Bő­vü­lő gyűj­tő­há­ló­zat

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

El­ső­sor­ban a kül­de­mény­szá­mok ug­rás­sze­rű emel­ke­dé­se mi­att 2006-ban 16 szá­za­lé­kos for­ga­lom­nö­ve­ke­dést ért el az oszt­rák tu­laj­do­nú Gebrüder Weiss Szál­lít­má­nyo­zá­si és Lo­gisz­ti­kai Kft. Így meg­őriz­te pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját a dél­ke­let-eu­ró­pai gyűj­tő­for­gal­mi já­ra­tok te­rü­le­tén.
A kül­de­mény­szám 23 szá­za­lé­kot emel­ke­dett, a 2005-ös 249 000 da­rab­ról 306 400 da­rab­ra. A kft. je­len­leg csak­nem 170 szak­em­bert fog­lal­koz­tat, az elő­ző évi át­la­gos dol­go­zói lét­szám 150 fő volt.
A vál­la­lat 2006-ban 4000 négy­zet­mé­ter­rel, 14 500 négy­zet­mé­ter­re bő­ví­tet­te lo­gisz­ti­kai rak­tár­te­rü­le­tét. Emel­lett 2006 szep­tem­be­ré­ben meg­kez­dődött egy új, 5 500 négy­zet­mé­te­res át­ra­kó rak­tár meg­épí­té­se is Dunaharasztiban. Az 1,2 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zá­si költ­sé­gű át­ra­kó­rak­tár át­adá­sá­ra vár­ha­tó­an 2007 jú­ni­u­sá­ban ke­rül sor. Az új csar­nok üzem­be lé­pé­sé­vel a Gebrüder Weiss Kft. mint­egy 20 000 négy­zet­mé­ter­nyi rak­tár­te­rü­let­tel áll majd a ha­zai meg­bí­zók ren­del­ke­zé­sé­re.
Az ex­port gyűj­tő­for­ga­lom a ko­ráb­ban na­pon­ta in­du­ló szlo­vák, cseh, szlo­vén, oszt­rák, len­gyel és né­met­or­szá­gi for­ga­lom mel­lett ősz­től Szer­bi­á­ba, Hor­vát­or­szág­ba, Bosz­ni­á­ba, Ma­ce­dó­ni­á­ba, Ro­má­ni­á­ba és Bul­gá­ri­á­ba is na­pon­ta in­dít ka­mi­o­no­kat. Ez­zel a gyűj­tő­há­ló­zat­tal a kft. a ma­gyar pi­a­con egye­dül­ál­ló­an gya­ko­ri le­he­tő­sé­get kí­nál ügy­fe­le­i­nek áru­juk gyors és biz­ton­sá­gos cél­ba jut­ta­tá­sá­ra.

Kapcsolódó cikkeink