Bioboom a BioFach tük­ré­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Kü­lö­nö­sen a nagy el­adó­te­rű üz­le­tek­ben lát­ják a bioélel­mi­sze­rek for­gal­má­nak nö­ve­ke­dé­si po­ten­ci­ál­ját a pi­ac sze­rep­lői. De ko­moly le­he­tő­sé­ge­ket lát­nak a disz­kon­tok­ban és a dro­gé­ri­ák­ban is. A vár­ha­tó­an vi­lág­szer­te, így Ma­gyar­or­szá­gon is erő­sö­dő ke­res­let mi­att bő­vü­lő kí­ná­la­tot tük­röz­te a feb­ru­ár­ban tar­tott nürn­ber­gi BioFach szak­vá­sár. Ma­gyar­or­szág­ról szo­kás sze­rint vi­szony­lag sok, 25 cég ál­lí­tott ki, az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum tá­mo­ga­tá­sá­val.Men­­nyi­vel le­het a bio drá­gább, mint a ha­gyo­má­nyos élel­mi­szer? Át­la­go­san 20 szá­za­lé­kos ár­kü­lönb­sé­get tar­ta­nak el­fo­gad­ha­tó­nak a vá­sár­ral egy idő­ben szer­ve­zett biofó­rum részt­ve­vői. A gyár­tók, szá­mol­va a nyers­anyag­ok drá­gu­lá­sá­val, na­gyobb mér­té­kű ár­emel­ke­dé­se­ket is el­kép­zelhe­tő­nek tar­ta­nak. A ke­res­ke­dők in­kább a mi­nél ala­cso­nyabb fo­gyasz­tói árak­ra tö­re­ked­nek, és azok­ból szá­mol­nak vis­­sza.

Ahol be­szél­nek ró­la és di­va­tos
Az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem for­gal­má­nak nö­ve­lé­sé­hez ha­té­kony esz­köz­nek lát­szik a biokínálat. A fej­lő­dés út­tö­rői azok a bolt­lán­cok le­het­nek, ame­lyek ve­vő­kör­éhez sok ma­ga­san kép­zett, tá­jé­ko­zott fo­gyasz­tó tar­to­zik. Egy né­met­or­szá­gi pi­ac­ku­ta­tás meg­ál­la­pí­tot­ta: az is­ko­lai vég­zett­ség és a kí­ná­lat is­me­re­te fon­to­sabb sze­re­pet ját­szik a bioélel­mi­sze­rek fo­gyasz­tá­sá­ban, mint a kon­zer­va­tív vagy prog­res­­szív élet­fel­fo­gás.
Ugyan­ak­kor a vá­sár­lást je­len­tő­sen be­fo­lyá­sol­ja az egyé­nek tár­sa­dal­mi stá­tu­sa és a mi­liő, amely­ben él­nek. Ahol be­szél­nek a bioter­mé­kek­ről, ahol di­vat­ba jön­nek, ott so­kan meg is ve­szik őket.
A si­ker egyik dön­tő té­nye­ző­je a bi­za­lom. A né­met ke­res­ke­del­mi vál­la­la­tok meg­kér­de­zett kép­vi­se­lő­i­nek 56 szá­za­lé­ka ál­ta­lá­ban nem hi­szi el, hogy min­den bionak ne­ve­zett ter­mék tény­leg meg­fe­lel a kri­té­ri­u­mok­nak. Az ipa­ri cé­gek vá­lasz­adó­i­nak kö­zel két­har­ma­da mond­ta azt, hogy „nem min­den bio, amit an­nak ne­vez­nek”.
A biofor­ga­lom re­mélt nö­ve­ke­dé­se szem­pont­já­ból a leg­erő­sebb vá­sár­lói po­ten­ci­ált a „posztmateriális” be­ál­lí­tott­sá­gú cél­cso­port­ban lát­ják. Tag­ja­i­nak ér­ték­rend­je már túl­lé­pett azon, hogy az anya­gi­ak­ra fo­ku­szál­ja­nak, és más irá­nyok­ban is ke­re­sik az élet­mi­nő­sé­get.
Õk lép­nek a bioke­res­ke­de­lem ed­dig fő cél­cso­port­já­nak tar­tott pol­gá­ri kö­zép­osz­tály­nak ne­ve­zett ré­teg he­lyé­re. Igaz ugyan, hogy akik oda­so­rol­ha­tók, ál­ta­lá­ban po­zi­tí­van, sőt lel­ke­sen vé­le­ked­nek a bioélel­mi­sze­rek elő­nye­i­ről. De ked­ve­ző vé­le­mé­nyük az érem­nek csak egyik ol­da­la. Má­sik ol­da­la a vá­sár­lás: a ha­gyo­má­nyo­san kö­zép­osz­tály­nak mon­dott fo­gyasz­tók a va­ló­ság­ban rit­kán vá­sá­rol­nak bioter­mé­ket.

Re­kor­dok és ér­zé­kek fesz­ti­vál­ja
A pi­a­ci sze­rep­lők ré­szé­ről óri­á­si ér­dek­lő­dés nyil­vá­nult meg az idei BioFach iránt. Így a nürn­ber­gi ren­dez­vény újabb re­kor­do­kat ja­ví­tott. Négy nap alatt 116 or­szág­ból 45 ezer szak­mai lá­to­ga­tó ke­res­te fel a ba­jor­or­szá­gi vá­ros vá­sár­köz­pont­ját; 8 ezer­rel több, mint ta­valy.
Ér­de­mes meg­em­lí­te­ni, hogy most is sok ma­gyart re­giszt­rál­tak.
Ma­gyar­or­szág­nak törzs­he­lye van a top 10 kö­zött, a lá­to­ga­tók szá­ma szem­pont­já­ból. A ven­dég­lá­tó or­szág után idén Auszt­ria, a dísz­ven­dég Olasz­or­szág, Hol­lan­dia, Len­gyel­or­szág és Fran­cia­or­szág al­kot­ja az él­cso­por­tot.
Az új ki­ál­lí­tói csúcs 80 or­szág kö­zel 2600 vál­la­la­tát je­len­ti. Itt 500-zal gya­ra­po­dott a részt­ve­vők szá­ma egyik év­ről a má­sik­ra. A 811 né­met után 398 olasz cég kö­vet­ke­zik, majd a spa­nyo­lok, fran­ci­ák és oszt­rá­kok ve­ze­tik a ki­ál­lí­tó or­szá­gok szám sze­rin­ti rang­lis­tá­ját.
Az ug­rás­sze­rű fej­lő­dés egyik oka, hogy a BioFach élel­mi­sze­rei ki­e­gé­szül­tek na­túr­ koz­me­ti­kai ké­szít­mé­nyek­kel és wellness ter­mé­kekkel is; azo­kat Viva­ness né­ven, amo­lyan „fi­ókvá­sár” ke­re­té­ben mu­tat­ták be.
– A Vivaness lá­to­ga­tói az ér­zé­kek va­ló­sá­gos fesz­ti­vál­ját él­het­ték át – mond­ta Pet­ra Trommer, a Biofach sajtófőnöke. – Ma­gas mi­nő­sé­gű, von­zó meg­je­le­né­sű ter­mé­kek lát­vá­nya, kel­le­mes il­la­tok, a nap­su­gár szí­ne­i­ben pom­pá­zó sző­nyeg­pad­ló ins­pi­rál­ták az üz­le­ti tár­gya­lá­so­kat.

Nagy a ma­gyar kí­ná­lat
Min­dent egy­be­vet­ve, a pi­ac is­me­rői a bioter­mé­kek for­gal­má­nak meg­két­sze­re­ző­dé­sét prog­nosz­ti­zál­ják a kö­vet­ke­ző öt év so­rán az USA mel­lett Né­met­or­szág­ban, Nagy-Bri­tan­ni­á­ban és Svéd­or­szág­ban.
Ma­gyar­or­szá­gon a bioélel­mi­sze­rek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma Frühwald Fe­renc, a biopiac ta­pasz­talt, te­kin­té­lyes sze­rep­lő­jé­nek becs­lé­se sze­rint éven­te 15–20 mil­li­árd fo­rint kö­zött mo­zog. A trend­ről azt mond­ja, év­ről év­re a pi­ac las­sú bő­vü­lé­se ér­zé­kel­he­tő. Egy­elő­re azon­ban na­gyobb a kí­ná­lat, mint a ke­res­let. Ezért erő­sen ér­dek­lő­dik a ter­me­lők egy ré­sze az ex­port iránt, amit a Nürn­berg­ben ki­ál­lí­tó ma­gyar cé­gek évek óta vi­szony­lag ma­gas szá­ma is bi­zo­nyít.
Pél­dá­ul ter­me­lé­sé­nek 70 szá­za­lé­kát kül­föld­ön ad­ja el a szar­va­si szék­he­lyű Biohungaricum Kft., és csak a töb­bit ve­szik meg bel­föld­ön ét­ter­mek, pék­sé­gek és kis­ke­res­ke­dők. Leg­ke­len­dőbb cik­kük a gyors­fa­gyasz­tott sü­tő­tök. Fon­tos ter­mé­kük a bé­bi­étel is.
A BioFachon a gyors­fa­gyasz­tott bioter­mé­kek szé­les ter­mék­pa­let­tá­ját ál­lí­tot­ták ki. Stand­ju­kon ren­ge­te­gen ér­dek­lőd­tek. Csiz­ma­dia Ani­ta kül­ke­res­ke­del­mi ügy­in­té­ző sze­rint so­kan a ma­gas mi­nő­sé­gű ter­mé­kek ked­ve­ző ára mi­att ke­re­sik ki­fe­je­zet­ten a ma­gyar árut.
Ös­­sze­sen mint­egy 1500 ha­zai ter­me­lőt, to­váb­bá 400 fel­dol­go­zót tart nyil­ván a Biokontroll Hun­gá­ria Kht. Zö­mük alap­anya­got ér­té­ke­sít, fő­leg ga­bo­nát, ola­jos ma­got vagy ta­kar­mányt.
A ter­me­lés, aho­gyan a ke­res­ke­de­lem is, Bu­da­pest­re és von­zás­kör­ze­té­re kon­cent­rá­ló­dik. De je­len­tős góc­pont Győr-Moson-Sopron me­gye is, mel­let­te pe­dig Deb­re­cen és a Hor­to­bágy, il­let­ve Kecs­ke­mét a kör­nyé­ké­vel együtt emel­ke­dik ki.
Ba­jai Er­nő

Kapcsolódó cikkeink