház­hoz szál­lí­tó cé­gek­kel, ahol a vi­szony­lag ma­gas be­szer­zé­si árak el­le­né­re ki­emel­ten fon­tos a mi­nő­ség.
Nagy Ot­tó

Kapcsolódó cikkeink