Bő­ség­tál után di­é­ta

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

Nagy ne­ki­len­dü­lés után ko­moly vis­­sza­esés – ez jel­lem­zi a té­li hús­ké­szít­mény-el­adá­so­kat. Ez az „in­ga-ef­fek­tus” el­té­rő mér­ték­ben érin­ti az egyes ka­te­gó­ri­á­kat, és a té­li ér­té­ke­sí­tés­nek is van­nak sa­já­tos­sá­gai. A meg­szo­kot­tat azon­ban fe­lül­ír­hat­ja, hogy a meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek apaszt­ják a fo­gyasz­tó pénz­tár­cá­ját.Az év utol­só ne­gyed­é­vében fo­ko­za­tos nö­ve­ke­dés jel­lem­zi a hús­ké­szít­mé­nyek pi­a­cát. A hi­de­gebb hó­na­pok­ban nő a kü­lönb­ség a fal­vak és a vá­ro­sok kö­zött: a kis te­le­pü­lé­se­ken ke­ve­sebb ké­szít­ményt vá­sá­rol­nak a bol­tok­ban, hi­szen ez a disz­nó­ölés ide­je. A klas­­szi­kus vá­ro­si fo­gyasz­tó sze­zo­ná­lis „gör­bé­je” ki­egyen­lí­tet­tebb.

Év vé­gi boom
Az év utol­só hó­nap­já­ban ha­gyo­má­nyo­san a virs­lik, a főtt hú­sok és a füs­tölt főtt hú­sok ka­te­gó­ri­á­i­ban ta­pasz­tal­ha­tó nö­ve­ke­dés. Nép­sze­rű­ek még a má­ja­sok és kenősáruk is.
– A sta­tisz­ti­kák sze­rint ilyen­kor pél­dá­ul a virslitermékek ará­nya a tel­jes főtt hús pi­a­con be­lül akár a 20 szá­za­lé­kot is meg­kö­ze­lí­ti, az év köz­ben egyéb­ként szo­ká­sos 16 szá­za­lék­hoz ké­pest – jelzi Molnárné Né­meth Ri­ta, a SáGa Foods Élel­mi­szer­ipa­ri Zrt. mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja.
– A PICK-Délhús cso­port mi­nő­sé­gi virs­li ter­mé­ke­i­vel a szil­vesz­te­ri sze­zon­ban szo­ká­sos ha­vi ér­té­ke­sí­té­si men­­nyi­sé­gé­nek két és fél, há­rom­szo­ro­sát re­a­li­zál­ja – árul­ja el Szán­tó Zol­tán, a Dél­hús Zrt. ter­mék­me­ne­dzse­re. – En­nél jó­val na­gyobb, akár tíz­sze­res vo­lu­men­nö­ve­ke­dést is el le­het ér­ni az ol­csó árú virs­lik­kel, azon­ban eb­ben a szeg­mens­ben a cég tu­da­to­san nem kép­vi­sel­te­ti ma­gát.
A PICK-Délhús cso­port szá­raz­áru-pa­let­tá­já­ról a PICK Té­li­sza­lá­mi az év vé­gi hó­na­pok­ban a leg­ke­re­set­tebb.
– Az egyéb sze­zo­ná­lis ter­mé­kek kö­zül pe­dig a Ringa már­ka­név alatt ér­té­ke­sí­tett kis­al­föl­di hur­ka cso­mag és kis­al­föl­di disz­nó­to­ros cso­mag – em­lí­ti meg Szán­tó Zol­tán. – A hur­ka­cso­mag a vé­res és má­jas hur­ka ve­gyes cso­ma­go­lá­sa, míg a disz­nó­to­ros cso­mag a ket­tő vé­res és ket­tő má­jas hur­kán kí­vül két süt­ni­va­ló kol­bászt is tar­tal­maz. A ha­gyo­má­nyo­san füs­tölt ter­mé­kek, mint a Pa­raszt­son­ka, a Füs­tölt tar­ja, a Kö­tö­zött vagy a Frikandó son­ka, év­ről-év­re nö­vek­vő for­gal­mat ér­nek el a no­vem­ber–de­cem­be­ri hó­na­pok­ban is, nem csak hús­vét­kor. Ezért ezek­re a ter­mé­kek­re is, ha­son­ló­an a virs­lik­hez, kü­lön gyár­tás-ér­té­ke­sí­té­si stra­té­gi­át dol­go­zunk ki. A nyers­áruk kö­zül a té­li sze­zon­ban a fa­gyasz­tott ko­cso­nya cso­mag az egyik leg­ke­re­set­tebb.

Feb­ru­ár­ra ki­fogy­nak a tar­ta­lé­kok
Ez a ked­ve­ző trend ja­nu­ár­ban meg­tö­rik. A ka­rá­cso­nyi ki­köl­te­ke­zés után az év el­ső két hó­nap­ja min­den év­ben a leg­gyen­gébb for­gal­mú hó­na­pok­nak szá­mí­ta­nak a hús­ké­szít­mé­nyek ese­té­ben.
A SáGa sa­ját ku­ta­tá­sai alap­ján a „ki­len­gé­sek­től” leg­job­ban füg­get­le­nít­he­tő ter­mé­kek a szá­raz­kol­bász­ok és egyéb kol­bász­fé­le­sé­gek, ame­­lyek­re a fo­lya­ma­tos ke­res­let az év so­rán.
– Az év ele­ji vis­­sza­esés csak rész­ben ma­gya­ráz­ha­tó gaz­da­sá­gi okok­kal – mond­ja Molnárné Né­meth Ri­ta. – Az is sze­re­pet ját­szik ben­ne, hogy a ka­rá­cso­nyi bő­ség­tál után so­kan kez­de­nek di­é­táz­ni, vagy fog­ják vis­­sza az ét­ke­zést az egész­sé­ges élet­mód je­gyé­ben.
A vá­sár­lá­si szo­ká­sok is né­mi­leg meg­vál­toz­nak. Té­len a ve­vők in­kább előny­ben ré­sze­sí­tik a na­gyobb ki­sze­re­lé­sű cso­ma­go­kat, mert ilyen­kor to­vább el­tart­ha­tó az áru, il­let­ve nem rom­lik meg ház­hoz­szál­lí­tás köz­ben, mint nyá­ron.
– Sok éves ta­pasz­ta­lat alap­ján azt mond­ha­tom, hogy nem a ja­nu­ár a mély­pont az ér­té­ke­sí­tés­ben, ha­nem a feb­ru­ár – pon­to­sít dr. Pén­zes Éva, a Kaiser Food Kft. mar­ke­ting igaz­ga­tó­ja. – Ez ta­lán a fo­gyasz­tói szo­ká­sok­kal kap­cso­la­tos, és a csa­lá­di kas­­szák tar­ta­lé­ka­i­tól is függ­het. A vörösárukon kí­vül a hús­saj­tok­ról és a hur­kák­ról mond­ha­tó el, hogy a no­vem­ber–de­cem­be­ri fel­len­dü­lést kö­ve­tő­en vis­­sza­esik a for­gal­muk, ami még így is ma­ga­sabb ér­té­ken ma­rad, mint egy át­la­gos pe­ri­ó­dus­ban. Ugyan­ak­kor a mi ta­pasz­ta­la­ta­ink sze­rint a fel­vá­got­tak, szá­raz­áruk és egyéb nem szá­raz kol­bá­szok el­adá­sai ja­nu­ár–feb­ru­ár­ban ala­kul­nak a leg­gyen­géb­ben, de már a no­vem­ber–de­cem­be­ri idő­szak­ban is csök­ke­nő ten­den­ci­át mu­tat­nak. Re­gi­o­ná­li­san a nyu­ga­ti és az észak-ke­le­ti or­szág­rész­ben fi­gyel­he­tő meg, hogy a té­li idő­szak alatt vis­­sza­esik a fel­dol­go­zott hús­ké­szít­mé­nyek for­gal­ma.
A Kaiser Food en­nek el­le­né­re tél­re is tar­to­gat meg­le­pe­tést vá­sár­ló­i­nak: a Kaiser Slim csa­lád fi­a­ta­los, esz­té­ti­kus cso­ma­go­lá­sá­val, prak­ti­kus, egy­ada­gos ki­sze­re­lé­sé­vel jól il­lesz­ke­dik a mo­dern táp­lál­ko­zás kö­ve­tel­mé­nye­i­hez.
Ko­vács Eme­se, a Master Good Kft. mar­ke­ting­ve­ze­tő­je to­vább ár­nyal­ja a té­li hús­ér­té­ke­sí­tés jel­lem­ző­it:
– Míg a fel­dol­go­zott ter­mé­kek kö­zül a virs­li, a son­ka és a kol­bász fogy át­lag fe­lett, a friss hús­ké­szít­mé­nyek ese­té­ben a puly­ka­mell, az egész csir­ke, a comb­hús és a mell­fi­lé. Ka­rá­csony és szil­vesz­ter kö­zött el­ső­sor­ban a fel­dol­go­zott ter­mé­kek ke­len­dők, ja­nu­ár-feb­ru­ár­ban mind­két hús­tí­pus el­adá­sa vis­­sza­esik. Míg ka­rá­csony­kor a ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot elő­idé­ző cso­ma­go­lás, a ma­ga­sabb ér­té­kű ter­mé­kek fogy­nak job­ban, ja­nu­ár­tól ez át­for­dul, és csak az ár­szint be­fo­lyá­sol­ja a vá­sár­ló­kat. Az ün­ne­pek alatt a brand ter­mé­kek do­mi­nál­nak, ja­nu­ár-feb­ru­ár kör­nyé­kén elő­re­tör­nek a sa­ját már­kás hú­sok.
A cég je­len­leg épí­ti ki már­ka­csa­lád­ját a mi­nő­sé­gi ké­szít­mé­nyek kö­zött. Mes­ter név alatt a már kap­ha­tó virs­lin és ba­rom­fi kol­bá­szon kí­vül té­len újabb ter­mék­kel je­len­nek meg.

A kor­mány köz­be­szól
Ez egy olyan tél lesz, ami­kor az év ele­ji ár­eme­lé­sek okoz­ta ál­ta­lá­nos le­tar­gi­án kí­vül a meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek is hat­nak a köz­ér­zet­re – és a pénz­tár­cák­ra. Nagy kér­dés, hogy en­nek el­ső­sor­ban mely ka­te­gó­ri­ák lesz­nek vesz­te­sei.
– Aki csak alkalmanként vett drá­gább kategóriájú termé­ke­ket, az most még ritkábban fog. Természetesen a már­kahű vásárlók továbbra is ragaszkodni fognak a vá­lasz­tott márkához és mi­nő­ség­hez. Ráadásul a már­ka­tu­da­tos vevőréteg vásárlóereje ke­vésbé esik vissza az év elején. Ugyanakkor azok az ár­ori­entált vevők, akik korábban kipróbáltak egy-egy ma­ga­sabb árfekvésű terméket, most elsősorban kereskedelmi márkát, és olcsóbb alap­anyag­ból – például húspépből – készült termékeket fog­nak vásárolni – fog­lal­ja ös­­sze a vá­ra­ko­zá­so­kat Ko­vács Eme­­se a Master Good ré­szé­ről.
A SáGa mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja sem tel­je­sen biz­tos ab­ban, hogy el­ső­sor­ban a drá­gább ké­szít­mény­tí­pu­sok lesz­nek a kár­val­lot­tak.
– Ta­pasz­ta­la­ta­ink sze­rint a kor­mány gaz­da­sá­gi meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sei, il­let­ve ezek kö­vet­kez­mé­nyei vár­ha­tó­an ke­vés­bé érin­tik azt a ré­te­get, akik a pré­mi­um ter­mé­ke­ket vá­sá­rol­ják. Így vá­ra­ko­zá­sa­ink sze­rint to­vább­ra is ma­rad, il­let­ve nö­vek­szik a ke­res­let a pré­mi­um ka­te­gó­ri­ás marinált ter­mé­ke­ink, pá­colt puly­ka­mell-sze­le­te­ink, vagy ép­pen a Mes­ter­sza­kács csa­lá­dunk iránt. De ugyan­ezt mond­ha­tom még a tö­meg­ter­mé­kek fel­ső szeg­men­sé­be tar­to­zó mi­nő­sé­gi márkáinkról is. Vé­le­mé­nyünk sze­rint in­kább a tö­megáruk között vár­ha­tó né­mi vis­­sza­esés, és eset­leg a private label irá­nyá­ba tör­tén­het né­mi to­váb­bi át­ren­de­ző­dés. Azok a fo­gyasz­tók, akik el­kezd­tek egész­sé­ge­sebb ter­mé­ke­ket vá­sá­rol­ni, nem fog­ják fel­ad­ni ezt az igé­nyü­ket, és in­kább más­ból fog­nak ke­ve­seb­bet fo­gyasz­ta­ni, ha már meg kell szo­rí­ta­ni­uk a ki­adá­so­kat va­la­hol.
A SáGa fel­is­mer­te, hogy ez a vá­sár­lói szeg­mens sok­kal sta­bi­labb, mert el­kö­te­le­zett a jó mi­nő­ség iránt. Ezért fo­lya­ma­tos ter­mék­fej­lesz­té­se­i­nek ered­mé­nye­ként egy­re több olyan ter­mé­ket for­gal­maz, amely­nek csök­ken­tett a zsír­tar­tal­ma, vi­szont ma­gas a szín­hús ará­nya. Pél­dá­ul 69 szá­za­lék, mint a Fitt-lesz puly­ka­son­ká­ban.
Dr. Pén­zes Éva szin­tén úgy gon­dol­ja, hogy az egész­sé­ges táp­lál­ko­zást tá­mo­ga­tó ter­mé­kek nép­sze­rű­sé­ge va­ló­szí­nű nem csök­ken majd, sőt eny­he nö­ve­ke­dést prog­nosz­ti­zál. De tá­gabb pers­pek­tí­vá­ból a hely­zet nem lesz ró­zsás:
– Vár­ha­tó­an le­las­sul majd az a fo­lya­mat, amely a fej­lett tár­sa­dal­mak fo­gyasz­tói szo­ká­sa­i­hoz kö­ze­lí­tett ben­nün­ket, gon­do­lok fő­leg a na­gyobb feldolgozottságú, mo­dern cso­ma­go­lá­sú, vagy ké­nyel­mi ter­mé­kek idá­ig ta­pasz­talt tér­hó­dí­tás­ára. Töb­ben ke­re­sik majd a gaz­da­sá­gos ki­sze­re­lést, és az ol­csó ke­res­ke­del­mi már­kás ter­mé­ke­ket, ame­lyek több­sé­ge tény­leg meg­bíz­ha­tó mi­nő­sé­get is je­lent a ked­ve­ző ár mel­lett. Az im­port ter­mé­kek­nél a ked­ve­ző ár, a har­mo­ni­kus, meg­nye­rő ízvilág és a tet­sze­tős cso­ma­go­lás lesz a nye­rő, és va­ló­szí­nű­leg ke­ve­sen fi­gyel­nek majd oda a már­ka­név­re és az ös­­sze­té­tel­re.
BTJ

Kapcsolódó cikkeink