Bő­vü­lő pi­a­con ja­vult a son­ka po­zí­ci­ó­ja

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Né­mi nö­ve­ke­dés ta­pasz­tal­ha­tó a főtt son­kák/füs­tölt hú­sok/főtt füs­tölt hú­sok szeg­men­sé­nek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ban. Ös­­szes­sé­gé­ben a hús­ké­szít­mé­nyek pi­a­ca ér­ték­ben 10, men­­nyi­ség­ben 6 szá­za­lék­kal bő­vült egyik év­ről a má­sik­ra. Töb­bek kö­zött ezt ál­la­pít­ja meg a Nielsen. A nö­vek­vő pi­a­con a há­rom hús­vé­ti sze­zo­ná­lis ter­mék­cso­port együt­tes ré­sze­se­dé­se mind men­­nyi­ség­ben, mind ér­ték­ben kis mér­ték­ben, fél szá­za­lék­pont alatt emel­ke­dett 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben, az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest.
Ki­mon­dot­tan a főtt son­ka pi­ac­mé­re­te meg­ha­lad­ja az évi 20 mil­li­árd fo­rin­tot.
Az át­lag­árak vál­to­za­to­san ala­kul­tak. Kü­lö­nö­sen az ön­ki­szol­gá­lás­ban ér­té­ke­sí­tett főtt son­kák drá­gul­tak: ta­valy szep­tem­ber–ok­tó­ber­ben egy ki­ló fo­gyasz­tói át­lag­ára 1899 fo­rint volt, ami 12 szá­za­lék­kal ha­lad­ja meg az elő­ző évi ki­len­ce­dik–ti­ze­dik hó­na­pot.
Ol­csóbb lett vi­szont – szin­tén ön­ki­szol­gá­lás­ban – a füs­tölt hús: egy ki­ló a múlt év ki­len­ce­dik–ti­ze­dik hó­nap­já­ban át­la­go­san 1924 fo­rint­ba ke­rült, szem­ben az elő­ző ha­son­ló pe­ri­ó­dus 2025 fo­rint­já­val. Még egy év­vel ko­ráb­ban 2 095 fo­rin­tos át­lag­árat re­giszt­rál­tunk.
A főtt füs­tölt hús ki­lón­kénti ára emel­ke­dett. A ta­va­lyi szep­tem­ber–ok­tó­ber­ben re­giszt­rált 1313 fo­rint­hoz ké­pest a ta­valy­előt­ti ha­son­ló idő­szak­ban 1271 fo­rint volt az át­lag­ár.
Ki­mér­ve drá­gult mind a son­ka, mind a füs­tölt hús, mind a főtt füs­tölt hús.
A hús­ké­szít­mé­nyek kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sa­i­ból ér­ték­ben a főtt son­ka ke­re­kít­ve 12, míg a füs­tölt hús és a főtt füs­tölt hús 3-3 szá­za­lék­kal ré­sze­sült a 2005. november–2006. ok­tó­ber kö­zöt­ti idő­sza­kot te­kint­ve. Men­­nyi­ség­ben, szin­tén ke­re­kít­ve 9 szá­za­lék jut a főtt son­ká­ra és ugyan­csak 3-3 szá­za­lék a má­sik két szeg­mens­re.

Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások alapján, százalékban
2004. XI.-XII.–2005. IX.-X. 2005. XI.-XII.–2006. IX.-X.
Főtt Füstölt Főtt füstölt Főtt Füstölt Főtt füstölt
sonkák húsok húsok sonkák húsok húsok
Élelmiszer 2500 m2 felett 31 50 44 32 50 38
Élelmiszer 401–2500 m2 32 19 33 33 17 33
Élelmiszer 201–400 m2 14 13 7 13 12 10
Élelmiszer 51–200 m2 18 15 12 17 17 15
Élelmiszer 50 m2 alatt 6 4 3 5 5 3
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink